Parkeringstillstånd, rörelsehindrad

Här hittar du information om hur du som har ett rörelsehinder söker parkeringstillstånd.

Parkeringstillståndet är avsett för personer som har ett varaktigt rörelsehinder som kvarstår minst sex (6) månader. Som rörelsehinder räknas inte bara den motoriska rörelseförmågan, utan även andra skäl som till exempel hjärt- och lungsjukdomar. Tillståndet är i första hand till för dig som kör själv.

 • Parkeringstillståndet är personligt och tillståndet får endast användas då innehavaren själv kör fordonet. Även parkeringstillståndet för passagerare är personligt och får endast användas då innehavaren är med i bilen.
 • Parkeringstillståndet ska placeras väl synligt på insidan av fordonets vindruta. Tänk att tillståndet är stöldbegärligt, därför bör tillståndet inte ligga kvar i bilen när det inte används.
 • Parkeringstillståndet gäller i hela landet och även i det flesta europeiska länder. Reglerna kan skilja sig mellan olika kommuner.
 • Parkeringstillstånd som missbrukas kan återkallas. Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska alltid polisanmälas. Vänd dig därefter till Kommunen som spärrar kortet och utfärdar ett nytt.

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73), och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dessa regler grundar sig på Europeiska unionens råds rekommendation av den fjärde (4) juni 1998 (98/376/EG) om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder (Källa: Transportstyrelsen).

Kontakt

Gatuavdelningen, Trafiksektionen
Telefontid: måndag – torsdag, 09:30-11:00
Telefon: 060-19 14 14

Med parkeringstillståndet har du rätt att parkera:

 • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad, enligt anvisningar på platsen
 • Högst 24 timmar i följd, där det är utmärkt med P eller handikappsymbol
 • Där parkering är tillåten kortare tid än tre (3) timmar tillåts person med parkeringstillstånd för rörelsehindrad att parkera tre (3) timmar, men avgift måste betalas.
 • Högst tre (3) timmar där parkering är förbjuden.

Tillståndet gäller inte parkering:

 • På annans privat mark eller garage
 • Där det är stannaförbud
 • Vid lastzon, taxizon, vändzon, p-plats för buss/lastbil etcetera.
 • Där det är förbud att stanna och parkera som till exempel plats avsedd för visst ändamål, vid huvudled eller så att en utfart blockeras.

Avgift

Med parkeringstillståndet parkerar du normalt utan avgift på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad, om inget annat står angivet.

Vid parkering på allmänna P-platser i Sundsvalls kommun måste även innehavare av parkeringstillstånd betala gällande avgift. (Olika regler gäller i olika kommuner i Sverige)

Kontakt

Kundtjänst 060-191565 eller gatuavdelningen@sundsvall.se

Du som inte kör själv

Kör du inte själv och är sjuk eller rörelsehindrad har du enligt Trafikförordningen 11. kap. 9 § punkten 7 rätt att bli skjutsad till målpunkten. Du kan även bli skjutsad till platser där det enligt lokala trafikföreskrifter finns förbud mot att stanna eller att parkera.

Fyll i nedanstående blanketter. Kom ihåg att bifoga ett aktuellt läkarintyg. Skicka din ansökan till:

Sundsvalls kommun
Gatuavdelningen, Trafiksektionen
Parkeringstillstånd rörelsehindrad
851 85 Sundsvall

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta om vår hantering av personuppgifter och om den nya dataskyddsförordningen GDPR som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.

På avdelningen utreder vi ärenden inom lag om färdtjänst, lag om riksfärdtjänst samt enligt Trafikförordningen. Kommunen är enligt lag skyldig att utreda en ansökan eller anmälan gällande färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd.

De uppgifter vi får in kan antingen vara de uppgifter som du själv har lämnat i din ansökan och eventuella intyg. Det kan också vara personuppgifter som inkommit eller inhämtas på annat sätt. Din ansökan registreras och behandlas i ett dokumentationsprogram som är kopplat till folkbokföringsregistret, KIR.

Dina uppgifter sparas enligt arkivlagen.

Vissa av dina personuppgifter lämnas ut till utförare av tjänsten så som resebyrå, kollektivtrafikmyndighet, taxibolag samt tillverkare av kort för parkeringstillstånd. Det är endast nödvändiga uppgifter som behövs för utförandet som lämnas ut, så som namn, personnummer, adress och telefonnummer.  Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är den nämnd som ansvarar för den aktuella myndighetsutövningen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Gatuavdelningen, Trafiksektionen via kommunens växel.
Du når även kommunens egna dataskyddsombud via kommunens växel.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Sundsvalls kommun
Gatuavdelningen, Trafiksektionen
Telefon växeln 060 – 19 10 00

Kontakt

Trafikutredarna

060-19 14 14

Stadsbyggnadskontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Telefontid: måndag-torsdag
mellan kl. 9.30 -11.00

Gatuavdelningen

Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.