Skönsmomodellen

Vi använder Skönsmomodellen i vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter för att hitta nya arbetssätt som utgår från vad som är viktigt för medborgarna.

Arbetet med Skönsmomodellen har pågått sedan år 2012, då den kommunala hemtjänsten involverades. Arbetssättet har lett fram till bättre kvalitet för dem vi är till för (medborgarna), större arbetsglädje för medarbetarna och positiva effekter på ekonomin. Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 att den nya vård- och omsorgsförvaltningen som bildades 1 januari 2020 skulle utgå från Skönsmomodellens principer.

Nästa steg som vi nu tar är att involvera alla verksamheter och jobba tvärprofessionellt teambaserat i geografiska områden. I de tvärprofessionella teamen ingår de professioner som behövs för att ta hand om brukarens hela behov. Så som exempelvis: undersköterska, sjuksköterska, fysioterapeut och sjukgymnast, arbetsterapeut, biståndshandläggare och chef.

Så fick arbetssättet sitt namn

Skönsmomodellen utvecklades och provades först i hemtjänsten Skönsmon, vilket blev ett helt nytt sätt att arbeta inom socialtjänsten. Modellen fick därifrån namnet Skönsmomodellen som numera är namnskyddat. Skönsmomodellen är processen och resultatet av socialtjänstens arbete med Vanguardmetoden och namnet kommer att användas i vårt förändringsarbete framåt.

Hur allting startade

Följeforskning på tidigare förändringsarbete visade att vi blev bättre på att göra det vi redan gjorde. Vi blev med andra ord bättre på i vilken ordning arbetsuppgifter utfördes och vem som gjorde vad men vi påverkade inte själva arbetsinnehållet. Det blev också tydligt att dåvarande styrning och ledning inte gav rätt stöd för att utveckla verksamheten mot att bli bättre på att göra rätt saker ur medborgarnas perspektiv. Resultatet blev att vi bytte utgångspunkt från att försöka standardisera och styra bort den variation som fanns i verksamheten till att i stället hitta arbetssätt som tog hänsyn till den variation som finns i verksamheter där man jobbar med människor. Detta gjordes med hjälp av Vanguardmetoden.

Vi startade ett pilotarbete år 2012 i hemtjänstområdet Skönsmon. Arbetet pågick under cirka fem månader och lärdomarna var många. Det ”gamla” systemet var detaljstyrt, fragmenterat och byggde mycket på standarder. Allt detta tillsammans gav mycket dåliga förutsättningar för medarbetarna att leverera det som var viktigt för medborgarna. Det nya arbetssättet byggde på det som var viktigt för medborgarna: personalkontinuitet, flexibilitet och hänsyn till vars och ens individuella behov. Arbetssättet rullades in i hela hemtjänstområdet under hösten 2012 och följdes noggrant under 2013 för att följa utvecklingen av kvaliteten, arbetsmiljön och kostnaderna. Då alla tre parametrarna förbättrades och utvecklingen var stabil över tid så rullades arbetssättet in i resterande 17 hemtjänstområden under åren 2014-2016.

Metoden

Vanguardmetoden handlar om att förstå hur en organisations enskilda delar interagerar för att tillsammans uppnå det syfte som systemet existerar för, exempelvis syftet med äldreomsorg. Metoden är avsedd att hjälpa ledare att förstå och förändra sina organisationer som ett system. Grundtanken är att förändring måste baseras på kunskap. Arbetet sker stegvis och ledningen går alltid först. Nästa steg är ett uppdrag till medarbetarna att komma med förslag på förändringar som skulle öka kvaliteten för medborgarna i relation till syftet med verksamheten. Så medborgarna är medskapande i utvecklingsarbetet, vilket är en förutsättning för att veta vad som är viktigt för dem.

Nästa steg

Nästa steg i förändringsarbetet är att vi utvecklar Skönsmomodellen vidare med tvärprofessionella team geografiskt, runt varje brukare. Vi har två pilotområden, Njurunda, ett geografiskt område söder om Sundsvall där vi testar tvärprofessionella team både i hjälp i hemmet och på särskilt boende. I det andra geografiska området Granloholm, nära centrum, testar vi tvärprofessionellt team på ett särskilt boende. I de tvärprofessionella teamen ingår undersköterskor, vårdbiträden, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter, biståndshandläggare, sjuksköterskor och enhetschefer. Utvecklingsarbetet pågår i det dagliga arbetet och alla professioner hjälps åt. Utvecklingsarbetet är än så länge i testfas men med goda resultat. Fokus är att ge medborgarna rätt hjälp så snabbt som möjligt och det har visat sig vara enklare när alla professioner finns nära varandra och har ett gemensamt arbetssätt.

Skönsmomodellen införs även i verksamheten som ger stöd och omsorg till funktionshindrade. Ledningsgruppen är som vanligt först ut och gör sin del av jobbet genom att skaffa sig kunskap om nuvarande system. Därefter kommer uppdraget att gå till en grupp medarbetare och deras chef att utveckla ett arbetssätt som ger bättre förutsättningar att tillgodose brukarnas nominalvärde, det vill säga det individuella behovet och det som är viktigt i relation till behovet.

Vad innebär förändringen för ledningen och styrningen?

Arbetet med Skönsmomodellen innebär att hela organisationen gör en resa från brukarperspektiv till brukarens perspektiv och att gå från nuläge till nyläge.

Tillitsdelegationen beskriver det så här i SOU (Statens offentliga utredningar) 2018:38

Tillitsbaserad styrning i Sundsvall

”Det finns också andra kommunala exempel på hur man på olika sätt lämnat mer utrymme för exempelvis omsorgspersonal att utöva sin kompetens i brukarperspektiv. Det specifika med det förändringsarbete som pågår i Sundsvall är att det kräver en förändring av de organisatoriska förutsättningarna och att det förr eller senare är nödvändigt att inbegripa alla organisatoriska nivåer och alla yrkeskategorier. Ett krävande arbete som dock talar för en organisatorisk stabilitet över tid”.

I vardagen innebär det att ledningen är väl insatta i hur systemet fungerar, vilka hinder som finns och att de hela tiden är beredda att utmana och ta bort det som begränsar en bra kvalité för medborgarna.

Rent konkret handlar det om god kunskap om varje individs behov och vad som är viktigt i relation till behovet och att vi anpassar vår verksamhet utifrån denna variation. Det innebär också att ledningen har tillit till att medarbetarna närmast medborgarna har bäst kompetens att förstå vad varje individ behöver.

Det kräver att olika professioner arbetar i team, nära och med ett gemensamt mål. Det kräver också en ny typ av uppföljning som bygger på det som är viktigt för medborgarna och inte bara ekonomi. För högsta ledningen innebär det också att tid måste avsättas för att följa förändringsarbetet både nära och på avstånd, för att kunna leda förändringen strategiskt framåt.

Stöd och lärande

Att förändra en stor organisation är en utmaning och allt kan inte ske samtidigt.

Så för att stödja och lära oss mer på alla nivåer jobbar vi med handledning/metodstöd, lärandemöten och teoriintroduktioner i olika former.

Stödet ges främst av interna konsulter men också i linjen när det är möjligt. Parallellt med att förändringsarbetet går framåt utvecklar vi också stödet för att det på bästa sätt ska svara upp emot de behov som finns i organisationen.

Kontakt

Åsa Swan Verksamhetsutvecklare

070-647 09 94

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.