Katrinehill – frågor och svar

Många har frågor om området Katrinehill. Här försöker vi svara på några av dem.

För fler och mer utförliga svar se det reviderade planprogrammet med tillhörande samrådsredogörelse.

Genom att klicka på plustecknet vid varje fråga blir svaret synligt nedanför.

Om planprogram och detaljplaner

Ett reviderat planprogram med tillhörande samrådsredogörelse (svar på inkomna synpunkter under programsamrådet) har godkänts i stadsbyggnadsnämnden. Förslaget ska nu vidare till kommunfullmäktige för godkännande.

Därefter kommer vi påbörja arbetet med att ta fram en eller flera detaljplaner. Detaljplaner är juridiskt bindande och säger vad man får och inte får använda mark till. En detaljplan ligger till grund för bygglov. Målsättningen är det ska finnas en eller flera lagakraftvunna detaljplaner under 2019.

Området är döpt efter en gård som har legat i anslutning till området.

Det tar olika tid att ta fram en detaljplan beroende på hur komplext ett område är. Katrinehill omfattar ett mycket stort område vilket gör att detaljplanearbetet blir omfattande. Arbetet med att ta fram detaljplaner kan ta allt från ett till flera år. Detaljplanearbetet regleras av Plan- och bygglagen och är en demokratisk process där allmänheten och viktiga remissinstanser, såsom myndigheter, ska få tillfälle att yttra sig. Målsättningen är det ska finnas en eller flera lagakraftvunna detaljplaner under 2019.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas. En detaljplan däremot är juridiskt bindande. Stadsbyggnadsnämnden kan godkänna ett planprogram men inte anta det. Planprogram tas ofta fram när man planerar för ett större område, till exempel för en stadsdel som denna. Det fungerar som ett underlag för den mer detaljerade planeringen som påbörjas efter att planprogrammet är klart, det beskriver mål och förutsättningar för den eller de detaljplaner som ska tas fram. Läs mer om Hur blir en detaljplan till och vad betyder det?.

Syftet med programsamrådet är att fördjupa kunskapen om området och bredda kommunens beslutsunderlag så att slutresultatet vid framtagandet av efterföljande detaljplan(-er) blir så bra som möjligt. Programsamrådet är den period då berörda som exempelvis myndigheter, föreningar, fastighetsägare, närboende med flera, har möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget och bidra med sin kunskap om området.

Ett planprogram tas fram tidigt i detaljplaneprocessen och anger utgångspunkter, mål och riktlinjer för kommande detaljplaner inom programområdet. Riktlinjerna i planprogrammet ska konkretiseras allt eftersom planprocessen löper vidare mot antagande.

En samrådsredogörelse är ett dokument som innehåller en sammanställning av de synpunkter som har kommit in under programsamrådet samt en redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med anledning av synpunkterna.

Kommunen kan om det finns skäl ändra planförslaget eller förklara varför synpunkterna inte beaktas i en samrådsredogörelse.

 • Att Katrinehill ska byggas är ett politiskt fattat beslut som utgår ifrån Sundsvalls kommuns översiktsplan 2021.
 • Under programsamrådstiden (5 maj-16 juni 2017) har du haft din första möjlighet att påverka förslaget. Syftet med programsamrådet är att fördjupa kunskapen om området och bredda kommunens beslutsunderlag så att slutresultatet vid framtagandet av efterföljande detaljplan(er) blir så bra som möjligt.
 • Enligt plan- och bygglagen, som styr processen att ta fram en detaljplan, finns tre tillfällen att tycka till, planprogrammets samråd, samråd kopplat till detaljplan och granskning av detaljplan.
 • Planprogrammet skickas ut på samråd till de som kommunen bedömer kan bli berörda av att ett område förändras, exempelvis närboende, myndigheter, föreningar, fastighetsägare med flera. (Tillfälle 1 att yttra sig)
 • De synpunkter som kommer till kommunen sammanfattas och redovisas i en så kallad samrådsredogörelse. Med hjälp av dessa erfarenheter och synpunkter får kommunen, i ett tidigt skede, ett bättre och bredare underlag inför beslut.
 • Efter att planprogrammet varit på samråd påbörjar vi arbetet med att ta fram en eller flera detaljplaner. Den eller de detaljplaner som sedan tas fram kommer även de att gå ut på samråd vilket ger ytterligare tillfälle att tycka till. Detaljplanen är mer detaljerad och visar hur användningen av mark och vatten ska regleras. (Tillfälle 2 att yttra sig)
 • Efter att detaljplanen/detaljplanerna varit på samråd, bearbetar vi den/de och skickar ut till berörda igen (granskning). Det innebär att berörda får ytterligare en möjlighet att yttra sig. (Tillfälle 3 att yttra sig)
 • Om inte detaljplanen överklagas blir den gällande och juridiskt bindande för vad som får eller inte får byggas inom området.
 • En detaljplaneprocess kan ta allt ifrån ett till flera år beroende på hur komplicerad den är.
 • Vår främsta kanal för information kring Katrinehill är kommunens webbplats: www.sundsvallväxer.se/katrinehill. Information kan även ske genom exempelvis möten, utskick, annonsering i lokaltidning med mera.

