Arbeta med Senior alert i Sundsvall

I Sundsvalls kommun används Senior alert för att identifiera patienter inom fem riskområden; fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion.

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som finns tillgängligt via webben, i vilket alla patienter i särskilda boenden och hemsjukvård kan registreras med riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen samt blåsdysfunktion/inkontinens.

Det övergripande målet med Senior alert i Sundsvalls kommun är att kunna förebygga vårdskador och främja hälsan hos äldre som får vård och omsorg av personal som arbetar närmast den enskilde – oavsett utförare. Sundsvalls Socialnämnd har som mål att mer än 90 procent av patienter i särskilda boenden ska ha en aktuell riskbedömning gällande fall, trycksår och undernäring.

Senior alert, ett nationellt kvalitetsregister, öppnas i nytt fönster.

På Senior alerts kunskapsbank finns bra texter och korta filmer kring de olika riskområdena. Ett bra verktyg i vardagen. Kunskapsbanken, öppnas i nytt fönster.

Grunden för fallprevention är att identifiera personer med risk för fall och fallskador. Genom att använda riskbedömningsinstrumentet (DFRI) i Senior alert – underlättas uppstarten av det fallförebyggande arbetet.

Definition – fall/fallhändelse

En händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, oavsett om skada inträffar eller inte. Det innebär att det inte bara är när någon snubblar eller halkar som anses som fall, utan även när någon rullar ur sängen eller glider ner på golvet från en stol (Källa: Vårdhandboken).

Alla med fallrisk ska få sina risker identifierade, åtgärder insatta samt uppföljda – minst en gång per år. I Sundsvalls kommun finns rutiner kring när en fallhändelse inträffat och i samband med inflyttning i särskilt boende. Fallprevention är ett teamarbete där flera kompetenser behövs för att förebygga skador. Olämpliga läkemedel och balanssvårigheter är det vanligaste orsakerna för fall hos äldre människor, andra orsaker kan vara förvirring (demenssjukdom), nedsatt syn med mera.

Genom att använda Seniora alert får verksamhetens personal bra verktyg för att identifiera riskpersoner, förslag på åtgärder och hjälp vid uppföljning – att insatta åtgärder verkligen gör nytta. Det är viktigt att identifiera personer med risk för fall och att sätta in förebyggande åtgärder.

En länsarbetsgrupp har i uppdrag att ta fram ett nytt Länsvårdprogram kring fallprevention. Arbetet beräknas vara klart hösten 2017.

Läs mer om fallprevention på Vårdhandbokens Webbplats, öppnas i nytt fönster. Senior alert Kunskapsbank kring fall, öppnas i nytt fönster.

Grunden för prevention mot trycksår är att identifiera personer med risk för trycksår. Genom att använda riskbedömningsinstrumentet (Norton) i Senior alert – underlättas uppstarten av det förebyggande arbetet. När en patient får ett trycksår är det alltid att betrakta som en vårdskada och ska förutom omvårdnad av såret rapporteras i Flexite som en avvikelse.

Definition – trycksår

Trycksår är en lokal skada i hud och/eller underliggande vävnad, vanligtvis över benutskott, och är ett resultat av tryck, eller tryck i kombination med skjuv.

Trycksår delas in i fyra olika kategorier:

  • Kategori 1: Hel hud med rodnad som inte bleknar vid tryck. Missfärgad hud, värme, ödem, hårdhet kan också användas som indikatorer, särskilt hos individer med mörkare hud.
  • Kategori 2: Delhudskada av epidermis och/eller dermis. Såret är ytligt och ses kliniskt som avskavd hud eller blåsa.
  • Kategori 3: Fullhudskada av subkutan vävnad som kan gå ned till, men inte genom underliggande fascia.
  • Kategori 4: Omfattande skada, vävnadsnekros eller skada av muskler, ben eller stödjande strukturer med eller utan fullhudsskada.

