Energi- och klimatrådgivning

Vi hjälper hushåll, föreningar, skolor och mindre företag till effektivare energianvändning och mindre klimatpåverkan.

Sundsvalls kommunala energi- och klimatrådgivning finansieras av Energimyndigheten.

Ring för rådgivning eller boka tid för en träff.
Informationshörna i Kulturmagasinet tisdag kl: 12.00 – 13.00.

Du kan bland annat fråga oss om:

 • Minskad energianvändning
 • Uppvärmning
 • Bidrag och stöd.

Här kan du se vilka föreläsningar, mässor eller andra evenemang som energi- och klimatrådgivningen anordnar eller är delaktiga i.
Evenemang Konsument Sundsvall

Du kan få bidrag för att installera solceller eller göra ROT-avdrag.

Ersättning vid överproduktion av solel

 • Den el du inte direkt använder kan du sälja till företag som är villig att köpa, till exempel elhandelsbolag eller ditt nätbolag, ni avtalar om ersättning per kilowattimme
 • Om din försäljning av el och andra varor och tjänster uppgår till högst 30 000 per år under två år behöver du inte deklarera och betala moms. Du ska inte heller registrera dig för moms. Överstiger försäljningen 30 000 kronor per år är du skyldig att registrera dig för att betala mervärdesskatt på 25 % på den sålda elen. Den här skyldigheten bedöms separat även om verksamheten inte utgör en näringsverksamhet. Läs mer hos Skatteverket
 • Från 1 januari 2015 kan man göra skattereduktion för mikroproduktion av el. Skattereduktionen görs via inkomstdeklarationen och är på 60 öre/kilowattimme för den el som matas ut till elnätet. Maximal skattereduktion är 18 000 kr per år. Solel som säljs under ett år anges i deklarationen nästkommande år, och då får man tillbaka pengarna. Läs mer om moms och skattereduktion på skatteverkets hemsida
 • Som producent kan du även ansöka om elcertifikat och ursprungsmärkning av el som är ett frivilligt stöd till all förnybar elproduktion. Läs mer om elcertifikat.

Stöd för energilagring

Bidrag får ges med högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Det är inte möjligt att kombinera bidraget med annat offentligt stöd, som till exempel ROT-avdrag, för samma åtgärd.

Bidraget kan sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el. Länsstyrelserna beslutar om att ge stöd och bidraget kommer kunna betalas ut för installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som har slutförts senast den 31 december 2020
Ansökan till Länsstyrelserna kan göras via Boverkets E-tjänst, blankett kan laddas ner på Energimyndighetens hemsida
För att få bidraget ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet.
Läs mer på Energimyndighetens hemsida, ansökningsblankett laddas ner via Energimyndighetens hemsida, energimyndigheten.se.

Solvärme

För närvarande kan den som vill installera solvärme utnyttja ROT-avdraget, du kan då göra ett schablonmässigt ROT-avdrag med 30% av den totala installationskostnaden.

Förteckning över solfångare på svenska marknaden som är certifierade med Solar Keymark inklusive beräknade årliga energiutbyten hittar du på sp.se.

ROT-avdrag

Allt du behöver veta om ROT-avdraget, för dig som privatperson

Installation av till exempel solceller berättigar till ROT-avdrag. Arbetskostnaden för bland annat solceller och solfångare beräknas schablonmässigt till 30 % av totalkostnaden, inklusive mervärdesskatt. Skattereduktionen är hälften av detta belopp. Man kan inte få bidrag och samtidigt göra Rot-avdrag.

Miljöbilar

Du som köper en ny miljöbil blir befriad från fordonsskatt de första 5 åren. Miljöbilar som drivs med el eller andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel kan få ett nedsatt förmånsvärde. Du som arbetsgivare kan själv sätta ner värdet utan att kontakta oss på Skatteverket. Läs mer på Skatteverket. Du kan även läsa mer om miljöbilspremien på Energimyndighetens webbplats eller på Transportstyrelsens hemsida.

Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar

Regering och riksdag har beslutat om ett bonus malus-system för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. Systemet gäller från och med den 1 juli 2018 och berör endast nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret från och med det datumet.

Bonus – till bilar med låga utsläpp

Miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km, premieras med en bonus med maximalt 60 000 kronor.

Malus – förhöjd fordonsskatt

Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.

Stöd till lokaler

Många av de bidrag och stöd till lokaler som funnits har försvunnit. Läs mer om det på Boverkets webbplats. Bidrag och andra stöd till lokaler

Klimatklivet

Stödets syfte är att minska de utsläpp som påverkar klimatet. Kan sökas av alla utom privatpersoner.
Naturvådsverket ger stöd för investeringar som ger största möjliga klimatnytta.

Ladda bilen – investeringsstöd till laddningsstationer som inte är publika

Ladda bilen är ett investeringsstöd för laddstation till elbil. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Stödet finns för flera målgrupper.
Bidrag till laddningsstationer på Naturvårdsverkets hemsida

Stöd till Laddstation för laddning av elbilar för:

 • Privatpersoner som vill ha en egen laddplats i hemmet
 • Organisationer, företag, kommuner, stiftelser och föreningar som vill installera laddningspunkter som ska användas av anställda
 • Flerbostadshus, bostadsrättsföreningar, stiftelser och samfälligheter som vill installera laddningspunkter som ska användas av dem själva.

