Särskilt förordnad vårdnadshavare – ensamkommande barn

Så snart ett ensamkommande barn har fått permanent uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare tillsättas.

Uppdraget innebär att förvalta barnets intresse och egendom. En särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter och ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.

Vårdnadshavaren har ingen försörjningsskyldighet och inget ansvar för den dagliga omsorgen, men ska se till att barnet får den trygghet, fostran och omvårdnad som den har rätt till. Den som har förordnats särskilt till vårdnadshavare är också barnets förmyndare.

Den faktiska omvårdnaden och tillsynen får barnet på det särskilda boendet Estonte eller i sitt familjehem. Vårdnadshavaren ska hålla nödvändig kontakt med skola och andra myndigheter och gå på utvecklingssamtal. Däremot är det inte vårdnadshavarens uppgift att hjälpa barnet med till exempel läxläsning. Detta ingår i den faktiska omvårdnaden och är en uppgift för personalen på boendet eller i familjehemmet.

Andra mer praktiska åtgärder ska ske med personalens hjälp eller familjehemmet som till exempel besök till tandläkare.

Skriftligt åtagande

Förordnad vårdnadshavare innebär att man träder in som vårdnadshavare i förälders ställe och ansvarar för barnets personliga förhållanden till dess att barnet fyller 18 år.

Personliga förhållanden innefattar;

  • Kontakt med skola, sjukvård och myndigheter
  • Sörja för tillsyn, omsorg och trygghet för barnet genom regelbunden kontakt med familjehem/boende
  • Hjälpa barnet att bibehålla kontakt med biologiska föräldrar
  • Ansvar för barnets ekonomi,
  • Underskrift av papper där vårdnadshavares signatur krävs samt hjälp till att söka barnbidrag, studiebidrag etcetera.

En särskilt förordnad vårdnadshavare har ingen skyldighet att försörja barnet ekonomiskt, barnet har heller ingen arvsrätt efter vårdnadshavaren.

Rättsliga processen

Socialnämnden föreslår en lämplig vårdnadshavare och det skall därefter vinna laga kraft i domstol via en stämningsansökan.

Efter processen

När en person har förordnats till vårdnadshavare och det har vunnit laga kraft har barnet en vårdnadshavare som kan föra dennes juridiska talan. Arvode och omkostnadsersättning från socialnämnden börjar utbetalas i samband med tingsrättens dom.

Man behöver inte göra någon redovisning till socialnämnden av sitt uppdrag men med anledning av rollen som förmyndare ska en ekonomisk årsredovisning lämnas till överförmyndarkontoret. Det är en redovisning över barnets inkomster och utgifter.

Överförmyndarkontoret skickar ut information till vårdnadshavaren om vad som ska fyllas i och hur. Man kan också boka tid hos handläggaren för hjälp att fylla i redovisningen. Redovisningen fylls i en första gång i samband med åtagandets början och därefter ska redovisningen skickas in en gång om året.

Kontakt

Anna Långberg Ranstad Socialsekreterare

060-19 12 56, 072-146 73 89

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.