Katrinehill – frågor och svar

Många har frågor om området Katrinehill. Här försöker vi svara på dem.

Läs mer om planprogrammet.

Genom att klicka på plustecknet vid varje fråga blir svaret synligt nedanför.

Om planprogram och detaljplaner

Ett planprogram för Katrinehill var på samråd mellan 5 maj – 16 juni 2017. Nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse. Denna kommer att redovisas för politikerna i stadsbyggnadsnämnden under hösten 2017 där stadsbyggnadsnämnden sedan fattar beslut om inriktningen på det fortsatta planarbetet.

Därefter kommer vi påbörja arbetet med att ta fram en eller flera detaljplaner. Detaljplaner är juridiskt bindande och säger vad man får och inte får använda mark till. En detaljplan ligger till grund för bygglov. Målsättningen är det ska finnas en lagakraftvunnen detaljplan(er) kring årsskiftet 2018/2019.

Området är döpt efter en gård som har legat i anslutning till området.

Det tar olika tid att ta fram en detaljplan beroende på hur komplext ett område är. Katrinehill omfattar ett mycket stort område vilket gör att detaljplanearbetet blir omfattande. Arbetet med att ta fram detaljplaner kan ta allt från ett till flera år. Detaljplanearbetet regleras av Plan- och bygglagen och är en demokratisk process där allmänheten och viktiga remissinstanser, såsom myndigheter, ska få tillfälle att yttra sig. Målsättningen är att det ska finnas en lagakraftvunnen detaljplan(er) kring årsskiftet 2018/2019.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas. En detaljplan däremot är juridiskt bindande. Stadsbyggnadsnämnden kan godkänna ett planprogram men inte anta det. Planprogram tas ofta fram när man planerar för ett större område, till exempel för en stadsdel som denna. Det fungerar som ett underlag för den mer detaljerade planeringen som påbörjas efter att planprogrammet är klart, det beskriver mål och förutsättningar för den eller de detaljplaner som ska tas fram. Läs mer om Hur blir en detaljplan till och vad betyder det?.

 • Att Katrinehill ska byggas är ett politiskt fattat beslut som utgår ifrån Sundsvalls kommuns översiktsplan 2021.
 • Under programsamrådstiden (5 maj-16 juni 2017) har du haft din första möjlighet att påverka förslaget. Syftet med programsamrådet är att fördjupa kunskapen om området och bredda kommunens beslutsunderlag så att slutresultatet vid framtagandet av efterföljande detaljplan(er) blir så bra som möjligt.
 • Enligt plan- och bygglagen, som styr processen att ta fram en detaljplan, finns tre tillfällen att tycka till, planprogrammets samråd, samråd kopplat till detaljplan och granskning av detaljplan.
 • Planprogrammet skickas ut på samråd till de som kommunen bedömer kan bli berörda av att ett område förändras, exempelvis närboende, myndigheter, föreningar, fastighetsägare med flera. (Tillfälle 1 att yttra sig)
 • De synpunkter som kommer till kommunen sammanfattas och redovisas i en så kallad samrådsredogörelse. Med hjälp av dessa erfarenheter och synpunkter får kommunen, i ett tidigt skede, ett bättre och bredare underlag inför beslut.
 • Efter att planprogrammet varit på samråd påbörjar vi arbetet med att ta fram en eller flera detaljplaner. Den eller de detaljplaner som sedan tas fram kommer även de att gå ut på samråd vilket ger ytterligare tillfälle att tycka till. Detaljplanen är mer detaljerad och visar hur användningen av mark och vatten ska regleras. (Tillfälle 2 att yttra sig)
 • Efter att detaljplanen/detaljplanerna varit på samråd, bearbetar vi den/de och skickar ut till berörda igen (granskning). Det innebär att berörda får ytterligare en möjlighet att yttra sig. (Tillfälle 3 att yttra sig)
 • Om inte detaljplanen överklagas blir den gällande och juridiskt bindande för vad som får eller inte får byggas inom området.
 • En detaljplaneprocess kan ta allt ifrån ett till flera år beroende på hur komplicerad den är.
 • Vår främsta kanal för information kring Katrinehill är kommunens webbplats: www.sundsvallväxer.se/katrinehill. Information kan även ske genom exempelvis möten, utskick, annonsering i lokaltidning med mera.