Det finns, enligt lag, tre tillfällen där berörda såsom närboende, myndigheter och övriga förvaltningar kan tycka till. Dessa är:

 • samråd kopplat till planprogram (5 maj-16 juni 2017)
 • samråd kopplat till detaljplan
 • granskning för detaljplan.

Det går däremot inte att tycka till om områdets avgränsning. Katrinehill finns utpekat i kommunens översiktsplan som ett utvecklingsområde för bostäder.

Till varje detaljplan beställer Sundsvalls kommun en fastighetsförteckning av Lantmäteriet för att ta reda på vilka som är sakägare, dvs. de som äger mark, har annan fast egendom eller övriga rättigheter i eller omkring ett planområde.

Sakägare är även de som bor i fastigheter direkt gränsande till den aktuella fastigheten, exempelvis bostadsrättshavare, hyresgäster och boende samt vissa organisationer eller föreningar som berörs. Dessa sakägare kommer att få ett informationsblad hemskickat i samband med att detaljplanen ställs ut på samråd eller granskning.

För att ha rätt att överklaga en detaljplan måste sakägaren, enligt plan- och bygglagen, senast under granskningen ha framfört skriftliga synpunkter som inte har tillgodosetts. Om synpunkterna inte blivit tillgodosedda under planprocessens gång finns möjlighet att överklaga detaljplanen.

En helt ny stadsdel

Utdrag ur Sundsvalls kommuns översiksplan 2021:

På höjden ovanför Nacksta kan vi tillgodose en betydande del av behovet av stadsnära småhustomter, så att vår befolkning kan växa. Närheten till busslinje och cykelavstånd till stan ger förutsättningar till hållbart resande redan innan området är fullt utbyggt.

 • Det är bostadsbrist i Sundsvall, främst på småhus och flerbostadshus.
 • Katrinehill är utpekat som ett utvecklingsområde för bostäder enligt Sundsvalls kommuns översiktsplan 2021.
 • Områdets stadsnära läge ger kommunen möjlighet att växa hållbart med bra gång- och cykelavstånd till stadskärnan.
 • Byggbar mark, på gång- och cykelavstånd till stadskärnan är begränsad. Många vill bo nära stadskärnan, det skapar möjlighet till miljövänligt resande, samt närhet till kommunal service med mera. Sådan mark bör tas till vara, när det är möjligt.
 • Tätortsnära områden är attraktiva för boende eftersom att det är nära till både butiker, skolor, förskolor, bussar och annan service av olika slag.
 • Området blir en viktig pusselbit för att skapa bättre relationer mellan människor, bättre förutsättningar för kollektivtrafik, gång och cykelvägar med mera mellan Sallyhill, Nacksta och Sidsjöområdet.
 • Det finns teknisk infrastruktur, gatunät, bussförbindelse och service i närområdet som kan användas av flera och som kan utvecklas ytterligare.
 • Det är ett område som kombinerar närheten till stad och natur på ett attraktivt sätt.

