Vad gör en god man eller förvaltare?

En god man och förvaltare får arvode för att stödja en annan person genom att bevaka dennes ekonomiska, juridiska och personliga intressen.

Uppdraget som god man eller förvaltare ser olika ut beroende på vilket hjälpbehov personen som behöver stöd har. Hjälpbehovet styr vilken tid uppdraget kräver. Allt från någon timme i månaden till någon timme i veckan.

En god man eller förvaltare ska hälsa på personen så ofta att denne ser att personen har det bra och får rätt stöd av samhället.

Bevaka ekonomiska intressen och förvalta egendom

Den gode mannen eller förvaltaren sköter ekonomin och ser till att personens räkningar betalas, kontrollerar att det finns nödvändiga försäkringar, ser till att kapital förvaltas på ett tryggt sätt, ser till att det finns fickpengar eller hjälper personen att reda upp sina skulder.

Bevaka juridiska intressen och rättigheter

En god man eller förvaltare bevakar personens rättigheter och skyldigheter i samhället. Till exempel ansöker om färdtjänst eller bostadsbidrag, överklagar beslut, företräder i dödsbo, bevakar intressen vid ett arvsskifte eller annan rättslig situation.

Bevaka personliga intressen

En god man eller förvaltare ser till att personen får den vård- och omsorg denne behöver och har rätt till. Till exempel rätt boende, daglig sysselsättning och hemtjänst.

Informationsbroschyr om godmanskap/förvaltarskap för vuxna personer över 18 år

Rollkoll, ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Rätten till arvode

En god man eller förvaltare får arvode och kostnadsersättning för de utgifter som krävs för att utföra uppdraget. Även nära anhöriga som har utsetts till god man eller förvaltare har rätt till arvode.

Arvodet betalas i regel av huvudmannen

Huvudregeln är att det är huvudmannen (det vill säga den som har god man eller förvaltare) som ska betala arvodet och kostnadsersättningen.

En förutsättning för det är att huvudmannens tillgångar överstiger två prisbasbelopp eller att huvudmannens inkomst före avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp. I annat fall ska kommunen stå för arvodet.

Om huvudmannen till viss del kommer över någon av gränserna kan endast den del som överstiger räknas till arvodet. Kommunen betalar det som återstår. Om det finns särskilda skäl kan undantag från huvudregeln göras.

Om kommunen står för arvodet avgör beslutsdatumet vilken månad utbetalning görs. Beslut fattade efter den 11:e varje månad innebär utbetalning nästföljande månad.

Om huvudmannen enligt beslut ska betala arvodet

Gode mannen eller förvaltaren ska betala in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket och deklarera detta inom en månad från det att arvodet togs ut med en förenklad arbetsgivardeklaration.

Väntar gode mannen eller förvaltaren för länge med att deklarera finns det risk att det inbetalade beloppet återbetalas som skatteåterbäring eftersom Skatteverket inte har uppgifter om vad pengarna avser.

Redovisa arbetsgivaravgifter och skatteavdrag, Skatteverket

Information till dig som fått arvode – som god man, förvaltare eller förordnadförmyndare, Skatteverket

Skatt på arvode och arbetsgivaravgifter ska betalas från ett konto i huvudmannens namn, till huvudmannens skattekonto. Enda undantaget är ersättning under 1 000 kronor som kan deklareras av mottagaren själv (det vill säga gode mannen eller förvaltaren).

Beslut om arvodet

Beslut om arvode och ersättning fattas alltid av överförmyndarnämnden. Nämnden beslutar om både arvodets och kostnadsersättningens storlek och om vem som ska betala. Till grund för bedömningen av arvodets storlek utgår nämnden från förordnandets utformning samt innehållet i årsräkningen och redogörelsen.

