Demensområdet

På denna sidan finns riktlinjer, rutiner, utbildningar och om BPSD-registret inom området personer med demenssjukdom.

Målet är att personer med demenssjukdom och deras anhöriga ska få ett sammanhållet och individuellt stöd utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet av personal med rätt kompetens.

Inom socialtjänsten i Sundsvalls kommun finns lokala riktlinjer för demensområdet som bygger på Nationella riktlinjer framtagna av Socialstyrelsen – öppnas i nytt fönster.

Syftet med riktlinjer för skyddsåtgärder inom vård och omsorg i Sundsvalls kommun är att säkerställa att individens rörelsefrihet och inte berövas utan samtycke och inventering av alternativa lösningar.

Svenskt Demenscentrum har utarbetat ett utbildningspaket för en demensvård utan tvång och begräsningar ”Nollvisionen” – öppnas i nytt fönster. Sundsvalls kommun har upprättat riktlinjer kring skyddsåtgärder och utbildade ambassadörer i Nollvisionen.

Kunskap hos personal inom demensområdet är avgörande för att kunna ge en god vård och omsorg till personer med demenssjukdom. På Svenskt Demenscentrum finns webbutbildningar för flera olika yrkesgrupper och anhöriga. Demens-ABC lägger grunden för all personal och Demens-ABC+ är en påbyggnad.

Svenskt Demenscentrum Demens-ABC, öppnas i nytt fönster

BPSD – Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att öka välbefinnandet och livskvalitén för personer med demenssjukdom och kvalitetssäkra vården.

Målet i Sundsvalls kommun är att öka användningen av BPSD-registret. Målgruppen är personer på särskilda boenden med demenssjukdom eller demensliknande symtom. Alla med symtom ska få en individuell plan (bemötandeplan) upprättad som all personal följer.

BPSD-registret, öppnas i nytt fönster

 

Kontakt

Anders Engelholm Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 14 92

Gurli Edlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 23 27, 070-348 92 00

Markku Paanalahti Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)

060-19 13 80, 070-183 66 64

Annika Eriksson Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

060-19 12 86

Socialtjänsten
Hälso- och sjukvård
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.