 • Målsättningen är att Katrinehill ska bli en levande och tillgänglig stadsdel som hänger ihop med omkringliggande stadsdelar. Det ska vara enkelt att ta sig till och från de olika stadsdelarna och centrala staden. Närheten till både natur och stad ska vara en självklarhet.
 • Vi ska jobba för att Sundsvallsborna ska kunna och vilja, använda gång, cykel och kollektivtrafik som sina vanligaste färdmedel. Genom sitt centrala läge, endast tre km från centrum, har Katrinehill goda förutsättningar att utvecklas till en stadsdel där det är naturligt att promenera, ta cykeln eller åka buss.
 • Ett av målen i Sundsvalls kommuns Översiktsplan är att år 2030 ska andelen som går, cyklar och åker kollektivt utgöra två tredjedelar. Detta innebär att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska väga tyngre än biltrafikens intressen när nya stadsdelar planeras och byggs.

Sex kopplingar har identifierats som speciellt viktiga för att koppla samman den nya stadsdelen med omkringliggande stadsdelar och centrala staden:

 1. Nackstavägen – en entré till området föreslås ifrån väst som kan bära gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och större trafikflöden.
 2. Sallyhillsvägen – kopplingen som föreslås blir en viktig entré till den nya stadsdelen för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafik som kan bära stora trafikflöden.
 3. Kullagergatan – här föreslås enbart en gång- och cykelväg för att koppla samman stadsdelarna.
 4. Kvarndammsvägen västra – här föreslås enbart en gång- och cykelväg för att koppla samman stadsdelarna.
 5. Kvarndammsvägen östra – här föreslås en entré från öster för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafik.
 6. Väster om Granitvägen – här föreslås en lokalgata för gång- och cykel samt biltrafik.

För mer utförlig information se avsnitt gatustruktur och trafik i det reviderade planprogrammet.

 • Katrinehill bygger vidare på den stadsstruktur som löper från Skönsmon till Sallyhill. I Sundsvalls kommuns översiktsplan står bland annat: En möjlighet är att bygga vidare på rutnätsstaden, lite i samma anda som Södermalm, med tät villa- och radhusbebyggelse och inslag av mindre flerbostadshus.
 • I området planeras för ett stort antal bostäder som exempelvis radhus, friliggande villor och flerbostadshus med olika typer av upplåtelseformer såsom hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. Det planeras för olika typer av service och verksamheter och här skapas även ytor att vistas på som lekplatser, parker och andra mötesplatser.
 • Utifrån målet att Katrinehill ska bli en levande och attraktiv stadsdel spelar tätheten en stor roll. Katrinehill kan, när det är fullt utbyggt inrymma omkring 1500 bostäder vilket ger ungefär 3800 invånare.
 • Bebyggelsetyperna föreslås variera inom ett och samma kvarter. Det kan till exempel innebära att det byggs en blandning av radhus, parhus, mindre flerbostadshus och villor i ett och samma kvarter eller en blandning av ettor, femmor och trerumslägenheter.  Skalan på bebyggelsen föreslås variera mellan 1-8 våningar med en betoning på 2-4 våningar. Högre hus kan med fördel placeras i den mer kuperade terrängen för att ta upp de stora höjdskillnaderna som finns i området. I de mindre centrala delarna av programområdet samt mot grönstråk och nära befintlig bebyggelse föreslås en lägre exploatering i form av friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus.
 • Inom programområdet planeras för tre förskolor, två med åtta avdelningar och en med sex avdelningar.

Byggandet i området

Tidigast i början på 2020 kan den första detaljplanen/detaljplanerna vara klara och en eventuell byggnation kan påbörjas. Utbyggnadstakten kommer att påverkas av marknad, efterfrågan och tekniska utmaningar. Det kan ta minst tio år innan hela området är utbyggt, troligen längre tid.

Utifrån målet att Katrinehill ska bli en levande och attraktiv stadsdel spelar tätheten en stor roll. Katrinehill kan, när det är fullt utbyggt inrymma omkring 1500 bostäder vilket ger ungefär 3800 invånare.

Ja, delvis för att Katrinehill ska bli en ny stadsdel som hänger ihop med befintliga stadsdelar och för att undvika att bebyggelseglapp uppstår. Detta då glapp i bebyggelse kan medföra en minskad social trygghet då rummet saknar informell övervakning från exempelvis fönster eller entréer. Ett sätt att minska bebyggelseglapp och samtidigt skapa tydligt offentliga grönområden är att förtäta intill befintliga fastigheter och samtidigt skapa en offentlig gata som avskiljer det offentliga grönområdet från privata fastigheter.

