Demensområdet

Riktlinjer, rutiner, utbildningar inom demensområdet samt om BPSD-registret, skyddsåtgärder och kring extra tillsyn (extravak).

Målet är att personer med demenssjukdom och deras anhöriga ska få ett sammanhållet och individuellt stöd utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet av personal med rätt kompetens.

Inom vård- och omsorgsförvaltningen i Sundsvalls kommun finns lokala riktlinjer för demensområdet som bygger på Nationella riktlinjer framtagna av Socialstyrelsen – öppnas i nytt fönster.

Det pågår ett arbete att revidera kommunens lokala riktlinjer utifrån de nya nationella riktlinjerna.

Här nedan finns riktlinjer kring skyddsåtgärder samt riktlinjer och vägledning när en person behöver extra tillsyn eller ständigt närvarande personal (extravak).

Skyddsåtgärder

Syftet med riktlinjer för skyddsåtgärder inom vård och omsorg i Sundsvalls kommun är att säkerställa att individens rörelsefrihet och inte berövas utan samtycke och inventering av alternativa lösningar.

Svenskt Demenscentrum har utarbetat ett utbildningspaket för en demensvård utan tvång och begräsningar “Nollvisionen” – öppnas i nytt fönster. Sundsvalls kommun har upprättat riktlinjer kring skyddsåtgärder och utbildade ambassadörer i Nollvisionen. Se riktlinje nedan som kan laddas ner.

Extra tillsyn eller ständigt närvarande personal

Ibland uppstår situationer där en enskild vårdtagares behov inte går att uppnå på ett tillräckligt tryggt och/eller säkert sätt ifrån utifrån tillgängliga medicinska eller omvårdnadsmässiga insatser. Extra tillsyn eller ständigt närvarande personal (ordet extravak förekommer ibland) kan då behöva tas till för att säkra upp och hantera den uppkomna tillfälliga situationen. Se riktlinje och vägledning nedan som kan laddas ner.

Notering: I dokumentet beskrivs två olika KVÅ-koder. Det är för att tydliggöra de olika nivåerna av extra tillsyn, KVÅ-koder dokumenteras inte i kommunens patientjournal.

Kunskap hos personal inom demensområdet är avgörande för att kunna ge en god vård och omsorg till personer med demenssjukdom. På Svenskt Demenscentrum finns webbutbildningar för flera olika yrkesgrupper och anhöriga. Demens-ABC lägger grunden för all personal och Demens-ABC+ är en påbyggnad.

Svenskt Demenscentrum Demens-ABC, öppnas i nytt fönster

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att öka välbefinnandet och livskvalitén för personer med demenssjukdom och kvalitetssäkra vården.

Målet i Sundsvalls kommun är att öka användningen av BPSD-registret. Målgruppen är personer på särskilda boenden med demenssjukdom eller demensliknande symtom. Alla med symtom ska få en individuell plan (bemötandeplan) upprättad som all personal följer.

BPSD-registret, öppnas i nytt fönster

 

Kontakt

Gurli Edlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 23 27, 070-348 92 00

Maria Bäckman Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 21 26, 072-146 31 49

Katarina Funseth Medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR)

060-19 14 92, 073-065 40 53

Ing-Britt Madsen Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

060-19 10 90

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.