Frågor och svar om parkeringarna på Finnkajen, Inre hamnen och Strandparkeringen

Parkeringar längs gamla E4

Många har frågor om vad som händer med parkeringarna Finnkajen/Inre hamnen och Strandparkeringen. Här försöker vi svara på några av dem.

Genom att klicka på plustecknet vid varje fråga blir svaret synligt nedanför.

 

Strandparkeringen med 61 platser och ungefär 80 av totalt 320 platser i Finnkajen/Inre hamnen.

Läs mer om Strandparkeringen här

Läs mer om Finnkajen/Inre hamnen här

Hela Strandparkeringen stängs tillfälligt från 27 april, på grund av att entreprenören behöver hela arbetsplatsområdet under byggtiden av en ny gång- och cykeltunnel och en ny dubbelriktad anslutning till Kyrkogatan. Parkeringen kommer att vara stängd till och med november 2021.

Mer information om Strandparkeringen

Delar av parkeringen på Finnkajen/Inre hamnen stängs från 6 april. Till att börja med kommer parkeringen att användas för upplag till närliggande byggprojekt. Sedan kommer marken saneras och slutligen bebyggas.

Mer information om Finnkajen/Inre hamnen

De platser som är närmast Selångersån, mot Norra kajen. Fyra rader tas bort, cirka 80 platser.

Byggtrafik kommer inte gå genom parkeringen. Trafikverket gör en egen anslutning från gamla E4 (Väg 562) över gång- och cykelvägen in på parkeringen.

Stadsgatan ska byggas klar mellan resecentrum och Selångersån. Bland annat ska följande göras på sträckan:

  • En ny cirkulationsplats ersätter trafikljusen i korsningen med Kolvägen.
  • De långa och otrygga gångtunnlarna under Köpmangatan och Parkgatan tas bort och ersätts med tillgängliga passager över vägen.
  •  En ny gångtunnel mellan Trädgårdsgatan och Stuvarvägen ska byggas. Den nya får en rak anslutning och blir kortare, bredare och ljusare än den gamla gångtunneln som ska riv
  • Gamla E4 mellan Köpmangatan och Storgatan blir tvåfilig.
  • Storgatan blir ett gångstråk mellan torget och de nya stadsdelarna i Inre hamnen
  • En ny väg in till Inre hamnen, Nya Hamngatan, ersätter Storgatan som stängs för biltrafik.

Under april inleddes ombyggnaden av gamla E4 mellan resecentrum och Selångersån. När den här delen av den nya stadsgatan är färdig i november 2021 har den anpassats till stadens gatunät med förbättrad framkomlighet för gående och cyklister och kollektivtrafik. En ny gång- och cykelväg och en ny gångtunnel ska byggas i området.

Strandparkeringen stängs tillfälligt under byggtiden för att platsen där parkeringen ligger idag ska byggas om. Gångtunneln mot Bolagsverket ska rivas och en ny tunnel, som får en rak anslutning mellan Trädgårdsgatan och Stuvarvägen, ska byggas. Kyrkogatan ska förlängas mellan Strandgatan och nya stadsgatan

Det är trångt utrymme så delar av parkeringen Inre hamnen/Finnkajen behöver användas som upplag i ombyggnationen av gamla E4 till stadsgata. Ungefär 80 av totalt 320 platser berörs.

Strandparkeringen ska finnas kvar men den kommer se annorlunda ut än den gör idag. Infarten till parkeringen kommer att bli från Kyrkogatan och därmed kommer du att köra in i mitten av Strandparkeringen för att sedan kunna parkera eller fortsätta in mot stenstan via Kyrkogatan. Storgatan stängs för fordonstrafik efter ombyggnationen.

Finnkajen/Inre hamnen är en parkering som egentligen är en så kallade byggrätt. Det innebär att det är mark som vi tillfälligt låtit användas som parkeringsplats till dess att den ska bebyggas. Nu ska den bebyggas. I ett första skede ska parkeringsplatsen användas som upplag av material till närliggande byggprojekt, för att senare saneras och slutligen bebyggas. Vad som ska byggas på platsen är fortfarande inte helt bestämt.

Du som parkerar på berörda parkeringsplatser behöver hitta en annan plats. De 80 platserna på Finnkajen/Inre hamnen stängs permanent. Strandparkeringen kommer att vara stängd under byggtiden och öppnar igen november 2021. För att tillgodose behovet av parkeringar i området byggdes det nya parkeringshuset Stuvaren på Södra kajen. Läs mer på www.sundsvall.se/stuvaren

Under byggtiden hänvisar vi till andra parkeringar, till exempel nya parkeringshuset Stuvaren, parkeringshuset Magasinet och övriga parkeringar i Inre hamnen och på Finnkajen. I de fyra parkeringshusen finns det möjlighet att parkera under en längre period. Parkeringarna på gatorna i centrum är lämpliga för ärenden upp till två timmar. 

Läs mer om var du kan parkera och se alla parkeringsplatser på en kartbild på www.sundsvall.se/parkeringsplats

Det nya parkeringshuset Stuvaren ligger bara 50 meter från Östra hamnparkeringen och har 450 parkeringsplatser.

 

Behöver du parkera din bil i flera dagar? I Sundsvall finns parkeringar där du får parkera i upp till 14 dagar. Klicka på de olika länkarna nedan för att läsa mer om respektive parkeringsyta och parkeringshus samt vad som gäller där.

Läs mer om långtidsparkering på sundsvall.se/parkeringsplatser

I Sundsvall finns parkeringar där du får parkera i upp till 14 dagar. Klicka på de olika länkarna nedan för att läsa mer om respektive parkeringsyta och parkeringshus samt vad som gäller där.