Ett eventuellt byggande finansieras av olika aktörer som exempelvis exploatörer, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och villaägare.

Att bygga ut en helt ny stadsdel innebär konsekvenser i form av bland annat:

 • Skogen närmast bebyggelsen omvandlas till att få en karaktär av skogspark, en blandning mellan skog och park.
 • Fler boende innebär ökad trafik samtidigt som vi enligt ÖP2021 ska skapa förutsättningar för att Sundsvallsborna ska använda sig mer av hållbara transportmedel som gång, cykel och buss.
 • Genom att koncentrera stadsdelen till en mindre yta hushåller vi med marken. En koncentration av stadsdelen innebär att många får nära till mycket och därmed kan vardagslivet underlättas för många.
 • Tillskottet av boende förstärker underlaget för service och handel i centrala Nacksta, Sallyhill och Sidsjöområdet.
 • Fler människor skapar ett större underlag för förbättrad kollektivtrafik och annan service som exempelvis matvarubutiker, förskola och skola.
 • Det nuvarande elljusspåret med preparerat skidspår flyttas till Grodtjärn där det utvecklas vidare.
 • Ett belyst motionsspår placeras i ett nytt läge mellan Sallyhill och Katrinehill.

Förskola, kollektivtrafik och annan service

Städer med kvartersstruktur har visat sig vara mer attraktiva än andra bostadsområden. Om fler människor bor och rör sig i ett område skapas bättre förutsättningar för de som driver handel och annan service. Det ger i sin tur en mer levande stadsdel med liv och rörelse under fler av dygnets timmar. Det planeras för tre förskolor inom området samt möjlighet till småbutiker och restauranger. Med fler som rör sig i ett område upplevs en plats dessutom tryggare och attraktivare. Förutsättningarna för bättre kollektivtrafik ökar också i takt med ett ökat underlag av boende i ett område.

 • Utvecklingen av den nya stadsdelen kommer att ställa krav på en framsynt planering vad gäller skolor och förskolor. Det planeras inte för någon ny skola i Katrinehill då det redan finns befintliga skolor runt omkring programområdet som skulle kunna byggas ut och då ta emot elever från Katrinehill.
 • Inom programområdet planeras för tre förskolor, två med åtta avdelningar och en med sex avdelningar. Kulans förskola föreslås vara kvar i befintligt läge med möjlighet att utökas till åtta avdelningar.
 • Förskolor föreslås placeras i nära anslutning till huvudgator med kollektivtrafikförsörjning samt park- och naturområden, så att de lätt når dessa ytor.

Kollektivtrafik är viktigt för ett hållbart samhälle. Ett större underlag av boende ökar möjligheten att få bättre bussförbindelser till och från området.

Vilka gator kommer att trafikeras av buss?

 • I planeringen tar man hänsyn till viktiga målpunkter där flest människor rör sig. Den branta terrängen gör att det är svårt att skapa flacka och gena gator. Vi har ändå hittat två möjliga gator för bussen. En från Sallyhillsvägen via värmeverket, och en från Sidsjövägen via Kvarndammsvägen. Vilken av dessa som i slutänden kommer att trafikeras av bussen är i dagsläget inte klarlagt, dock förespråkas vägen via värmeverket i det reviderade planprogrammet.

Trafikfrågor

 • När vi utformar gator analyserar vi trafikflöden och skapar förutsättningar för trafik på människors villkor och som underlättar miljövänliga transportmedel som cykel och buss. Forskning visar att gators utseende också påverkar människors val av färdmedel och beteende i trafiken.
 • Vi utformar medvetet gatunätet i stadsdelen så att det främjar användandet av hållbara transportmedel som gång, cykel och buss.
 • Ett av målen i Sundsvalls kommuns översiktsplan är att år 2030 ska andelen som går, cyklar och åker kollektivt utgöra två tredjedelar av alla resor i kommunen. Detta innebär att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska väga tyngre än biltrafikens intressen när nya stadsdelar planeras och byggs.
 • Vi jobbar för att Sundsvallsborna ska kunna och vilja, använda gång, cykel och kollektivtrafik som sina vanligaste färdmedel. Genom sitt centrala läge, endast tre kilometer från centrum, har Katrinehill goda förutsättningar att utvecklas till en stadsdel där det är naturligt att promenera, ta cykeln eller åka buss.
 • Efter programsamrådet har vi tagit fram ett förslag till vilka gator som ska trafikeras av vilka trafikslag,se vidare på sidan 18 i planprogrammet. Det kommer att krävas ytterligare utredningar kring trafiken, vilket kommer att göras i efterföljande detaljplanearbete. Exakt läge för gator, gång- och cykelvägar och stigar bestäms i efterföljande detaljplaner och detaljprojektering.

