God och nära vård

Vi ställer om till en God och Nära Vård i Sundsvall, tillsammans med Region Västernorrland och övriga kommuner i länet.

God och nära vård är en reform från staten för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. Sveriges Kommuner och Regioner har en roll att stödja och synliggöra kommunernas och regionernas arbete för nära vård.

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg​:​

  • Utgår från individuella förutsättningar och behov. ​​
  • Bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv​​.
  • Bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet för alla kommunens invånare​​.
  • Grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.

Befolkningsutvecklingen visar på att vi lever längre och andelen med kroniska sjukdomar och komplexa tillstånd ökar​. Färre personer arbetar och betalar skatt ​samtidigt blir det svårare att rekrytera till välfärden/hälso- och sjukvården. Att ställa om hälso- och sjukvården är ett arbete som pågår bland Sveriges alla regioner och kommuner.

Sundsvalls kommun har, tillsammans med länets övriga kommuner och Region Västernorrland, utifrån en medborgardialog, tagit fram en Målbild för God och nära vård i Västernorrland 2030. Målet är att våra invånare ska uppleva vården som god, jämlik och trygg.

Den 1 juli 2021 startade programmet God och nära vård i Västernorrland där länets sju kommuner och Region Västernorrland tillsammans, som jämbördiga parter, ska utveckla en god och nära vård för länets invånare. Programmet har ett uppdrag att samordna och stödja utvecklingsprojekt som verkar för nära vård i länet.

2021-10-14:

Inom arbetet mot en god och nära vård, har kommunen och regionen fått ett uppdrag från politiken att hitta en fördjupad samverkan i Indal-Liden. Vi ska tillsammans hitta sätt att samverka och samutnyttja resurser på ett bättre sätt. Allt för att ge en tryggare vård och omsorg med innevånaren i centrum. Området Indal-Liden är särskilt intressant eftersom avstånden är stora och befolkningen äldre. Detta arbete har påbörjats tillsammans med regionen.

Som en del av det övergripande uppdraget i Indal-Liden ingår ett pilotprojekt för digital hemsjukvård. Under hösten utbildas berörd personal och upphandling pågår av utrustning som ska vara på plats efter årsskiftet. Sedan ska den testas fram till april 2022 och utvärderas under maj 2022.

Mittuniversitetet kommer att göra en följeforskning och utvärdering av pilotprojektet för digital hemsjukvård. Samarbetet görs inom ramen för samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun.

Varför är omställningen till en god och nära vård viktig?

– Det är ett paradigmskifte; individen som medskapare och delaktig i planering av vård. Proaktivt istället för reaktivt. Nära vård till att fler kan utveckla sin egenvård, ha lättillgängliga vårdkontakter oavsett organisation/vårdgivare. Att vården ska uppfattas sömlös; där administrativa och organisatoriska gränser inte utgör systemhinder. Primärvård som navet, där också kommunens hälso- och sjukvård är primärvård i nära samverkan med vårdcentral/hälsocentral och specialistvården, säger Hans Wiklund.

Hur vill du bidra till en ökad samverkan mellan kommuner och region?

– Vi har gemensamma mål och tankar om hur vi kan skapa en sömlös vård och undvika slutenvård. Personer ska kunna få vård i hemmet, men vi behöver få frihetsgraden att prova nya angreppssätt och sätt att arbeta, för att reformarbetet ska utvecklas vidare. En levande dialog mellan kommuner och region är avgörande för en samsyn om vägen framåt mot den gemensamma målbilden, säger Hans Wiklund.

Informationsfilm om Nära Vård, gjord av SKR – Sveriges Kommuner och Regioner:

Läs mer

Omställning till nära vård, Sveriges kommuner och regioner

God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, Regeringskansliet

 

 

Kontakt

Hans Wiklund Samordnare Nära vård

073-270 78 39

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.