Det finns, enligt lag, tre tillfällen där berörda såsom närboende, myndigheter och övriga förvaltningar kan tycka till. Dessa är:

 • samråd kopplat till planprogram (5 maj-16 juni 2017)
 • samråd kopplat till detaljplan
 • granskning för detaljplan.

Det går däremot inte att tycka till om områdets avgränsning. Katrinehill finns utpekat i kommunens översiktsplan som ett utvecklingsområde för bostäder.

Under planprogrammets samrådstid (5 maj-16 juni 2017) har berörda som exempelvis myndigheter, föreningar, fastighetsägare, närboende med flera, haft möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget. Information om planprogrammet har skickats ut till ovanstående intressenter. Med närboende menar vi i detta fall boende i de närliggande stadsdelarna Nacksta, Sallyhill, Sidsjö och Mårtensro.

En helt ny stadsdel

Utdrag ur Sundsvalls kommuns översiksplan 2021:

På höjden ovanför Nacksta kan vi tillgodose en betydande del av behovet av stadsnära småhustomter, så att vår befolkning kan växa. Närheten till busslinje och cykelavstånd till stan ger förutsättningar till hållbart resande redan innan området är fullt utbyggt.

 • Det är bostadsbrist i Sundsvall, främst på småhus och flerbostadshus.
 • Katrinehill är utpekat som ett utvecklingsområde för bostäder enligt Sundsvalls kommuns översiktsplan 2021.
 • Områdets stadsnära läge ger kommunen möjlighet att växa hållbart med bra gång- och cykelavstånd till stadskärnan.
 • Byggbar mark, på gång- och cykelavstånd till stadskärnan är begränsad. Många vill bo nära stadskärnan, det skapar möjlighet till miljövänligt resande, samt närhet till kommunal service med mera. Sådan mark bör tas till vara, när det är möjligt.
 • Tätortsnära områden är attraktiva för boende eftersom att det är nära till både butiker, skolor, förskolor, bussar och annan service av olika slag.
 • Området blir en viktig pusselbit för att skapa bättre relationer mellan människor, bättre förutsättningar för kollektivtrafik, gång och cykelvägar med mera mellan Sallyhill, Nacksta och Sidsjöområdet.
 • Det finns teknisk infrastruktur, gatunät, bussförbindelse och service i närområdet som kan användas av flera och som kan utvecklas ytterligare.
 • Det är ett område som kombinerar närheten till stad och natur på ett attraktivt sätt.

 • Målsättningen är att Katrinehill ska bli en levande och tillgänglig stadsdel som hänger ihop med omkringliggande stadsdelar. Det ska vara enkelt att ta sig till och från de olika stadsdelarna och centrala staden. Närheten till både natur och stad ska vara en självklarhet.
 • Områdets struktur (system av gator) är avgörande för hur människor rör sig i ett område. Det ska medvetet utformas för att främja en god social hållbarhet, tillgänglighet och trygghet.
 • Genom en blandad bebyggelse (lägenheter, radhus, kedjehus och friliggande villor) med olika upplåtelseformer (hyresrätt/bostadsrätt) får många olika människor med olika bakgrund möjlighet att bo i området.

 • Katrinehill bygger vidare på den stadsstruktur som löper från Skönsmon till Sallyhill. I Sundsvalls kommuns översiktsplan står bland annat: En möjlighet är att bygga vidare på rutnätsstaden, lite i samma anda som Södermalm, med tät villa- och radhusbebyggelse och inslag av mindre flerbostadshus.
 • I området planeras för ett stort antal bostäder som exempelvis radhus, friliggande villor och flerbostadshus med olika typer av upplåtelseformer såsom hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. Det planeras för olika typer av service och verksamheter och här skapas även ytor att vistas på som lekplatser, parker och andra mötesplatser.
 • Utifrån målet att Katrinehill ska bli en levande och attraktiv stadsdel spelar tätheten en stor roll. Katrinehill kan, när det är fullt utbyggt inrymma omkring 1800 bostäder vilket ger ungefär 4900 invånare.
 • Bebyggelsetyperna föreslås variera inom ett och samma kvarter. Det kan till exempel innebära att det byggs en blandning av radhus, parhus, mindre flerbostadshus och villor i ett och samma kvarter eller en blandning av ettor, femmor och trerumslägenheter.  Skalan på bebyggelsen föreslås variera mellan 1-8 våningar med en betoning på 2-4 våningar. Högre hus kan med fördel placeras i den mer kuperade terrängen för att ta upp de stora höjdskillnaderna som finns i området. I de mindre centrala delarna av programområdet samt mot grönstråk och nära befintlig bebyggelse föreslås en lägre exploatering i form av friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus.
 • Inom programområdet planeras för två förskolor, med vardera sex avdelningar.