Genom att använda Seniora alert får verksamhetens personal bra verktyg för att identifiera riskpersoner, förslag på åtgärder och hjälp vid uppföljning – att insatta åtgärder verkligen gör nytta. Det är viktigt att identifiera personer med risk för trycksår och att sätta in förebyggande åtgärder.

Genom att undersöka kroppen regelbundet på patienter med risk för trycksår kan såren och vårdskadorna förebyggas.

Läs mer om förebyggande arbete kring trycksår på Vårdhandbokens webbplats, öppnas i nytt fönster. Senior alert Kunskapsbank kring trycksår, öppnas i nytt fönster.

Grunden för prevention mot undernäring är att identifiera personer med risk för undernäring. Genom att använda riskbedömningsinstrumentet (MNA eller SGA) i Senior alert – underlättas uppstarten av det förebyggande arbetet. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om förebyggande av och behandling vid undernäring ska kommunen ha rutiner hur patientens näringstillstånd ska utredas och behandlas.

Definition – undernäring

Undernäring uppstår när en person under lång tid förbrukar mer energi eller andra näringsämnen än vad hon får i sig. Så småningom påverkas funktion och struktur i kroppens alla organ.

Genom att använda Seniora alert får verksamhetens personal bra verktyg för att identifiera riskpersoner, förslag på åtgärder och hjälp vid uppföljning – att insatta åtgärder verkligen gör nytta. Det är viktigt att identifiera personer med risk för undernäring och att sätta in förebyggande åtgärder.

Genom att väga personen regelbundet kan ofrivillig viktminskning identifieras snabbt. En viktig åtgärd, som Socialstyrelsen lyfter fram, är att nattfastan inte ska vara så lång och inte bör överskrida mer än 10-11 timmar.

Läs mer om förebyggande arbete kring nutrition på Vårdhandbokens webbplats, öppnas i nytt fönster. Senior alert Kunskapsbank kring undernäring, öppnas i nytt fönster.

Ohälsa i munnen hos äldre på särskilda boenden och sköra äldre i hemsjukvården är vanligt. Vid sviktande hälsa kan det vara svårt att klara sin egen munvård. Många äldre har idag fler egna tänder, kronor, broar och implantat som kräver noggrann munhygien.

Bristande munhygien kan bland annat leda till försämrad livskvalitet och kan även ligga till grund för lunginflammation, smärta, blodförgiftning och undernäring. Det viktigt att vård- och omsorgspersonal har kunskap om munhälsa och arbetar systematiskt med bedömningar och åtgärder.

Genom att använda Seniora alert får verksamhetens personal bra verktyg för att identifiera riskpersoner, förslag på åtgärder och hjälp vid uppföljning – att insatta åtgärder verkligen gör nytta. Det är viktigt att identifiera personer med risk för ohälsa i munnen och att sätta in förebyggande åtgärder.

Läs mer om förebyggande arbete kring munhälsa på Vårdhandbokens webbplats, öppnas i nytt fönster. Senior alert Kunskapsbank kring munhälsa, öppnas i nytt fönster.

Uppsökande tandvård och munhälsobedömning

Sundsvalls kommun har överenskommelse med Landstinget Västernorrland kring uppsökande tandvård (N-tandvård). Det betyder att kommunens personal hjälper till att hitta de som har rätt till landstingets tandvårdstöd och nödvändig tandvård samt tillsammans med Folktandvården planera och genomföra munhälsobedömningar.

Från 2017 finns ny överenskommelse medLandstinget Västernorrland, se överenskommelse nedan för nedladdning. På Landstinget Västernorrlands sida finns mer information, öppnas i nytt fönster.

Gemensamma rutiner, blanketter och verktyg kring N-tandvård på Landstingets sida, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Anders Engelholm Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 14 92

Gurli Edlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 23 27, 070-348 92 00

Markku Paanalahti Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)

060-19 13 80, 070-183 66 64

Annika Eriksson Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

060-19 12 86

Socialtjänsten
Hälso- och sjukvård
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.