Pågående översiktsplanering

Just nu pågår arbete med att uppdatera planeringsförutsättningar.

Aktualitetsprövning av gällande översiktsplan

Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod besluta om gällande översiktsplan är tillräckligt aktuell, eller om en förändring ska initieras.

Förändringar av gällande översiktsplan kan göras på flera olika sätt, genom att:

  • uppdatera den kommunövergripande översiktsplanen, eller
  • ta fram en ny fördjupning, eller
  • ta fram ett tematiskt tillägg.

Det tar oftast flera år att uppdatera hela översiktsplanen. Eftersom den inte är juridiskt bindande kan mindre avvikelser hanteras genom kommunens detaljplanering och bygglovshantering.

2017

Den här mandatperiodens aktualitetsprövning har genomförts under 2017, med beslut i kommunfullmäktige 26 juni 2017. Beslutet innebär att gällande översiktsplan förklarats aktuell, men också att vi ska börja förbereda för en uppdatering under nästa mandatperiod. Se vidare under ”Gällande översiktsplaner”.

Vi tar fram planeringsunderlag för Sundsvalls havsområde

Sundsvalls gällande översiktsplan redovisar riktlinjer för havsområdet endast på en mycket översiktlig nivå. För att kunna arbeta mer strategiskt med havsområdet och göra rätt prioriteringar då olika intressen finns, behöver vår kunskap fördjupas. Det kan handla om var det är lämpligt med farleder för båtar, energiproduktion eller var det behövs miljöåtgärder.

2017

Under 2017 arbetar Sundsvalls kommun därför fram ett fylligare planeringsunderlag om havsområdet. Vi får statliga bidragsmedel till detta. Staten håller också på att ta fram en plan för Bottenhavet och vill att kommunerna ska vara delaktiga i havsplaneringsarbetet.

 

Kontakt

Ulrika Edlund Planeringsarkitekt

060-19 13 49

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.