Korttidsvistelse LSS

Vi har ett antal platser för korttidsvistelse för både unga och vuxna med funktionsnedsättning.

Du kan ansöka om att få bo på ett korttidsboende genom att fylla i blanketten för ansökan om insatser enligt LSS:

Ansök om korttidsvistelse (blankett)

Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är dels för att personen med funktionsnedsättning ska erbjudas miljöombyte och rekreation, dels att anhöriga ska beredas avlösning i omvårdnadsarbetet.

Miljön är hemlik och fungerar ungefär som ett vanligt hem rent praktiskt. Varje barn/ungdom, vuxen har ett eget möblerat rum under vistelsen. De som vistas på korttidsvistelsen får samsas om kök och badrum med mera. I verksamheten tillagas all mat och vi anpassar efter eventuella allergier. Utifrån de som är närvarande planeras aktiviteter i närområdet under vistelsen.

Varje barn/ungdom/vuxen har minst en kontaktman i personalen. Kontaktmannen ansvarar för att upprätta en genomförandeplan och att följa upp den. På korttidsvistelsen arbetar både kvinnlig och manlig personal.

Vem kan bli beviljad korttidsvistelse?

För att bli beviljad korttidsvistelse måste den som ansöker omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bedömas ha behov av insatsen av kommunens biståndshandläggare.

I vissa fall kan kommunen köpa platser hos privata aktörer.

Avgift

Eventuella matkostnader tas ut till självkostnadspris.
Vill du veta mer, ring kommunen växel telefon: 060-191000.

Insatsen korttidstillsyn vänder sig till ungdomar över 12 år som har behov av tillsyn före och efter skoldagar, samt under skollov. Korttidstillsynen kan sägas vara en förlängning av den fritidsverksamhet som kommunerna enligt Skollagen (14 kap 7§) är skyldiga att erbjuda alla skolbarn till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Korttidstillsynen planeras enligt följande ordning:

Vårdnadshavaren lämnar in de tider som deras barn kommer att ha behov av korttidstillsynen under skolveckor. En enskild blankett lämnas in för varje lov för att kunna planera resurser och aktiviteter under lovet.

Vem kan bli beviljad korttidstillsyn?

Skolungdom över 12 år som har en funktionsnedsättning kan få korttidstillsyn. För att bli beviljad korttidstillsynen måste den som ansöker omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bedömas ha behov av insatsen av kommunens biståndshandläggare.

Insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan också erbjudas i form av stödfamilj. Det innebär att barnet/personen med funktionsnedsättning vistas regelbundet hos en familj utifrån beviljade dygn. Vistelsen hos stödfamiljen kan ske både under vardag och helg utifrån vilket behov som finns.

Anmäl intresse

Bli stödfamilj

För vuxna, 18 år och äldre

Frukost 16 kr
Lunch 26 kr
Middag 26 kr
Mellanmål 16 kr

 

För barn och unga, 10-17 år

Frukost 14 kr
Lunch 23 kr
Middag 23 kr
Mellanmål 14 kr

 

För barn, 1-9 år

Frukost 9 kr
Lunch 14 kr
Middag 14 kr
Mellanmål 9 kr

 

Smakportion

Frukost 4 kr
Lunch 5 kr
Middag 5 kr
Mellanmål 4 kr

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.