Öppenvård ungdomar 13-21 år

Öppenvården erbjuder stöd riktat till ungdomar 13-21 år som använder alkohol, droger eller har behov av stöd av annan anledning.

Vid behov erbjuder vi även stöd till ungdomarnas föräldrar och syskon. Merparten av det stöd som ges förutsätter att behovet är utrett av en socialsekreterare.

Öppenvården bygger på ett motivationsarbete för att öka ungdomens drivkraft till förändring.

Samtalsstöd

Utgår ifrån ungdomens livssituation och behov och utformas därefter.

Haschsamtal

I haschsamtalen ligger tonvikten på information om cannabis och dess påverkan. Det består av cirka sex träffar och vänder sig till ungdomar som rökt cannabis vid enstaka tillfällen. Ungdomens föräldrar medverkar vid träffarna.

Haschavvänjningsprogram, HAP

Är ett drogpreventivt program på cirka 18 träffar som vänder sig till ungdomar som rökt cannabis mer regelbundet och som syftar till att motivera och stödja den unge att sluta missbruka cannabis. Det är önskvärt att föräldrar eller annan för ungdomen närstående person deltar under minst tre träffar.

Föräldrastöd

Vi erbjuder föräldrastöd till dig som förälder vars ungdom har ett risk- eller missbruk av alkohol och/eller droger.

Adolescent Community Reinforcement Approach, A-CRA

Är ett praktiskt inriktat behandlingsprogram på ca 16 träffar med fokus på att bygga upp nya drogfria relationer och fritidsintressen. Grunden finns i KBT och MI och innefattar även samtal med föräldrar eller andra viktiga vuxna personer i ungdomens liv.

ART (Aggressions ersättningsträning)

Är en form av kognitiv beteendeterapi som består av tre delar; färdighetsträning, ilskekontrollträning samt moraliskt resonerande.

Ventilen

Stödgruppsverksamhet för ungdomar 13-22 år, med en närstående med alkohol- och/eller narkotikaproblem och/eller psykisk ohälsa. Gruppen innefattar 10 träffar och man delas in i lämplig grupp utifrån ålder. Detta stöd kan man få utan att ha utretts av en socialsekreterare.

För mer info: Stödgrupper för barn och unga

Vid frågor: ventilen@sundsvall.se

Kontakt

Madeleine Eriksson Socialsekreterare

060-19 23 34

Göran Andersson Handledare, kontaktperson - medling

070-533 35 09

Annika Karlsson Fältassistent

070-101 45 93

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.