Läs mer om vilka parkeringsplatser som finns på sundsvall.se/parkeringsplatser

Väktare åker kontinuerligt ut och bevakar parkeringshusen. Montering av kameror pågår i alla fyra parkeringshusen. När kamerorna tas i bruk under våren/sommaren kommer alla parkeringshusen att ha öppet dygnet runt.

Parkeringshuset Stuvaren är öppet dygnet runt. De andra tre parkeringshusen är i dagsläget öppna mellan klockan 06-22. Så fort kameraövervakningen är i bruk kommer alla parkeringshusen att vara öppna dygnet runt.

Om du vill parkera med motorvärmare kan du ställa dig i något av våra fyra parkeringshus.

I parkeringshuset Stuvaren finns drygt 200 motorvärmarplatser. I parkeringshusen Balder och City-P finns motorvärmare på alla platser. I parkeringshuset Magasinet finns motorvärmare på alla platser på det nedre planet. Parkeringen Borgmästaren har 59 platser med motorvärmare. 

Det finns parkeringsplatser med elbilsladdning i alla fyra parkeringshusen samt på några andra parkeringsanläggningar. Läs mer på sundsvall.se/elbil

Tillfälliga parkeringsplatser är tidigare byggrätter som nu bebyggs samtidigt som vi kompletterar med nya parkeringar såsom nya parkeringshus. Totalt finns det fortfarande många parkeringsplatser i centrala Sundsvall, faktum är att det finns många fler jämfört med andra städer av liknande storlek och antal invånare. 

Även om antalet parkeringsplatser blivit färre så har parkeringsmöjligheterna blivit fler efter att parkeringsavgifter och max tillåtna parkeringstid justerats. Idag är det lättare att hitta lediga parkeringar för dem som besöker stan och har kortare ärenden. De kommunala parkeringsplatserna i centrala Sundsvall ska först och främst vara till för besökare i centrum. Du som arbetar i stan, bor centralt eller har längre ärenden får istället parkera lite längre bort. 

Nej, det finns ingen plan på att Sundsvall ska vara bilfritt. De som behöver använda bil ska kunna göra det. Vi vill skapa bättre förutsättningar för de som besöker centrala Sundsvall att hitta en parkeringsplats i stället för att åka runt och leta efter en. Genom att avgifterna är högre i Stenstan blir det lättare att hitta lediga parkeringsplatser för de som gör kortare ärenden. Vi vill uppmuntra de som arbetar eller bor i centrala Sundsvall och som parkerar under längre tid att välja en parkering lite längre bort och gå till arbetsplats eller bostad. Exempelvis något av våra parkeringshus. De flesta sundsvallsbor har mindre än fem kilometer till centrala Sundsvall och många skulle kunna välja andra färdmedel när de besöker centrala Sundsvall. Vi vill uppmuntra till att fler går, cyklar eller åker buss, men vi har inte för avsikt att ta bort biltrafiken.

Av 320 platser på Finnkajen/Inre hamnen så är det 80 platser som tas bort nu så det går att parkera på de övriga parkeringsplatserna. Du har även parkeringshuset Magasinet och Stuvaren ligger som ligger i närheten av hamnen. 

Information om pendlingsparkeringar hittar du på sidan Pendlarparkering.

Pendlarparkeringar finns i anslutning till kollektivtrafik på Alnö, i Stöde och Birsta. Fler pendlingsparkeringar kommer att byggas ibland annat Matfors, Alnö som får en till, Njurundabommen och Kvissleby. Pendlarparkeringarna är avgiftsfria.

Vi vill att de som reser med bil självklart ska kunna göra det även fortsättningsvis. I centrala Sundsvall har vi fler parkeringar än många andra städer i samma storlek. Genom att reglera parkeringsavgifterna får vi dessutom medel till att bygga bättre parkeringslösningar till de som behöver det.Vi skapar en stad med plats för alla trafikslag, det vill säga jämställda trafiklösningar. Sundsvall har historiskt varit en stad som prioriterat biltrafik. Flertalet sundsvallsbor bor mindre än fem kilometer från sin målpunkt. Genom att förbättra infrastrukturen för alla trafikslag förbättrar vi för de som väljer att lämna bilen hemma. Det ska vara enkelt att istället gå, cykla eller åka buss dessa korta sträckor. Minskat bilåkande till jobb, skola eller fritidsaktiviteter skapar även förutsättningar för förbättrad folkhälsa, bättre luft och ett klimatsmart Sundsvall. 

Det finns i dagsläget tre centrala parkeringshus för de som exempelvis arbetar i stan och de som har behov av att parkera under en längre period. I parkeringshusen är det alltid gott om platser och det har hittills aldrig varit fullt i alla tre parkeringshusen samtidigt. För att göra det lättare att hitta en ledig parkeringsplats finns det dessutom uppsatta parkeringstavlor (s.k. parkeringsledningssystem) som visar antal lediga parkeringsplatser. På hemsidan www.sundsvall.se/parkering kan man också se aktuell status för dessa.

Genom parkeringsledningssystemet kan vi exempelvis se att det alltid finns minst 200 lediga parkeringsplatser i parkeringshuset Balder som ligger i nära anslutning till City-P. 

I städer där ytor är attraktiva är det mer effektivt att parkera bilar i parkeringshus. På så sätt kan ännu fler bilar parkera närmare målpunkten eftersom huskroppen i sig rymmer fler bilar, i fler våningar, än vad en ytparkering gör. Därför vill vi bygga ytterligare parkeringshus i Sundsvall.

På södra kajen har vi precis öppnat ett helt nytt parkeringshus med cirka 450 parkeringsplatser. Vi ser också över planerna på att bygga fler parkeringshus i sydvästra och nordvästra delarna av stan.

Kontakt

Linnéa Lång Kommunikationsstrateg

060-19 13 31

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.