Detaljplaner pågående

Här finns information om pågående detaljplaner i Sundsvalls kommun. Detaljplanerna länkas till www.sundsvallvaxer.se om inget annat uppges.

Ny skola i Rökland

Detaljplan för del av Rökland 1:144 med flera.

Planen syftar till att skapa markanvändning för en skola i Rökland och en väg till skolan.

Detaljplanearbetet vilar i avvaktan på överenskommelse/avtal mellan Sundsvalls kommun och Trafikverket.

Småhustomter norr om Kompassvägen

Detaljplan för del av Rökland 1:144 med flera.

Ett detaljplanearbete som pågår för ett området söder om Alnö kyrka. Detaljplanen tas fram för att skapa förutsättningar för bostadsbyggande i området.

Detaljplanearbetet vilar i avvaktan på en utredning angående trafiksituationen på Alnön och Alnöbron.

Arbete pågår inför granskning.

Utökade byggrätter fritidshus inom äldre fritidshusplaner på Alnö

Arbetet med avsiktsförklaringen kring trafikfrågor på Alnö har som målsättning att slutföras före midsommar. Handlingar kommer då att lämnas in för politiska beslut. Antagande av detaljplaner för utökade byggrätter är beroende av att avsiktsförklaringen kring trafikfrågor är undertecknad.

Politiska beslut kan därför fattas tidigast:

  • Avsiktsförklaringen i kommunfullmäktige, KF, tidigast 2017-09-25
  • Utökade byggrätter i detaljplaner i stadsbyggnadsnämnden, SBN, tidigast 2017-10-25

I nuläget finns inga pågående detaljplaner i Indal och Liden.

Upphävande av del av detaljplaner väg 86

Upphävandet berör delar av två äldre gällande detaljplaner i Kovland som upphävs.

I nuläget finns inga pågående detaljplaner i Matfors.

Njurunda planprogram, centrumupprustning Njurundabommen

En fördjupad utredning har tagits fram för Njurundabommen i samband E4 projektet. Utifrån det arbetet har ett planprogram tagits fram för området.

Detaljplan för Njurunda Prästbol 1:111 m fl, bostäder och centrum

Planens syfte är att stärka Njurundabommens centrum genom att möjliggöra för bostäder och centrum.

Samråd pågår under tiden 23 november – 14 december.

Nytt industriområde i Stockvik

Ny detaljplan för industriområde håller på att tas fram i Stockvik.

Detaljplanens handling kommer att läggas ut så snart den är klar.

Triangelspår i Bergsåker

En del av detaljplanen S 2521 måste upphävas för att göra det möjligt för Trafikverket att anta en järnvägsplan för triangelspår i Bergsåker.

Granskningstiden är avslutad.

Villabebyggelse i Bergsåker

En detaljplan tas fram för ett område vid travbanan i Bergsåker. Planen kommer att gå ut på samråd 6 juli till och med 17 augusti 2017. Läs mer om detaljplanen på www.sundsvallväxer.se/dpbergsaker.

Flerbostadshus i Bergsåker

En detaljplan tas fram för byggande av flerfamiljshus i Bergsåker mellan Lillhällom och Österro.

Bostadsbebyggelse vid Hagavägen

En detaljplan tas fram för ett område i Haga för att skapa förutsättningar för fler bostäder.

Granskningstiden är avslutad.

Område vid Klökanvägen

En detaljplan har tagits fram för del av Sköns Prästbord 1:36 och berör ett område vid Klökanvägen.

Granskningsskede pågick under perioden 7 december 2015 – 15 januari 2016.

Detaljplanearbetet vilar i avvaktan på en utredning angående trafiksituationen i Birsta. Utredningen ska tas fram i samarbete mellan Trafikverket och Sundsvalls kommun.

Upphävande av detaljplaner i Birsta

För att göra det möjligt att fastställa Trafikverkets järnvägsplan, Järnvägsplan Birsta, upphävs de delar av gällande detaljplaner som berörs samt en fastighetsindelningsbestämmelse (tomtindelning). Upphävandet berör fyra områden inom tre gällande detaljplaner.

Samråd pågår under tiden 16 maj – 16 juni 2017.

Detaljplan för Klökan 1:16 m fl, ny luftledning i Birsta.

För att möjliggöra för E.ON Elnät Sverige AB framdragande av ny luftledning i Birsta så måste befintlig detaljplan ändras.

Granskning pågår under tiden 20 november – 1 december 2017.

I nuläget finns inga pågående detaljplaner i Stöde.

Balder 7

En ny detaljplan har tagits fram för del av fastigheten Balder 7 för att skapa förutsättningar för inbyggnad av takterrass.

Brohuvudet 14 m fl, studentbostäder vid Campus

En ny detaljplan tas fram för att skapa förutsättningar för studentbostäder vid Campus i Sundsvall.

Samråd pågår under tiden 13 mars – 3 april 2017.

Del av Norrmalm 2:1, Folkets Park

Den 23 september 2015 beslutade stadsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med en ny detaljplan för området intill Folkets Park.

Arbetet med detaljplanen pågår. Planförslaget är på samråd mellan 1-22 juni.

Förrådet 4 och 9

Mittuniversitetet växer, därför har även behovet av såväl lokaler som studentboende ökat. Av den anledningen behöver detaljplanen för delar av Mittuniversitetsområdet ändras.

Detaljplanen vilar i avvaktan på vidare utredningar.

Hamnudden, Flytande bostäder

En intressent har inkommit med en förfrågan om planbesked för att få uppföra flytande bostäder utanför Tvärkajen i Inre hamnen.

Norra kajen 1A

Industriområdet vid Norra Kajen omvandlas nu till en attraktiv stadsdel.

Arbetet med detaljplan 1A pågår.

Norra kajen 1B (ändring av detaljplan DP-376)

Ändring av gällande detaljplan DP-376 för att klargöra tolkning vid användning av den alternativa planbestämmelsen (PARK).
Granskning pågår tom 1 december 2017.

Norra kajen 1C

Industriområdet vid Norra Kajen omvandlas till en attraktiv stadsdel.

Detaljplan 1C omfattar ett område som ligger norr och öster om gällande detaljplan 1B.

Arbetet med detaljplanen är påbörjat.

Nytt verksamhetsområde Fäbodsandsvägen

En detaljplan tas fram för att skapa möjlighet till verksamheter i området.

Planarbete pågår inför samråd.

Parkeringshus vid Landsvägsallén

En ny detaljplan tas fram för ett område vid Landsvägsallén för att skapa förutsättningar för ett nytt parkeringshus.

Granskningstiden är avslutad.

Katrinehill planprogram

Ett planprogram tas nu fram för ett område söder om Nacksta där det planeras för en ny stadsdel. Området sträcker sig från skogen söder om Nacksta och hela vägen upp mot Grodtjärn.

Frågor och svar om Katrinehill

Södra kajen

Södra kajen och inre hamnen är ett område där vi planerar för en ny stadsdel. Den knyter an till Stenstan och blir ytterligare ett attraktivt bostadsområde granne med havet.

Arbetet med att ta fram ett planprogram pågår.

 

Norr Stenstan

Ett planprogram tas fram för områden Norr Stenstan som omfattar området norr om Stenstan till Selångersån. Från och med Fisktorget i väster och till Mitthems trähus längs Nya Hamngatan.

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.