Personlig assistans

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan ha rätt till personlig assistans för att klara vardagen och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du ansöker om personlig assistans hos kommunen om dina grundläggande behov är mindre än 20 timmar i veckan.
Begäran om förhandsbesked för LSS-insatser
Ansökan om LSS-insatser

Om du behöver hjälp i mer än 20 timmar per vecka, med dina grundläggande behov, så ska du söka hjälp hos försäkringskassan.
Assistansersättning, Försäkringskassan

Detta kan du få hjälp med

Du får hjälp med de grundläggande behoven som att tvätta och klä dig, äta mat, kommunicera utåt och förflytta dig. Om du får hjälp med de grundläggande behoven kan du också ha rätt till personlig assistans för andra kvalificerade behov. Det kan vara hushållsarbete, matlagning, att handla och utöva fritidsaktiviteter.

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är ett personligt anpassat stöd. Det innebär att ett begränsat antal personliga assistenter är med dig under dagen eller hela dygnet.

Ansökan om ersättning för merkostnader för personlig assistans vid ordinarie assistents sjukdom, där brukaren valt annan anordnare än kommunen

I händelse av personlig assistents sjukdom är det brukaren som avgör om hen vill att kommunen är behjälplig med vikarieanskaffning eller om kommunen ska betala ut ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans till brukaren eller dennes assistansanordnare för att de själva ombesörjt att skaffa vikarie. Schablonbeloppet för assistansersättning som utbetalas av försäkringskassan är enligt en dom i högsta förvaltningsdomstolen inte avsett att täcka kostnader för sjuklön till ordinarie personlig assistent då denne är sjuk. En ansökan om ekonomiskt stöd kan därför göras till kommunen.

Insatsen måste begäras av den enskilde

Ansökan måste göras av den enskilde själv, rättslig företrädare eller någon av den enskilde utsedd person genom fullmakt. Ansökan handläggs av kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. En ansökan måste ske för varje sjukdomstillfälle.

Det är den faktiska merkostnaden som assistansanordnaren ska ersättas med från kommunen vilket utgörs av kostnaden motsvarande sjuklön till ordinarie personlig assistent. Förutsättningen är att vikarie har anlitats, det vill säga att assistans faktiskt har utförts.

Uppgifter som ska lämnas vid ansökan

I ansökan ska det framgå vad ansökan avser för period och vilken merkostnad som yrkas. Vidare behövs kompletta uppgifter och underlag som styrker att merkostnad har uppstått.

Ansökan ska innehålla person- och kontaktuppgifter

 • Den assistansberättigades namn, personnummer och kontaktuppgifter
 • Eventuella kontaktuppgifter till ombud (fullmakt ska lämnas där det framgår vem som i den enskildes ställe har rätt att ansöka)
 • Den assistansberättigade (eller dess företrädare) ska intyga att assistans utförts, exempelvis genom att skriva under tidrapporterna för tillsatt vikarie.
 • Uppgift om till vilket konto ersättning ska utbetalas.
 • Intygande av att assistansanordnaren har tillstånd att bedriva assistans under aktuell period samt att giltig F skattsedel finns (för assistansbolag)
 • Underskrift av ansökan av den enskilde, eventuell företrädare eller i förekommande fall av ombud.

Uppgifter som styrker att merkostnad uppkommit och storleken på denna

 • Kopia på sjukfrånvaroanmälan där namn och personnummer framgår på den personlige assistent som varit sjuk. Sjukfrånvaroanmälan ska visa datum och klockslag.
 • Kopia av tidsredovisning/tidrapport för ordinarie assistent som anger datum och klockslag för arbetspass som skulle ha fullgjorts karensdagen samt för dag 2-14.
 • Kopia på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjukperioden. Assistentens namn, personnummer, period för sjukskrivning samt omfattning av sjukskrivningen (hel/deltid) är tillräckligt.
 • Kopia av vikariens tidsredovisning/tidrapport som anger datum och klockslag för arbetspass som fullgjorts, underskriven av vikarien.
 • Angivande av tillämpat kollektivavtal (eller i förekommande fall annat avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare) som arbetsgivaren är bunden av.
 • Kopia på lönespecifikation för ordinarie personliga assistent där ordinarie lön (timlön eller månadslön) framgår, uppgift om storlek på utbetald sjuklön i kronor framgår, uppgift om storlek på utbetald semesterersättning i % samt kr framgår, uppgift om storlek på utbetalda sociala avgifter i % samt kr framgår samt uppgift om storlek på övriga utbetalda avtalsbundna kostnader i % samt kr framgår.

Ansökan

Blankett Ansökan sjuklön

Ansökan skickas till:

Sundsvalls kommun, socialtjänsten
Mottagningsgruppen för äldre och funktionsnedsatta
851 85 Sundsvall

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

LSS, författningssamlingen Sveriges riksdag

Kontakt

Mottagningsgruppen Myndighetsutövning Vård och omsorg

060-19 25 50

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.