God och nära vård i Västernorrland

Vi ställer om för en god och Nära vård i Västernorrland

Sundsvalls kommun deltar tillsammans med Region Västernorrland och övriga kommuner i länet i programmet för God och nära Vård i Västernorrland, med uppstart 1 juli 2021. Programmet har bildats för att stödja utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i länet.

Vad är God och nära vård?

God och nära vård är en reform från staten för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. Sveriges Kommuner och Regioner har en roll att stödja och synliggöra kommunernas och regionernas arbete för nära vård.

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg​:​

  • Utgår från individuella förutsättningar och behov. ​​
  • Bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv​​.
  • Bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet​​.
  • Grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.

Varför God och nära vård?

Befolkningsutvecklingen visar på att vi lever längre och andelen med kroniska sjukdomar och komplexa tillstånd ökar​. Färre personer arbetar och betalar skatt ​samtidigt blir det svårare att rekrytera till välfärden/hälso- och sjukvården. Att ställa om hälso- och sjukvården är ett arbete som pågår bland Sveriges alla regioner och kommuner.

För vem/vilka gör vi det?

Omställningen till Nära vård gör vi för alla länets invånare.

​Vem tar ansvar för arbetet?

Sundsvalls kommun har tillsammans med länets övriga kommuner och Region Västernorrland tagit i hand på att som jämbördiga parter arbeta tillsammans i ett program, Programmet för God och nära vård i Västernorrland. Programmet ska stödja verksamheternas utveckling av länets hälsa, vård och omsorg.

Bakgrund till nära vård i länet

Sundsvalls kommun har tillsammans med länets övriga kommuner och Region Västerorrland utifrån en medborgardialog tagit fram en Målbild för God och nära vård i Västernorrland 2030, där våra invånare ska uppleva vården som god jämlik och trygg.

Programmet God och nära vård i Västernorrland

Programmet God och nära vård i Västernorrland har ett uppdrag att samordna och stödja utvecklingsprojekt som verkar för nära vård i länet. Den 1 juli startar Programmet God och nära vård i Västernorrland där länets sju kommuner och Region Västernorrland tillsammans, som jämbördiga parter, ska utveckla en god och nära vård för länets länsinvånare.

På gång i Nära Vård-arbetet i Sundsvall

Just nu befinner sig utvecklingsarbetet inom Nära Vård i uppstartsfasen. I Sundsvall har vi i politiskt uppdrag inom Nära Vård ett pilotarbete i Indal-Liden. Särskilda lösningar behövs i de mer glest befolkade delarna i länet där avstånden är större och tillgången till legitimerad personal är en större utmaning. Regionen och kommunen ska nu tillsammans identifiera åtgärder som bidrar till en bättre samverkan, samnyttjade resurser och styra mot en mer personcentrerad vård.

Varför är omställningen till en god och nära vård viktig?

– Det är ett paradigmskifte; individen som medskapare och delaktig i planering av vård. Proaktivt istället för reaktivt. Nära vård till att fler kan utveckla sin egenvård, ha lättillgängliga vårdkontakter oavsett organisation/vårdgivare. Att vården ska uppfattas sömlös; där administrativa och organisatoriska gränser inte utgör systemhinder. Primärvård som navet, där också kommunens hälso- och sjukvård är primärvård i nära samverkan med vårdcentral/hälsocentral och specialistvården, säger Hans Wiklund.

Hur vill du bidra till en ökad samverkan mellan kommuner och region?

– Vi har gemensamma mål och tankar om hur vi kan skapa en sömlös vård och undvika slutenvård. Personer ska kunna få vård i hemmet, men vi behöver få frihetsgraden att prova nya angreppssätt och sätt att arbeta, för att reformarbetet ska utvecklas vidare. En levande dialog mellan kommuner och region är avgörande för en samsyn om vägen framåt mot den gemensamma målbilden, säger Hans Wiklund.

Läs mer

Omställning till nära vård, Sveriges kommuner och regioner

God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, Regeringskansliet

 

 

Kontakt

Hans Wiklund Samordnare Nära vård

073-270 78 39

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.