Frågor och svar om Allégården

Här hittar du frågor och svar från kommunen angående en planerad konvertering av servicehuset Allégården till trygghetsboende.

Konverteringen befinner sig fortfarande i en planeringsfas och förhandling med fastighetsägaren pågår.

Klicka på krysset för att se svaret.

Den huvudsakliga anledningen är att vi behöver förbereda för att vi kommer att bli fler äldre i Sundsvall framöver. Söktrycket till boendeformen servicehus har minskat över tid samtidigt som vi ser att behovet av trygghetsboenden och äldreboenden, framförallt för personer med demenssjukdom, har ökat.
Alla nämnder har ett ansvar att se till att kommunala skattemedel används på ett effektivt sätt genom att satsa mest där behovet är som störst.

Drakfastigheter har gjort en utredning. Det skulle behövas så stora förändringar av lokalerna att det inte är ekonomiskt försvarbart.

Övergången kommer att ske succesivt. De som väljer att bo kvar kommer att få samma insatser som tidigare men med hjälp av personal i hemtjänsten.

Vi kommer utifrån önskemål att försöka tillgodose dessa så långt som möjligt. Det är beroende av det antal lediga platser som finns.

Om du själv inte har möjlighet att ta dig ut och delta vid olika aktiviteter kan du ansöka om den hjälpen exempelvis via insatserna aktivitet och eller ledsagning och få den hjälpen av hemtjänsten

Det vet vi efter förhandlingen med fastighetsägaren. Men det kommer även i fortsättningen att finnas gemensamma lokaler som kan användas för olika sammankomster.

Ja, du kommer att ha tillgång till distriktssjuksköterska genom hemtjänsten.

Nej. Den huvudsakliga anledningen är att vi behöver förbereda för att vi kommer att bli fler äldre i Sundsvall framöver med fler komplexa behov. Söktrycket till boendeformen servicehus har minskat över tid samtidigt som vi ser att behovet av trygghetsboenden och äldreboenden, framförallt för personer med demenssjukdom, har ökat.
Alla nämnder har ett ansvar att se till att kommunala skattemedel används på ett effektivt sätt genom att satsa mest där behovet är som störst.

Just nu vidtas en mängd olika åtgärder. I februari fattades det beslut om en handlingsplan i nämndens budget för en ekonomi i balans. Till exempel genom: att minska placeringskostnader för barn och vuxna, inom stöd- och omsorg och individ- och familjeomsorg, att se över lokalkostnader och restriktivitet vid alla slags inköp mm. Alla verksamheter i socialtjänsten ser över sina kostnader.

Socialnämnden har fattat beslut om åtgärder inom sina egna verksamheter, och där ingår inte idrottshallar och liknande, det är andra förvaltningar och nämnders ansvarsområde. Alla verksamheter i socialtjänsten (Stöd- och omsorg, Individ- och familjeomsorg, Hälso- och sjukvård och Vård och omsorg) har fått i uppdrag att se över sina utgifter.

Hemtjänsten kommer att utföra de insatser som du har ansökt om och fått beslut på. Ett serviceboende är inte anpassat för dementa och den med mer omfattande behov. Där är våra äldreboenden med inriktning mot demens ett bättre och mer anpassat alternativ.

Kontakt

Var sidan till hjälp?