Klimatpremie för vissa miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner. Stödet ger max 20 procent av miljöfordonets inköpspris. Premien omfattar minst 20 miljoner kronor för 2020 och stödet beräknas finnas fram till 2023.

Vilka kan söka premien?

Företag, kommuner och regioner kan söka statligt stöd för köp av miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner. Även leasing av fordonen räknas som köp under förutsättning att leasingen är så kallad finansiell leasing.

Vilka fordon är stödberättigade?

 • Tunga lastbilar, med en totalvikt över 3,5 ton, som drivs enbart av bioetanol, fordonsgas eller elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa. Även lastbilar, som drivs av en kombination av ovanstående bränslen, är också stödberättigad, exempelvis en laddhybrid som drivs av el samt bioetanol eller fordonsgas
 • Eldrivna arbetsmaskiner med en nettoeffekt över 75 kilowatt. Arbetsmaskinerna delas in i dels motorredskap och dels traktorer enligt lagen om vägtrafikdefinitioner. Fordonen får drivas enbart av elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa.
  Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

För att få ett så förmånligt elpris som möjligt bör du jämföra olika elbolag.

Elpriskollen jämför olika elbolag

Elpriskollen – en heltäckande och aktuell prisjämförelse av alla elhandelsbolag. Du kan anpassa din sökning i databasen efter dina önskemål om till exempel miljökrav och bindningstid.
Ring energi- och klimatrådgivningen om du har frågor om elvatal!

Frågor och hjälp

Har du frågor som inte ditt elhandelsbolag eller ditt nätbolag kan hjälpa dig med kan du vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Det kan bli dyrt att inte välja elavtal

Gör du inget eget val av elavtal utser den lokala nätägaren (det företag som har hand om elnätet på orten) en elhandlare som säljer el till dig. Du får då ett avtal med så kallat tillsvidarepris. Tillsvidarepriset är nästan alltid högre jämfört med andra typer av avtal, även hos samma elhandlare. Man får även ett tillsvidarepris om man haft ett avtal där bindningstiden gått ut utan att ha förlängts eller ersatts med något annat avtal.

Solelportalen

Funderar du på att skaffa solceller? På Solelportalen finns samlad information och oberoende vägledning inför beslutet.

Solkartan

Du kan använda solkartan till att beräkna hur bra solceller passar för ditt hus. Se även instruktionsfilmen för solkartan.

Du kan spara pengar på att göra en översyn av huset och minska din energianvändning och dina kostnader. Hushållsel på Energimyndighetens hemsida

På Energimyndighetens hemsida finns testresultat på allt från julbelysning till värmepumpar, tester Energimyndigheten!

Villans klimatskal

Ett bra klimatskal, det vill säga väggar, tak, golv och fönster, gör att värmen inte försvinner lika fort ut i den omgivande kylan.

Klimatskalets svaga punkter är fönster och tak, därför kan det vara värdefullt att göra en tilläggsisolering eller byta fönster i samband med övergång till ett effektivare uppvärmningssystem.

Utnyttja solen!

Solvärme

Kombinera din uppvärmning med solfångare. Har du ved- eller pelletspanna slipper du oftast elda i pannan under sommaren för att få varmvatten. Även om du inte har någon värmepanna kan du komplettera med solfångare för att få varmvatten via solfångare under halva året.

Solceller

Genom att installera solceller minskar du ditt beroende av köpt el och gör samtidigt en insats för miljön, läs mer om solceller här. För tillfället finns ett stöd för installation av solceller.

Den el som produceras kan du antingen använda direkt, då slipper du både kostnaden för köpt el och elöverföringsavgift.

Produceras mer el än du använder går överskottet direkt ut på elnätet. För den el du säljer får du ersättning från det elbolag som köper din el, du får även göra en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme. Dessutom kan du sälja ursprungsgaranti och elcertifikat för den el du säljer. Läs mer här om elcertifikat och om ursprungsgarantier här.

Det finns en rad olika uppvärmningssystem. Ur miljösynpunkt är det svårt att säga att ett specifikt system är det bästa.

Uppvärmningssystem

 • Biobränsle – pannor/kaminer
 • Elvärme
 • Fjärrvärme
 • Olja
 • Solvärme (komplement)
 • Värmepump (luft-, berg-, sjö-, jordvärmepump).

Alla uppvärmningssystem har för- och nackdelar och flera faktorer inverkar. Till exempel husets konstruktion, när det är byggt, energibehov, var i landet det ligger och i vilken kondition huset är.
På Energimyndighetens sida om uppvärmning kan du läsa mer om olika uppvärmningssystem och vad du kan göra för att minska din energianvändning. Läs mer om uppvärmning på Energimyndighetens hemsida

Jämföra olika uppvärmningssystem

Det finns tester gjorda och på Energimyndighetens hemsida kan du hitta aktuella tester. Du hittar dem här!

Energimärkning

Nu är det krav på att pannor, värmepumpar, varmvattenberedare, ackumulatortankar med flera ska ha energimärkning. Titta på märkningen när du jämför olika uppvärmningsalternativ!
Läs mer på energimyndighetens hemsida!

Kontakt

Energi- och klimatrådgivning

Mona Tjernström 060-19 12 77

Robin Bergström 060-19 22 35

Konsument Sundsvall
851 96 Sundsvall

Öppettider

Informationshörnan i Kulturmagasinet
tisdag: 12.00 -13.00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.