Ansöka om hemtjänst

Hemtjänst är en stödinsats i form av service och personlig omvårdnad i hemmet. Du kan få hemtjänst för sådant du inte klarar av på egen hand.

En uppmaning till dig som ansöker om hjälp i hemmet vid tillfällig vistelse i Sundsvall:
Hjälp i hemmet under sommaren

Ansöka om hemtjänst

Vill du ansöka om hemtjänst kan du ta kontakt med en biståndshandläggare vid socialtjänstens mottagningsgrupp. Du kan bli beviljad hemtjänst som ett bistånd enligt socialtjänstlagen.

Stödet är behovsprövat och du betalar utifrån hur mycket hjälp du behöver och hur stor inkomst du har. Kostnaden är densamma oavsett vilken utförare du väljer. All hemtjänst är i grunden finansierad via skattemedel.

Ansökan, anmälan och behovsbedömning
Avgifter och taxor för vård och omsorg

Hur lång tid tar det?

Varje ärende ska handläggas så snabbt och enkelt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Vad som är snabbt och enkelt kan bero på om behovet är akut eller inte, samt vilken typ av behov, insats och omfattning det gäller.

Vid enklare ärenden kan det ta någon dag innan du får den hjälp du ansökt om, medan det för mer komplexa ärenden kan ta upp till 2 månader. Är dina behov akuta så kan du få hjälp samma dag.

Fritt val av utförare

Inom Sundsvalls kommun tillämpas Fritt val inom hemtjänsten. Det innebär att du som blivit beviljad hemtjänst själv får bestämma vem som ska utföra din hjälp. Att välja hemtjänstutförare är en möjlighet men inte ett krav.

Vad är hemtjänst?

Hjälp från hemtjänsten kan vara personlig omvårdnad, service och aktiviteter i den egna bostaden. Insatserna planeras och utformas tillsammans med den som behöver dem, så att kunden själv kan vara aktiv.

  • Omvårdnadsinsatser är till exempel hjälp med att äta och dricka, sköta sin personliga hygien, egenvård och utevistelse.
  • Serviceinsatser är till exempel städning, tvätt, inköp och ärenden.
  • Aktiviteter är till exempel utevistelse och ledsagning.
  • Du kan också få ett trygghetslarm installerat.

Om hjälpbehovet ökar

Om du har hemtjänst men känner att ditt behov av hjälp i hemmet ökar. Vänd dig då till mottagningsgruppen för äldre och funktionshindrade, telefon: 060-19 25 50.

Anmäl tidigt om du reser bort och vill ha hemtjänst

Ska du resa bort och därför inte behöver hemtjänsten under en period ska du kontakta din områdeschef och/eller biståndshandläggare vid mottagningsgruppen.

Kom håg att anmäla till områdeschefen i god tid (2-3 veckor innan) om du kommer att vistas på annan adress, till exempel i ditt fritidshus, men ändå behöver dina hemtjänstinsatser.

Hemtjänst eller annan insats för dig som vistas tillfälligt i Sundsvalls kommun

För att få hjälp från Sundsvalls kommun under din vistelse här ska du börja med att kontakta din hemkommun i god tid innan din vistelse. Din kommun tar sedan kontakt med socialtjänstens mottagningsgrupp i Sundsvall för att lämna information om din vistelse.

Mottagningsgruppen ger information om vilka utförare som är valbara inom respektive vistelseområde.

En uppmaning till dig som ansöker om hjälp i hemmet vid tillfällig vistelse i Sundsvall:
Hjälp i hemmet under sommaren

Lagar

Den hjälp som kommunens hemtjänst och hemsjukvård kan ge dig grundas i huvudsak på två lagar.

Det är Socialtjänstlagen (SoL) som ger dig rätt att söka hjälp med exempelvis personlig omvårdnad. Behöver du medicinsk vård är det Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som ligger till grund.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Överklaga beslut
Kommunala pensionärsrådet

Kontakt

Mottagningsgruppen Myndighetsutövning Vård och omsorg

060-19 25 50

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Måndag, tisdag, torsdag och fredag 8.30-11.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.