Snö, halka och vinterdrift

Kvinna som skottar snö

Vi ansvarar för vinterdriften på nästan alla gator och vägar inom Sundsvalls tätort. Det finns några undantag där Trafikverket snöröjer

Vintertid har du som fastighetsägare ansvaret att sanda gångutrymmen utanför din tomtgräns. Om sandningen inte skötts, så att någon halkar, kan du bli skadeståndsskyldig.

Fastighetsägaren är skyldig att sanda på gångbanan utanför fastigheten när det är halt. Om gångbanan saknas eller har blivit igenplogad ska fastighetsägaren sanda annat nödvändigt utrymme för gångtrafiken, till exempel gatan utanför fastigheten. Fastighetsägaren bör även se till att det är sandat fram till brevlådan och soptunnan. 

Vem är fastighetsägare?
Om du äger en villa, ett radhus eller en annan fastighet räknas du som fastighetsägare och har därmed ansvar för viss snöröjning och sandning runt din fastighet/ditt hus.

Om någon trillar

Om någon trillar och slår sig här, så är det alltså du som bär ansvaret. Det är tråkigt för den som trillar, och tråkigt för dig – som fastighetsägare kan du bli skadeståndsskyldig om det händer en olycka.

Detta är ditt ansvar

Gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor utmed och mellan fastigheter. Vi rekommenderar dig som fastighetsägare att se över hur du är försäkrad.

Detta är inte ditt ansvar

Har du en busshållplats direkt utanför din fastighet så tar kommunen hand om den. Vi sköter vinterväghållningen vid alla hållplatslägen.

Snö från tomten

Kommunen tar inte bort snö från enskilda infarter utan prioriterar framkomligheten för fordonstrafiken. Det är endast vid isrivning av gator som en följetraktor röjer undan is vid infarter och då i mån av tid.

Snöröjaren kör så nära som möjligt med tanke på att snön pressas in mot postlådor, staket och buskar. Det är bra om husägare markerar med plogpinnar eftersom det minskar risken för skador.

Plogskador

Misstänker du att ditt staket, postlåda eller annan egendom har blivit påkört av snöplogen. Anmäl omedelbart till vår kundtjänst.

Fastighetsägare ansvarar för att

  • inte köra snö från tomtmark ut på gatan eller till motsatta sidas snövall. Det kan medföra trafikfara och det är vanligt att den snö som skottas ut på gatan förs in på grannens infart, staket eller buskar när plogbilen kommer.
  • skotta bort snövallar vid sina infarter och använda vägkanten som snöupplag.
  • köra iväg snön om det blir för fullt.

Plogskador på staket och brevlådor

Kommunen är skyldig att hålla kommunala vägar framkomliga genom bland annat plogning. Denna väghållning innebär ibland vissa olägenheter för fastighetsägare som har egendom utmed vägen. Det går tyvärr inte alltid att undvika skador i samband med plogning.

När kan fastighetsägaren få ersättning?

Om en skadad brevlåda eller ett skadat staket är placerat för nära vägen får du ingen ersättning för eventuella skador.

För att fastighetsägaren ska få ersättning måste väghållaren ha gjort fel eller varit försumlig. Vid den juridiska bedömningen tar man hänsyn till:

  • var staketet eller brevlådan är uppsatt
  • staketets ålder och skick
  • om det är en mekanisk skada eller skada orsakad av snötryck

Hur ska brevlådor och staket vara placerade?

Du får inte placera brevlådor och staket i vägområdet. De bör inte stå närmare än 60 cm från tomtgräns för att undvika plogskador.

Du som är fastighetsägare bör också se till att staket, brevlådor och annan egendom som är placerat nära vägen är dimensionerade för att hålla för snötryck.

Byt till sommardäck senast 15 april

Att det börjar bli läge att byta till sommardäck på bilen är ett säkert vårtecken. I år ska dubbdäcken tas av senast den 15 april, förutsatt att vinterväglag inte råder. Tidigare fick dubbdäck användas till och med den 30 april oavsett väglag.

Vinterdäck krävs

Enligt Transportstyrelsen krävs vinterdäck mellan 1 december–31 mars om det är vinterväglag såsom snö, is, snömodd eller frost på vägen. (Det är Polisen som avgör om det råder vinterväglag på platsen). Tänk på att det finns dubbfria vinterdäck som är ett bättre miljöalternativ.

Dubbdäck får, men måste inte användas

Dubbdäck får användas 1 oktober–15 april, men även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag. Dubbdäck är däremot inget måste, många väljer att använda dubbfria vinterdäck. Dubbdäck som körs på bar asfalt förlorar snabbt sin funktion.

Ta av dubbdäcken för luftens skull

De höga halterna av luftföroreningar i Sundsvall beror till helt dominerande del på vägtrafiken. Partiklarna kommer främst från personbilar med dubbdäck, medan kvävedioxiden också kommer från lastbilar och bussar med dieselmotorer.

Dubbdäck på bar asfalt påverkar vår hälsa

Under höst och vår kör många med dubbdäck, trots att vägbanorna är rena och torra. Varje gång dubbarna i ett dubbdäck träffar asfalten river det loss parktikar som virvlar upp i luften. Partiklarna ger ohälsosamt höga halter av mikroskopiskt små dammkorn som följer med ner i lungorna när vi andas. Detta kallas PM10, Particulate Matter med en storlek av högst 10 mikrometer, eller en hundradels millimeter. Partiklarna irriterar luftvägarna och kan bidra till försämring av allvarliga luftvägssjukdomar så som astma.

Användningen av dubbdäck mångdubblar även slitaget av vägbanan och därmed partikelbildningen. Minskad användning av dubbdäck är en av de åtgärder som snabbast kan medföra sänkta halter av partiklar i Sundsvall.

Kontakt

Servicecenter kundtjänst Kundtjänst för fastigheter, gator, parkeringsautomater med mera

060-19 15 65

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Felanmälan på telefon vardagar klockan 7.00-16.00.

Linnéa Lång Kommunikationsstrateg

060-19 13 31

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.