Problem med pengar, ekonomiska problem

Ekonomisk utsatthet kan innebära att barn eller ungdomar får växa upp med begränsade ekonomiska resurser.

Familjer kan sö­ka ekonomiskt bistånd hos sin hem­kom­mu­n.

Att le­va i en fa­milj som har det då­ligt ställt på­ver­kar of­ta bar­nets he­la var­dag. Man har fär­re möj­lig­he­ter till en ak­tiv fri­tid än ett barn från en fa­milj med sta­bi­la­re eko­no­mi. Bar­nen be­grän­sas bland an­nat av av­gif­ter för fri­tids­ak­ti­vi­te­ter, buss­bil­jet­ter och dyr ut­rust­ning. De kan in­te föl­ja med si­na vän­ner på bio­be­sök el­ler en fi­ka och ham­nar ut­an­för gemen­ska­pen.

Hit kan du vända dig

Läs mer

Ekonomiska problem, 1177.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.