Kommer trafiken att öka på befintliga vägar i området?

 • När det byggs fler bostäder tillkommer också ny trafik.
 • I det fortsatta detaljplanearbetet kommer flera trafikanalyser att genomföras för att se hur omkringliggande gator och bostadsområden påverkas av ökad trafik i den planerade stadsdelen.
 • Trafikanalyser som redan är gjorda visar att Sidsjövägen samt några av de större gatorna som Nackstavägen och Sallyhillsvägen kan ta emot en något ökad trafikbelastning. Några korsningar kan behöva byggas om för att hantera en ökad trafikmängd. Vilka dessa är kan vi i dagsläget inte svara på. Ytterligare trafikanalyser behöver tas fram i det fortsatta planarbetet för att få svar på det.

Friluftsliv, natur och rekreation i området

När staden växer och förtätas planerar vi för gröna stråk med extra omsorg. Naturen inom Katrinehill utformas så att den upplevs som lätt att nå och ligger nära inpå. Det ska även fortsättningsvis vara enkelt att ta sig ut i naturen från omkringliggande stadsdelar. Tydliga naturentréer ska skapas och grönstråk ska finnas, men i ett annat läge och kanske med en annan utformning än den nuvarande. Närliggande naturområden knyts samman med Katrinehill genom exempelvis mötesplatser, lekplatser, parker och promenadstråk. Dessa platser och stråk blir attraktiva tillskott för såväl boende som besökare i området. Det gröna vävs in i stadsstrukturen och skapar ett sammanhängande grönt nät. Det länkar samman Södra Berget med de större grönområdena som erbjuder orörd natur, milslånga skidspår och vandringsleder.

Vad händer med Grodtjärn?

Vi värnar om Grodtjärn i planeringsarbetet. Området är ett populärt rekreationsområde och viktigt att bevara för människor, djur och natur.

Hur påverkas djur- och växtliv i området?

 • Gröna stråk skapas i området som blir värdefulla för både djur och växter som lever i området idag.
 • Stor hänsyn ska tas till Grodtjärns naturområde och kring bäckarna bör det finnas bårder av grönska som skyddar naturlivet.

Ett belyst motionsspår, som kopplar samman Nacksta med Grodtjärn, kommer att finnas i ungefär samma läge som nuvarande elljusspår. Detta motionsspår kommer inte att prepareras för längdskidåkning vintertid. Ett nytt elljusspår med möjlighet till skidåkning vintertid föreslås kring Grodtjärn. Nya stigar/spår inom Katrinehill kommer att kopplas samman med befintliga stigar/spår i så stor utsträckning som möjligt.

Det ska fortsatt vara enkelt att ta sig ut i naturen både från befintliga stadsdelar och Katrinehill.

Villatomter

 • Det blir inte aktuellt att sälja småhustomter i området innan det finns en eller flera antagna detaljplaner, något som kommer att ta mellan ett till flera år.
 • Löpande information om vad som händer i projektet Katrinehill kommer att läggas ut på vår webbplats. För information om om kommunens småhustomter kan du besöka vår webbplats.
 • Kommunen använder sig inte längre av tomtkö vid fördelningar av tomter. Intresserade kan registrera sig på vår webbplats för att delta i lottning för försäljning av nya småhustomter. I god tid innan tomterna släpps till försäljning förannonseras de på kommunens hemsida samt i andra kanaler som exempelvis annonsering i Sundsvalls Tidning och Sundsvalls Nyheter.

Information om projektet

För fler och mer utförliga svar se det reviderade planprogrammet med tillhörande samrådsredogörelse.

Kontakt

Projektgruppen för Katrinehill

Ann-Mari Lopez Planeringsarkitekt

060-19 23 33

Malin Holmkvist Projektledare

070-618 51 06

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.