Byggandet i området

Tidigast i början på 2019 kan den första detaljplanen/detaljplanerna vara klara och en eventuell byggnation kan påbörjas. Utbyggnadstakten kommer att påverkas av marknad, efterfrågan och tekniska utmaningar. Exempelvis kan det krävas stora åtgärder på befintligt avloppsledningsnät. Det kan ta minst tio år innan hela området är utbyggt, troligen längre tid.

Utifrån målet att Katrinehill ska bli en levande och attraktiv stadsdel spelar tätheten en stor roll. Katrinehill kan, när det är fullt utbyggt inrymma omkring 1800 bostäder vilket ger ungefär 4900 invånare.

 

Ja, delvis för att Katrinehill ska bli en ny stadsdel som hänger ihop med befintliga stadsdelar och för att undvika att bebyggelseglapp uppstår. Detta då glapp i bebyggelse kan medföra en minskad social trygghet då rummet saknar informell övervakning från exempelvis fönster eller entréer. Ett sätt att minska bebyggelseglapp och samtidigt skapa tydligt offentliga grönområden är att förtäta intill befintliga fastigheter och samtidigt skapa en offentlig gata som avskiljer det offentliga grönområdet från privata fastigheter.

Ett eventuellt byggande finansieras av olika aktörer som exempelvis exploatörer, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och villaägare.

Att bygga ut en helt ny stadsdel innebär konsekvenser i form av bland annat:

 • Skogen närmast bebyggelsen omvandlas till att få en mer stadsmässig karaktär i form av park som leder ut till mer orörd natur där vandringsleder och skidspår finns.
 • Fler boende innebär ökad trafik samtidigt som vi ska skapa förutsättningar för att använda oss av hållbara transportmedel som gång, cykel och buss. Vi arbetar aktivt med att främja ett hållbart resande.
 • Genom att koncentrera stadsdelen till en mindre yta hushåller vi med stadsnära mark. En koncentration av stadsdelen innebär att många får nära till mycket.
 • Fler människor skapar ett större underlag för förbättrad kollektivtrafik, handel och annan service som exempelvis förskola/skola.
 • Motions- och elljusspåret flyttas helt eller delvis till ett nytt läge.

Förskola, kollektivtrafik och annan service

Städer med kvartersstruktur har visat sig vara mer attraktiva än andra bostadsområden. Om fler människor bor och rör sig i ett område skapas bättre förutsättningar för de som driver handel och annan service. Det ger i sin tur en mer levande stadsdel med liv och rörelse under fler av dygnets timmar. Det planeras för två förskolor inom området samt möjlighet till småbutiker och restauranger. Med fler som rör sig i ett område upplevs en plats dessutom tryggare och attraktivare. Förutsättningarna för bättre kollektivtrafik ökar också i takt med ett ökat underlag av boende i ett område.

 • Utvecklingen av den nya stadsdelen kommer att ställa krav på en framsynt planering vad gäller skolor och förskolor. Det planeras inte för någon ny skola i Katrinehill då det redan finns befintliga skolor runt omkring programområdet som skulle kunna byggas ut och då ta emot elever från Katrinehill.
 • Inom programområdet planeras för två förskolor, med vardera sex avdelningar. Kulans förskola planeras att ersättas.
 • Förskolor föreslås placeras i nära anslutning till park- och naturmarken alternativ skolskogen, så att de lätt når dessa ytor.

Kollektivtrafik är viktigt för ett hållbart samhälle. Ett större underlag av boende ökar möjligheten att få bättre bussförbindelser till och från området.

Vilka gator kommer att trafikeras av buss?

 • Exakt vilka gator som kommer att trafikeras av buss vet vi inte ännu. I planeringen tar man hänsyn till viktiga målpunkter där flest människor rör sig.

