Ansökan, anmälan och behovsbedömning

Du som vill ansöka om hjälp vänder dig till mottagningsgruppen.

Vi tar emot ansökningar och beslutar om insatser, eller lämnar ansökan vidare för fördjupad utredning.

Du kan även ringa till oss om du vill anmäla något eller bara ställa frågor.

Att ansöka om hjälp

Du kan göra ansökan skriftligt eller muntligt när du kontaktar Mottagningsgruppen.

Utifrån din ansökan gör handläggaren en utredning av dina behov. I utredningen görs ibland ett hembesök. När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut med posten. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga.

Överklaga biståndsbeslut

Hur lång tid tar det?

Vid enklare ärenden kan det ta någon dag innan du får den hjälp du ansökt om, medan det för mer komplexa ärenden kan ta längre tid. Är dina behov akuta så kan du få hjälp samma dag.

Varje ärende ska handläggas så snabbt och enkelt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Vad som är snabbt och enkelt kan bero på om behovet är akut eller inte, samt vilken typ av behov, insats och omfattning det gäller.

Hjälp för äldre

Kontakta

Mottagningsgruppen myndighetsutövning Vård och omsorg
Telefon 060-19 25 50

Exempel på hjälp för äldre

 • Hjälp i hemmet, hemtjänst
 • Plats i särskilt boende
 • Aktivitetscenter för personer med demenssjukdom
 • Avlastande insatser för anhöriga.

Ansökan om insatser inom äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen-blankett
När du ansöker om äldreboende eller servicehus – informationsblad inför ansökan
Du har rätt till vård och omsorg – Socialstyrelsens broschyr

Hjälp för funktionsnedsatta

 • Daglig sysselsättning
 • Boende
 • Stöd i hemmet.

För ansökan enligt Socialtjänstlagen, kontakta socialsekreterare via Mottagningsgruppen för barn, familj och vuxna – se längst ner på sidan.

Ansökan om insatser enligt LSS (blankett)

Hjälp för barn, familj och vuxna

Kontakta

Mottagningsgruppen för barn, familj och vuxna
Telefon 060-19 22 62

 • barn som far illa
 • missbruk
 • våld i nära relationer.

Hjälp med ekonomiskt bistånd

Kontakta

Mottagningsgruppen för ekonomiskt stöd
Telefon 060-19 10 60

Om du redan har en handläggare på ekonomiskt stöd så kan du vända dig direkt till den personen.

Hjälp efter sjukhusvistelse

Om du är färdigbehandlad på sjukhuset och inte kan klara dig själv hemma den första tiden, ska sjukvårdspersonalen kontakta kommunens vårdplaneringsteam.

Avgifter

Det kostar inget att ansöka, men om du blir beviljad hjälp betalar du oftast en avgift för insatsen utifrån din inkomst och den hjälp du får. Insatser enligt LSS – Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade är som regel kostnadsfria.

Vill du veta mer?

Fler sidor på Sundsvall.se

Överklaga beslut
Avgifter och taxor
Ekonomisk bistånd
Misstanke om barn som far illa
Missbruk
Våld i nära relationer

Kontakt

Mottagningsgruppen Myndighetsutövning Vård och omsorg

060-19 25 50

Mottagningsgruppen för barn, familj och vuxna

060-19 22 62

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.