Delegering

Riktlinjer och rutiner kring delegering i hälso- och sjukvården samt hantering av egenvård

Med delegering menas att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter denna till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften. Uppgiftsmottagaren ska vara reellt kompetent för den aktuella uppgiften. Hen ska genom erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet eller genom fortbildning ha visat sig ha blivit reellt kompetent för den uppgift som avses att delegeras, exempelvis hantering av läkemedel till patient.

Under respektive område nedan finns mer detaljer och vertyg som är till hjälp i samband med delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i Sundsvalls kommun.

Inför delegering att överlämna läkemedel och insulingivning ska omvårdnadspersonal ta del av nedanstående utbildningsmaterial:

  • Riktlinje delegering – se under Riktlinjer och verktyg delegering
  • Flödesschema – se under Riktlinjer och verktyg delegering
  • Lokal instruktion för läkemedelshantering – se sidan om läkemedel, öppnas i nytt fönster
  • Basala hygienrutiner, se under webbutbildning
  • Webbutbildning “Jobba säkert med läkemedel” och “Insulin” i förekommande fall, se under webbutbildning
  • Uppföljning av delegering – se under Riktlinjer och verktyg delegering
  • Hantering vid blodsmitta och stickskador. Se rutin på sidan Vårdhygien, öppnas i nytt fönster.

Webbutbildning läkemedel med kunskapstest samt insulingivning med kunskapstest som finns på Svenskt Demenscentrums hemsida. Webbutbildningen är uppdelad i två delar, läkemedel med kunskapstest samt insulingivning med kunskapstest. Du väljer det avsnitt där du har behov av delegering.

Kunskapstestet ska genomföras på arbetsplatsen. Kontakta din chef var detta kan genomföras. Vid godkänt kunskapstest kan ett diplom laddas ned.

Gå in på denna länk:

Jobba säkert med läkemedel, Svenska Demenscentrum, öppnas i nytt fönster

  • Gå till utbildningsportalen
  • Registrera dig/logga in

Hygienutbildning via webben

Basala hygienrutiner – webbutbildning, Stockholms läns landsting – fungerar endast via dator, öppnas i nytt fönster.

 

Kontakt

Anders Engelholm Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 14 92

Gurli Edlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 23 27, 070-348 92 00

Annika Eriksson Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

060-19 12 86

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.