Trafikfrågor

 • När vi utformar gator analyserar vi trafikflöden och skapar förutsättningar för trafik på människors villkor och som underlättar miljövänliga transportmedel som cykel och buss. Forskning visar att gators utseende också påverkar människors val av färdmedel och beteende i trafiken.
 • Vi utformar medvetet gatunätet i stadsdelen så att det främjar användandet av hållbara transportmedel som gång, cykel och buss.
 • Ett av målen i Sundsvalls kommuns översiktsplan är att år 2030 ska andelen som går, cyklar och åker kollektivt utgöra två tredjedelar av alla resor i kommunen. Detta innebär att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska väga tyngre än biltrafikens intressen när nya stadsdelar planeras och byggs.
 • Vi jobbar för att Sundsvallsborna ska kunna och vilja, använda gång, cykel och kollektivtrafik som sina vanligaste färdmedel. Genom sitt centrala läge, endast tre kilometer från centrum, har Katrinehill goda förutsättningar att utvecklas till en stadsdel där det är naturligt att promenera, ta cykeln eller åka buss.
 • Vilka trafikslag de olika gatorna och stråken kommer att trafikeras av är ännu inte bestämt. Fortsatta utredningar i efterföljande detaljplanearbete kommer att utvisa vilka trafikslag som kommer att trafikera var.

Kommer trafiken att öka på befintliga vägar i området?

 • När det byggs fler bostäder tillkommer också ny trafik.
 • I det fortsatta detaljplanearbetet kommer flera trafikanalyser att genomföras för att se hur omkringliggande gator och bostadsområden påverkas av ökad trafik i den planerade stadsdelen.
 • Trafikanalyser som redan är gjorda visar att Sidsjövägen samt några av de större gatorna som Nackstavägen och Sallyhillsvägen kan ta emot en något ökad trafikbelastning. Några korsningar kan behöva byggas om för att hantera en ökad trafikmängd. Vilka dessa är kan vi i dagsläget inte svara på. Ytterligare trafikanalyser behöver tas fram i det fortsatta planarbetet för att få svar på det.

Friluftsliv, natur och rekreation i området

När staden växer och förtätas planerar vi för gröna stråk med extra omsorg. Naturen inom Katrinehill utformas så att den upplevs som lätt att nå och ligger nära inpå. Det ska även fortsättningsvis vara enkelt att ta sig ut i naturen från omkringliggande stadsdelar. Tydliga naturentréer ska skapas och grönstråk ska finnas, men i ett annat läge och kanske med en annan utformning än den nuvarande. Närliggande naturområden knyts samman med Katrinehill genom exempelvis mötesplatser, lekplatser, parker och promenadstråk. Dessa platser och stråk blir attraktiva tillskott för såväl boende som besökare i området. Det gröna vävs in i stadsstrukturen och skapar ett sammanhängande grönt nät. Det länkar samman Södra Berget med de större grönområdena som erbjuder orörd natur, milslånga skidspår och vandringsleder.

Vad händer med Grodtjärn?

Vi värnar om Grodtjärn i planeringsarbetet. Området är ett populärt rekreationsområde och viktigt att bevara för människor, djur och natur.

Hur påverkas djur- och växtliv i området?

 • Gröna stråk skapas i området som blir värdefulla för både djur och växter som lever i området idag.
 • Stor hänsyn ska tas till Grodtjärns naturområde och kring bäckarna bör det finnas bårder av grönska som skyddar naturlivet.

Den huvudsakliga anslutningspunkten till elljusspåret kommer att ske vid någon av de entréer som skapas mot naturområdet. Nuvarande elljusspår kommer helt eller delvis att dras om och få ett nytt läge, förslagsvis väster om Grodtjärn. Det ska vara fortsatt enkelt att ta sig ut i naturen. Tydliga naturentréer ska finnas från omkringliggande stadsdelar och från den nya stadsdelen Katrinehill.

Villatomter

 • Det blir inte aktuellt att sälja småhustomter i området innan det finns en eller flera antagna detaljplaner, något som kommer att ta mellan ett till flera år.
 • Löpande information om vad som händer i projektet Katrinehill kommer att läggas ut på vår webbplats. För information om om kommunens småhustomter kan du besöka vår webbplats.
 • Kommunen använder sig inte längre av tomtkö vid fördelningar av tomter. Intresserade kan registrera sig på vår webbplats för att delta i lottning för försäljning av nya småhustomter. I god tid innan tomterna släpps till försäljning förannonseras de på kommunens hemsida samt i andra kanaler som exempelvis annonsering i Sundsvalls Tidning och Sundsvalls Nyheter.

Information om projektet

Du kan läsa mer om projektet i vår broschyr Katrinehill en ny stadsdel nara stad och natur.

Kontakt

Projektgruppen för Katrinehill

Ann-Mari Lopez Planeringsarkitekt

060-19 23 33

Malin Holmkvist Projektledare

070-618 51 06

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.