Vem kan få en god man eller förvaltare?

Den som på grund av sitt hälsotillstånd har ett hjälpbehov, kan få hjälp av en god man eller förvaltare.

För att ha rätt till god man måste det finnas någon form av dokumenterad medicinsk diagnos, som ett begåvningshandikapp eller annat funktionshinder, psykisk sjudom eller demens. Det ska också finnas ett samband mellan hälsotillståndet och behovet av hjälp, det vill säga att det är sjukdomen eller handikappet som gör att personen behöver hjälp.

God man utses inte om personen kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt, till exempel genom hjälp av anhörig, granne, kommunens sociala verksamhet, kurator, vårdpersonal, banken, förtroendeman eller genom en fullmakt.

En förvaltare utses inte om personen kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt, exempelvis genom hjälp av en god man.

Att ha god man är frivilligt
Att få god man är frivilligt, vilket innebär att den som behöver god man ska tacka ja till hjälpen skriftligen. Undantag görs om personens tillstånd är sådant att det inte går att få ett godkännande, vilket ska styrkas genom läkarintyg.

Behov av förvaltarskap ska alltid styrkas av läkarintyg.

Tillgångarna är skyddade
Den som har god man, det vill säga huvudmannen, har fortfarande kvar full rättshandlingsförmåga och kan sätta in och ta ut sina pengar, ingå olika avtal och liknande.

Den gode mannen öppnar vanligen ett transaktionskonto, från vilket räkningar betalas. Huvudmannens övriga konton beläggas med så kallad överförmyndarspärr. Det innebär att om en god man ska kunna röra huvudmannens tillgångar krävs det ett godkännande från Överförmyndarnämnden, för att skydda tillgångarna.

Vem betalar?
Den som är god man har rätt till ett arvode. Arvodet betalas av huvudmannen, om den personens inkomst är större än 2,65 gånger prisbasbeloppet och/eller tillgångarna är större än två gånger prisbasbeloppet. I annat fall står kommunen för arvodet. År 2019 är prisbasbeloppet 47 300 kronor.

Läs mer på sundsvall.se

Ansök eller anmäl att få god man eller förvaltare

Vad gör en god man eller förvaltare

Bli god man eller förvaltare

Bli god man för ensamkommande flyktigbarn

Kontakt

Therese Samuelsson Östlund Överförmyndarchef

Överförmyndarkontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.