De tio LSS-insatserna

Läs om de tio insatserna enligt Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (9 § 1 – 10 LSS).

Du ansöker om insatser enligt lagen Lagen om stöd och service hos handläggare på stöd och omsorg.
Ring kommunens växel: 060-19 10 00 för mer information.

1. Rådgivning och annat personligt stöd

Råd och stöd är en kvalificerad rådgivning som du kan få för att öka dina kunskaper om din funktionsnedsättning eller för att fatta viktiga beslut. Det kan vara en kurator, psykolog, talpedagog, arbetsterapeut, dietist med mera.

2. Personlig assistent

Biträde av personlig assistans innebär att du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp med grundläggande behov som personlig hygien, att klä av och på dig, att äta och att kommunicera med andra. Det kan gälla en eller flera assistenter.

Du kan få assistans av kommunen eller så kan du få få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller köpa assistans från ett kooperativ eller företag.

Om behovet av assistans uppgår till mer än 20 timmar i veckan är det försäkringskassan som har ansvaret.

3. Ledsagarservice

De som inte har en personlig assistent, kan ha rätt till ledsagare om man behöver det för att kunna vara ute, besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller annat.

4. Kontaktperson

En kontaktperson är ett kamratstöd, en medmänniska som kan hjälpa till med sociala kontakter och samtidigt vara en vän. Kontaktpersonens uppgift är att bryta isolering och ge råd i enklare vardagliga situationer.

5. Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice innebär vanligen att avlösaren tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller närstående hemma hos personen med funktionsnedsättning. Avlösaren kan göra det möjligt för föräldrar att ägna sig åt den funktionshindrades syskon eller för att de ska kunna resa bort eller delta i någon aktivitet.

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Denna insats kan erbjuda personen med funktionsnedsättning rekreation och miljöombyte, samt ge anhöriga och närstående avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelse kan till exempel ges i korttidshem, genom stödfamilj, eller i form av lägervistelse.

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Många ungdomar med omfattande funktionsnedsättning, och med förvärvsarbetande föräldrar, kan behöva korttidstillsyn i anslutning till skoldagen eller under skollov och ferier. Korttidstillsynen skall under sådan tid tillförsäkra personen en trygg situation och en meningsfull sysselsättning.

8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom

Barn och ungdomar som på grund av stort omvårdnadsbehov eller skolgång, helt eller delvis behöver bo utanför föräldrahemmet, kan söka denna insats. Insatsen är tillämplig så länge barnet eller ungdomen går i skolan (till ungefär 21-23 års ålder).

I bostad med särskild service ingår omvårdnad och det finns personal dygnet runt.

9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad

Bostad med särskild service för vuxna kan utformas på tre sätt:

  • särskild anpassad bostad utan fast bemanning
  • servicebostad med visst fast basstöd dygnet runt
  • gruppbostad med fast bemanning dygnet runt.

I bostad med särskild service för vuxna ingår omvårdnad samt fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

10. Daglig verksamhet (gäller endast personkrets 1 och 2)

Daglig verksamhet kan utformas på många olika sätt och gäller personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Meningsfull sysselsättning kan ske genom samhällsplats individuellt eller i form av företagsgrupp, eller genom dagcenter för personer som har stora omvårdnadsbehov. För personer där det är möjligt, är målet att komma in på den gängse arbetsmarknaden.

Kontakt

Socialtjänstens Stöd och Omsorg Myndighetsutövning

060-19 10 00

Skepparegatan 5A
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.