Kommunens planarbete

I detaljplaner och översiktsplaner planerar kommunen hur framtidens Sundsvall ska se ut.

Den kommuntäckande översiktsplanen visar på ett övergripande sätt hur man ska använda mark- och vattenområden i en kommun. För avgränsade delar av en kommun som man vill ge en tydligare viljeinriktning tar man fram en fördjupad översiktsplan. Översiktsplaner är inte juridiskt bindande. Läs mer om översiktsplaner.

I en detaljplan bestämmer kommunen mer detaljerat hur man får bygga. Detaljplaner tas fram för mindre områden, allt från en enstaka fastighet upp till en mindre stadsdel. Detaljplaner är juridiskt bindande. Läs mer om vad en detaljplan är.

Dina synpunkter är viktiga

Du kan lämna synpunkter på en plan innan den börjar gälla. Det kan du göra när planen är ute på samråd eller utställning/granskning. På vår hemsida kan du hitta de planer som är aktuella och de som du kan lämna synpunkter på just nu.

Du hittar information om antagna planer i vår detaljplanekarta och kan läsa mer om detta under Gällande detaljplaner.

Klicka på bilden för att komma till detaljplanekartan

Foto: Stadsbyggnadskontoret

Klicka på bilden för att komma till detaljplanekartan[/caption]
 

Kontakt

Susanne Klockar Öhrnell Planchef

Sundsvalls kommun
Planavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.