Överförmyndarnämnden följer i huvudsak Sveriges kommuner och landstings senaste riktlinjer för att fastställa arvode och ersättning. Dessa riktlinjer består av olika arvodesnivåer för såväl ekonomisk förvaltning som för personlig omvårdnad. Arvodet grundas på viss procent av gällande prisbasbelopp. En ställföreträdare får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara eller ta ut det på förhand.

Om huvudmannen har små marginaler

Även om huvudmannen har inkomster som överstiger gällande beloppsgräns kan det ibland vara svårt för gode mannen eller förvaltaren att få ut sitt arvode. Detta kan bero på att huvudmannen är skuldsatt och har löpande utmätning eller lever under skuldsanering eller att huvudmannen har större utgifter än vad hans eller hennes ekonomi medger.

Det finns åtgärder som gode mannen eller förvaltaren kan ta för att skapa större utrymme för betalning av arvodet.

Gör upp en budget

Gode mannen eller förvaltaren kan (i den kommun där huvudmannen är folkbokförd) hos budget- och skuldrådgivare få stöd och rådgivning i hur huvudmannens ekonomi kan förbättras, få hjälp att upprätta en budget samt ordna med eventuell skuldsanering.

Ansök om handikappersättning

Under vissa förutsättningar kan handikappersättning beviljas för de extra levnadsomkostnader som den enskildes funktionshinder medför. Arvode till god man eller förvaltare är en kostnad som kan ge rätt till förhöjd handikappersättning om man har rätt till handikappersättning. Det är Försäkringskassan som beslutar om handikappersättning.

Begär att kronofogden förbehåller arvodet

Vid utmätning eller skuldsanering kan kronofogden besluta om att det arvode som ska betalas till god man eller förvaltare ska förbehållas vid utmätningen. På detta sätt får huvudmannen mer pengar över att betala arvodet med.

När betalas mitt arvode ut av kommunen?

Om kommunen står för arvodet avgör beslutsdatumet vilken månad utbetalning sker. Beslut fattade efter den 11:e i månaden innebär utbetalning nästföljande månad.

Överförmyndarnämnden Mitts arvodesprinciper

Skatteverket – informationsbroschyr för god man och förvaltare

Hjälpblankett för ställföreträdare

För att en god man ska kunna ta större beslut krävs att personen som har hjälpbehovet godkänner detta. En förvaltare behöver inte få godkännande innan denne fattar beslut. Både en god man och förvaltare ska alltid handla på det sätt som är bäst för den enskilda personen.

Ett godmanskap är frivilligt. Om personen inte kan samtycka till ett godmanskap på grund av sitt hälsotillstånd måste det finnas ett läkarintyg som styrker detta.

Ett förvaltarskap är en mer ingripande skyddsåtgärd och en person kan få en förvaltare mot dennes vilja. Det krävs alltid ett läkarintyg för att det ska kunna bli ett förvaltarskap. Den som inte kan vårda sig själv eller det den äger, kan få en förvaltare. Även personer som behöver skydda sig och sin egendom mot personer i omgivningen som försöker utnyttja dem, kan få förvaltare.

Att få en förvaltare är en ingripande åtgärd och får bara ordnas om det inte är tillräckligt att ha en god man.

En person som har god man har kvar sin rättshandlingsförmåga till skillnad mot en person som har förvaltare, denne förlorar sin rättshandlingsförmåga. Exempel på vad en person som har förvaltare inte kan göra är att denne inte längre har rätt ta ur pengar, ingå avtal och liknande. Personen som har förvaltare är fortfarande myndig och kan exempelvis rösta.

Alla gode män och förvaltare ska årligen redovisa till Överförmyndarkontoret hur de har skött sitt uppdrag.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Ansök eller anmäl om att få god man eller förvaltare

Bli god man eller förvaltare

Vem kan få en god man eller en förvaltare?

Bli god man för ensamkommande flyktingbarn

Blanketter-god man-förvaltare-förmyndare

Andra webbplatser

Godmanskap, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Prisbasbelopp, Statistiska centralbyrån

God man, Skatteverket

 

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.