Sundsvalls behandlingscentrum

Till oss kan du ringa om du har frågor, söker information eller behöver vägledning i dina funderingar kring missbruk.

Vänd dig till receptionen som förmedlar kontakt med till de olika verksamheterna inom Sundsvalls behandlingscentrum (SBC). Mottagningen utför drogtestning via övervakade urinprov. Ring för information.

Behandlingsmodellen

Behandlingsmodellen baseras på grundsynen att alkoholism och narkomani är behandlingsbara familjesjukdomar. Det innebär att man förutom hjälp till missbrukare också erbjuder program för anhöriga. Programmet har förankring i tolvstegsfilosofin.

Grundbehandling

Verksamheten är schemalagd måndag-fredag, klockan 08.30-15.00, under tolv veckor. Vid särskilda behov finns möjlighet till boende inom SBC. Behandlingen är baserad på Anonyma Alkoholisters tolv steg. Under de två sista veckorna av behandlingen arbetar man med riskanalys och annan återfallsprevention. Under behandlingen är det obligatoriskt att delta i självhjälpsgrupper.

Eftervård

Eftervården består av 25 tillfällen och är en obligatorisk del i behandlingen. Den utgörs av en träff i veckan under kvällstid på SBC behandling. Eftervården bygger på föreläsningar, lektioner, diskussioner samt eget arbete i de tolv stegen som kan vara både teoretiskt och praktiskt. Även externa föreläsare inbjuds.

För klienter som gjort behandling på annan ort, kan vi erbjuda en eftervård och gemenskap på hemmaplan.

Arbetsplatsprogram

SBC erbjuder arbetsplatser ett arbetsplatsprogram. Syftet är att sprida kunskap om beroendeproblematik och dess följder, för att klienten efter behandlingen ska mötas av insiktsfulla kollegor och chefer. Personal från SBC besöker klientens arbetsplats och informerar – oftast är klienten också med vid besöket.

Anhörigträffar

Anhörigträffarna vänder sig till personer som har en relation till någon som har ett missbruksproblem av alkohol eller narkotika. Deltagarna ingår i en grupp som träffas vid åtta tillfällen. Där erbjuds man möjlighet att titta närmare på sin egen situation. Vårt mål är att förmedla hopp, ge ökad förståelse och insikt om hur missbruksproblematik fungerar och påverkar närstående.

Rehabiliteringen riktar sig till män och kvinnor som behöver fortsatt stöd och behandling efter att ha genomgått tidigare behandling. Den består av personlig utveckling, arbetsträning och friskvård.

Målet med rehabiliteringen

Målet är att deltagarna ska upprätthålla sin drogfrihet och bli självförsörjande.

Så fungerar rehabiliteringen

Vistelsetid på behandlingshemmet

Vistelsetiden på behandlingshemmet är individuell, allt från några veckor upp till ett år. Det är deltagarens behov som styr.

Kontaktperson och coachningssamtal

Varje deltagare får en kontaktperson som följer deltagaren under vistelsen på behandlingshemmet. Coachningssamtal sker var fjärde vecka.

Arbetsträning

Inom rehabiliteringen kan deltagarna arbeta med följande:

  • transport
  • Fixarn
  • snickeri
  • verksamhetskök
  • bilrekonditionering
  • utemiljö
  • städning och tvättning

Vid särskilda behov finns möjlighet till boende inom SBC som riktar sig till personer som står inför eller genomgår en behandling.

Det finns två boenden, ett för män och ett för kvinnor. Boendet är behovsprövat . Det riktar sig i första hand till bostadslösa med missbruksproblem och de med särskilda behov.

  • Boendet på Axvägen – för kvinnor och har 10 platser.
  • Boendet på Skönsbergsvägen – för män och har 16 platser.

Kontakt

Sundsvalls behandlingscentrum

060-19 22 28

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Fillanvägen 8

Boenden
SBC Axvägen 3

SBC Skönsbergsvägen 84

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.