Palliativ vård, vård i livets slutskede

Riktlinjer och rutiner kring god vård i livets slutskede och palliativ vård samt rutiner i samband med dödsfall.

En god vård vid livets slutskede är ett prioriterat område inom Sundsvalls kommun. Palliativ vård är ett begrepp som brukar användas i vård och omsorg i livets slutskede. Det handlar om etik, kommunikation, bemötande, smärta medicinsk och icke medicinsk smärtbehandling, mötet med närstående och andliga frågor.

I kommunens uppdrag ingår även att ha rutiner för omhändertagande av avlidna personer och ge stöd till närstående.

I Sundsvall tillsammans med Region Västernorrland (fd Landstinget) pågår ett arbete kring etiska vårdplaner. Det handlar om att när vården övergår från att ha varit botande till att i huvudsak behandla symtom. I den moderna hälso- och sjukvården är det viktigt att ställa sig frågan om den mesta vården alltid är den bästa för individen. En etisk dimension som behöver läggas till – till den ordinarie hälso- och sjukvården.

Nedan finns Regionens  riktlinje kring behandlingsbegränsningar och kring Etisk vårdplan som ligger till grund för utvecklingsarbetet i samverkan med kommunens verksamhet. Etisk vårdplanering testas i några verksamheter i Sundsvall och målet är att arbetssättet ska spridas vidare att omfatta alla särskilda boenden och hemsjukvårdsområden.

Palliativ vård vid Covid-19

Region Stockholm har en sida kring palliativ vård relaterat till Covid-19. Tre bra och informativa filmer på mellan 7-14 minuter långa. Du hittar dem här: Palliativt kunskapscentrum Stockholm, öppnas i nytt fönster

Läkemedelskommittén i Region Västernorrland har tagit fram en PM om “Palliativ vård i livets slutskede vid Covid-19”. PM ska vara ett stöd till verksamheten och vilka läkemedelsordinationer som rekommenderas. Dokumentet finns på sidan om läkemedel och på sidan om vårdhygien vid Covid-19 samt kan laddas ner här: Palliativ vård i livets slutskede vid Covid-19, öppnas i nytt fönster.

Fyra hörnstenar i palliativ vård

I Sundsvalls kommun utgår arbetet kring personer i livets slutskede och dess närstående utifrån palliativa vårdens värdegrund som bygger på fyra hörnstenar.

  • Symtomlindring i vid bemärkelse. Smärta och andra svåra symtom lindras, samtidigt som patientens integritet och autonomi beaktas. Symtomlindringen innefattar såväl fysiska som psykiska, sociala och existentiella behov.
  • Samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag.
  • Kommunikation och relation i syfte att främja patientens livskvalitet. Det innebär god inbördes kommunikation och relation inom och mellan arbetslag och i förhållande till patienten och dennas närstående.
  • Stöd till de närstående under sjukdomen och efter dödsfallet. Det innebär ett erbjudande till de närstående att delta i vården och att få stöd, såväl under patientens sjukdomstid som efter dödsfallet.

Olika kunskapsstöd och utbildning

Kunskapsstöd kring palliativ vård, Svenska palliativregistrets sida, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd, öppnas i nytt fönster.

Regionalt Cancercentrum Norr har tagit fram en webbutbildning som vänder sig till all personal inom vård och omsorg som arbetar med palliativ vård. Enhetschefer ansöker om att anmäla personal till utbildningen som är kostnadsfri för oss Sundsvalls kommun. Länk till RCC-portalen Norr, öppnas i nytt fönster.

I Sundsvalls kommun finns även ett lokalt vårdprogram. Andra bra verktyg finns också nedan.

Extra tillsyn eller ständigt närvarande personal (extravak) i livets slut kan ibland behöva att övervägas. Riktlinje och vägledning finns här: Riktlinje extra tillsyn (extravak), öppnas i nytt fönster.

Sundsvalls kommun använder Svenska Palliativregistret för att utveckla vården i livets slutskede. Registrering görs och resultat kan tas ut på Palliativregistrets webbsida, öppnas i nytt fönster.

Sundsvalls kommun är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen (1992:763) i särskilda boenden, servicehus, dagverksamheter och för personer i ordinärt boende med kommunal hemsjukvård. Till ansvaret i hälso- och sjukvårdslagen tillhör att vårdgivaren ska ta hand om avlidna.

För personen som bor i ordinärt boende och inte har kommunal hemsjukvård ansvarar Regionens primärvård för omhändertagandet. Hemtjänstpersonal ska då kontakta 1177 i samband med att en person har avlidit.

Till närstående finns  bra material att ta del av från Palliationsakademin. Bland annat finns ett häftet som heter “Till dig som är närstående”. Häftet går att beställa här, öppnas i nytt fönster. Materialet går även att få uppläst på sidan för den som vill och kan användas i det lokala kvalitetaarbetet.

I Socialförvaltningen finns sedan många år en kvalitetsgrupp bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut samt enhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Gruppen jobbar med utveckling och handledning för att utveckla området.

Gruppen träffas regelbundet och anordnar varje termin olika utbildningar för utsedda “palliativa handledare” som arbetar i särskilda boenden och i hemtjänsten. Målet är att sprida goda exempel och öka kunskapen kring palliativ vård och andra frågor som hör till livets slutskede. Det kan vara stöd till närstående och omhändertagande när någon avlidit.

Kontaktperson till palliativa kvalitetsgruppen är distriktssköterska Johanna Sundqvist, se kontaktuppgifter nedan. Kan enbart nås via mail.

Kontaktuppgifter till gruppens medlemmar finns på Inloggad. Länk, öppnas i nytt fönster.

 

 

 

Kontakt

Johanna Sundqvist Distrikssköterska och kontaktperson palliativa kvalitetsgruppen

Anders Engelholm Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 14 92

Gurli Edlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 23 27

Annika Eriksson Områdeschef Öst, Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

060-19 12 86

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.