Funktionsnedsättning

Du som är upp till 25 år och har funk­tions­ned­sätt­ning, har sam­ma rät­tig­he­ter som al­la and­ra barn och unga.

I vis­sa sam­man­hang kan du också be­hö­va sär­skil­da lös­ning­ar för att bli del­ak­ti­g och ut­veck­las. I Sundsvall finns oli­ka skol­for­mer för dig.

Skolformer

Grundsärskola och träningsskola

För att grundsärskolan eller träningsskolan ska ta emot dig som elev krävs psy­ko­lo­gisk, pe­da­go­gisk, me­di­cinsk och so­ci­al ut­red­ning. För att starta en utredning kontakta rektorn på den skola du går på.
Grundsärskola och träningsskola

Gymnasiesärskola

An­sö­kan till gym­na­si­e­särsko­la kan du från och med hösten 2013 göra via sökgymnasiet.nu.
Gymnasiesärskola

Lärvux

Särvux är för dig som vill komplettera, förnya eller förbättra din utbildning. Särvux är även till för dig som vill repetera dina kunskaper.
Lärvux

Hit kan du vända dig

kon­takta rektorn på den skola du går på eller vänd dig till Särvux om du är 20 år eller mer.

Läs mer

Barn med funktionsnedsättning, 1177.se
Handikapp, funktionsnedsättning
Skolverket

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.