Begäran om planbesked för ny eller ändrad detaljplan

Du kan begära ett planbesked av stadsbyggnadsnämnden för åtgärd som innebär att kommunen behöver upprätta, förändra eller upphäva en detaljplan.

Begäran om PLANBESKED – e-tjänst

Begäran om PLANBESKED – blankett

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den åtgärd du tänker göra, och en karta som visar det berörda området.

Om åtgärden gäller en byggnad, måste din ansökan också innehålla en beskrivning av byggnadens storlek och utseende.

Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort, till exempel om husen ska vara friliggande eller sammanbyggda.

Planbesked

När du skickat in din ansökan får du ett så kallat planbesked. Det har du rätt att få inom fyra månader efter att din fullständiga ansökan kommit in. I planbeskedet får du veta om kommunen tänker påbörja ett detaljplanarbete eller inte, enligt din ansökan.

Om stadsbyggnadsnämnden beslutar att påbörja planarbetet, får du också reda på ungefär när stadsbyggnadsnämnden kan anta detaljplanen.

Om nämnden beslutar att inte påbörja ett planarbete har du rätt att i planbeskedet få veta vilka skälen till detta är.

Vad innebär planbeskedet?

Ett positivt planbesked betyder att kommunen kommer att påbörja ett planarbete, och med beskedet får du information om ungefärlig tidpunkt när planen kan antas.

Inriktningen eller omfattningen på detaljplaneförslaget kan bli ändrat efter synpunkter som kommer fram under planprocessen. Planbeskedet är inte heller någon garanti för att kommunen kommer att anta detaljplanen eller att detaljplanen vinner laga kraft.

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och som du inte kan överklaga (PBL 13 kap. 2 §). Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida.

Avgift

Du betalar en avgift för planbeskedet – oavsett om beskedet är positivt eller negativt.

Positivt planbesked

Om du får ett positivt besked får du betala 100 % av priset för den ärendekategori ditt ärende tillhör. Vilka ärendekategorier som finns ser du nedan. Om vi tecknar ett planavtal med dig och detaljplanen blir antagen, så får du tillbaka hälften av avgiften.

Negativt planbesked

Om du får ett negativt planbesked får du betala 60 % av priset för den ärendekategori ditt ärende tillhör. Vilka ärendekategorier som finns ser du nedan.

Enkel åtgärd

10 000 kronor.
För att ärendet ska tillhöra kategorin “Enkel åtgärd” måste projektet uppfylla alla av följande kriterier:

1. Mindre projekt av enklare karaktär:

  • ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller
  • ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller
  • övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller
  • ändrad markanvändning till något av ovanstående.

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande.

Medelstor åtgärd

15 000 kronor.
För att ett projekt ska tillhöra kategorin “Medelstor åtgärd”, ska projektet inte uppfylla alla kriterier för enkel åtgärd eller inte uppfylla något av kriterierna för stor åtgärd.

Stor åtgärd

10 % av planavgiften för objektet och högst 30 000 kronor. Med stor åtgärd avser vi projekt som uppfyller något av följande kriterier:

1. Projekt av större omfattning:

  • bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller
  • verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller
  • övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller
  • ändrad markanvändning till något av ovanstående.

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.