Vårdhygien

Riktlinjer och rutiner kring basala hygienrutiner i Sundsvalls kommun

Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning. Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas i det patientnära omvårdnadsarbetet i all vård och omsorg, oavsett om det finns en känd smitta eller inte.

Målet med basala hygienrutiner är att bryta smittvägar för både patientsäkerheten och för personalens arbetsmiljö och säkerhet.

Samma gäller om man är sjuk ska man stanna hemma för inte utsätta andra för smitta, framför allt när arbetet består i att vårda sköra personer som kan ha svårt att hantera en infektionssjukdom.

Klicka på rubriker nedan för att läsa mer kring respektive område.

På den här sidan lägger vi upp länkar och rutiner kopplade till hantering av smittan Covid-19. Sidan uppdateras löpande.

På inloggad finns ett samarbetsrum “VOF Corona för chefer och medarbetare” som alla chefer och medarbetare har åtkomst till. Där finns alla aktuella dokument, rutiner och handlingsplaner för hantering av misstänkt smitta, rapportmall.

Regionens sida om Vårdhygien, med exempelvis film om hur man tar på och av skyddsutrustning, Vårdhygien och skyddsutrustning, öppnas i nytt fönster.

Region Västernorrland och dess Smittskyddsenhet är huvudansvariga för hanteringen av Covid-19, exempelvis rutiner handläggning Covid-19, rutiner provtagning mm. Läs med på sidan Covid-19, ny Coronavirus sjukdom, öppnas i nytt fönster

Webbutbildning om Covid-19 hos Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen tagit fram e-utbildningar kring covid-19. Syftet är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på basal hygien och användning av personlig skyddsutrustning. Utbildning riktar sig till bla personal inom vård och omsorg inom kommuner med syftet att ge baskunskap om covid-19., e-utbildning Covid-19, öppnas i nytt fönster.

Basala hygienrutiner i vård och omsorg – webbutbildning, Socialstyrelsen. Du behöver BankID för att registrera dig.

Webbutbildning om Covid-19 på Karolinska Institutet, e-utbildning Covid-19.

På Vårdhandbokens sida om Vårdhygien finns utbildningsmaterial och enklare självtester. Se även filmer om basal hygien i hemtjänst och för särskilda boenden nedan – som komplement tills nya webbutbildningen är igång.

Vårdhandboken, Vårdhygien.

Informationsvideor om basal hygien

Handhygien är en del av basala hygienrutiner och en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. God handhygien är också av mycket stor betydelse för att motverka antibiotikaresistens.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en webbsida som fokuserar handhygienen tillsammans med Folkhälsomyndigheten. På sidan finns fakta, tips kring förbättringsarbete, vanliga frågor och material att ladda ner som affischen “Handskpyramiden” – när ska handskar användas i vård och omsorg.

Länk till sidan “Rena händer“.

Nedan finns två affischer om handhygien som kan skrivas ut och sättas upp i verksamheten.

För att minska risk för smittspridning är det viktigt att även hantera hjälpmedel på ett säkert sätt. I riktlinjen nedan beskrivs hur denna hantering ska gå till på ett säkert och effektivt sätt.

Basala hygienrutiner innebär:

  • God handhygien (handdesinfektion och i vissa fall handtvätt)
  • Användande av skyddsförkläde vid behov
  • Användande av handskar vid behov
  • I vissa fall stänkskydd.

Vid patientnära arbete ska arbetskläder användas.

Klädregler:

  • Kort ärm vid vårdtagarnära arbete
  • Långt hår/skägg ska vara uppsatt
  • Underarmarna ska vara fria från klockor, smycken, stödförband eller motsvarande
  • Naglar ska hållas korta och fria från konstgjort material.

Städning

Vård och omsorg ska präglas av en god hygienisk standard och är en del av de basala hygienrutinerna. I Vårdhandboken finns städrutiner väl beskrivna för att uppnå detta. Vårdhandboken om städning.

Specifika städrutiner kring olika smittor finns beskrivet under rubriken “Rutiner kring magsjuka och influensa samt andra vanliga smittor”.

Här nedan finns rutiner och riktlinjer kring basal hygien och hantering av olika smittor i verksamheten. “Ringfritt, klockrent och mycket sprit” kan sättas uppsynligt i verksamheten för att påminna om hur viktig basal hygien är. Kan även skrivas ut i större A3-format.

Magsjuka, vanligen kallad för Vinterkräksjukan, och den årliga Influensan kan vara besvärliga och påfrestande för både den drabbade och personal inom vård och omsorg. Nedan finns riktlinjer gällande vinterkräksjuka och influensa, men även gällande andra smittor såsom MRSA, VRE, ESBL, Clostridium difficile och skabb. Riktlinjerna är utarbetade tillsammans med Region Västernorrland.

Vinterkräksjuka

Vad gäller om vårdpersonal har barn som har drabbats av vinterkräksjuka?
– Den anställde kan arbeta om hen är symtomfri och har god handhygien.

Observera att basala hygienrutiner alltid ska tillämpas, oavsett känd smitta eller inte.

Sundsvalls kommun har avtal med Region Västernorrland kring vårdhygieniska frågor. Stödet omfattar stöd till sjuksköterskor och chefer genom utbildning, rådgivning i enskilda ärenden, information, konsulthjälp vid utredning och ge stöd kring nödvändiga vårdhygiensiska riktlinjer anpassade för kommunal vård och omsorg.

Kontakt: Matilda Foberg, Hygiensjuksköterska – se kontaktinformation nedan.

Djur kan på många sätt ha positiva effekter på välbefinnande, men direkt eller indirekt kontakt med djur i vård och omsorg innebär också en risk för att smittämnen sprids.

Innan en vård- eller omsorgsverksamhet beslutar att tillåta djur i vården bör verksamheten ha en god hygienisk standard. Detta innebär att all personal ska ha en grundläggande vårdhygienisk kompetens och följsamhet till basala hygienrutiner. Rutiner ska finnas för städning, rengöring och desinfektion. Lokaler, utrustning, organisering och planering av verksamheten ska utformas så att risken för infektioner och smittspridning förebyggs.

Personal som kommer i kontakt med djur ska följa basala hygienrutiner.

Oavsett vilket djur det gäller så ska verksamheten göra en riskanalys och vidta åtgärder avseende risker för smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Vårdhygienisk expertis kan kontaktas för vägledning. Nedan finns det mallar för de vanligaste djurslagen. Om verksamheten har ett djur som inte finns med nedan ska verksamheten utgå från dokumentet ”Djur i Vården” från SFVH (Svensk Förening för Vårdhygien) för vägledning i de lokala rutinerna.

Det är olämpligt att personalens privata husdjur vistas i vård -och omsorgsmiljö och därför ges inga vårdhygieniska rekommendationer gällande detta. Husdjur som tillhör anhörig eller annan besökare som tillfälligt besöker vårdtagaren på särskilt boende bör endast vistas i vårdtagarens lägenhet eller vårdrum. Förutsättningar ska finnas för att möjliggöra god handhygien för besökare och information ges om betydelsen av detta.

Kontakt

Matilda Foborg Hygiensjuksköterska

060-18 37 74, 070-191 28 47

Yvonne Rosbin Hygiensjuksköterska

073-054 04 76

Annika Eriksson Verksamhetschef Stöd och omsorg

060-19 12 86

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.