Avgifter och taxor för vård och omsorg

Här finner du information om avgifter för hemtjänst och särskilt boende. Du hittar även uppgifter för övriga avgifter.

Grunden för avgifterna är lika i hela landet och det är Riksdagen som fattar beslut om maxtaxa, minimibelopp och förbehållsbelopp.

Maxtaxa

För den hjälp du blir beviljad efter att du fått dina behov prövade betalar du utifrån det ekonomiska utrymme du har, det vill säga om du gett ditt medgivande att vi ska pröva detta mot dina inkomster. I annat fall betalar du alltid gällande maxtaxa för dina beviljade insatser. Har du låg inkomst så kan din avgift bli lägre, och ibland ingen alls, det vill säga du betalar ingenting för de insatser du är beviljad.  Har du hög inkomst betalar du högre avgift, men aldrig högre än den fastställda maxtaxan som är 2 170 kronor per månad (2022). Maxtaxan (högkostnadsskydd) är beslutad av Riksdagen och är lika i hela landet.

Maxtaxan är det månadsbelopp som man betalar som mest, oavsett hur hög inkomsten är och vad man har för tillgångar och oavsett hur mycket hjälp med hemtjänstinsatser man får.

Minimibelopp

Minimibeloppet fastställs av Riksdagen utifrån gällande prisbasbelopp och grundas på Konsumentverkets normer. För 2022 är minimibeloppet 5 653 kronor per månad om du är ensamstående och 4 707 kronor vardera för makar eller sambos. Det ska täcka kostnader för:

 • Livsmedel – alla måltider, kläder och skor
 • Fritid, hygien och förbrukningsvaror
 • Dagstidning, telefon, möbler och husgeråd samt hemförsäkring och hushållsel
 • Resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp kallas det belopp som du behöver ha kvar för dina personliga utgifter och för att betala din boendekostnad innan kommunen kan ta en avgift.

Minimibelopp + faktisk boendekostnad = Förbehållsbelopp

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det som blir kvar när boendekostnaden och minimibeloppet har räknats bort från din inkomst. Vid beräkning av avgiftsutrymmet för gifta makar och registrerade partners som bor tillsammans läggs makarnas inkomster och eventuellt bostadstillägg samman och delas sedan på två. Avgiften beräknas sedan individuellt. Om ni bor i varsitt boende räknas ni som särboende, vilket betyder att förbehållsbeloppet blir högre för var och en av er.

För att se vilket ekonomiskt utrymme du har för att betala avgift gör vi så här:

Nettoinkomst minus förbehållsbeloppet = Avgiftsutrymme

Exempel på beräkning av avgiftsutrymme för ensamstående:

Aktuell inkomst efter skatt + 11 000 (nettoinkomst)
Bostadskostnader – 4 000
Minimibelopp – 5 673
Bostadstillägg + 500
= Avgiftsutrymme = 1 847

Blir avgiftsutrymmet ett plus, är det den summan som styr hur mycket du kan betala i avgift upp till maxtaxa. Blir avgiftsutrymmet ett minus kan kommunen inte ta ut någon hemtjänstavgift av dig. Även kostnad för omvårdnad i särskilt boende kallas hemtjänstavgift.

Hur stor eller liten din avgift blir, beror alltså på sammanlagd inkomst efter skatt (din nettoinkomst), hur hög din boendekostnad är och hur mycket hjälp du får.

Inkomst och bostadsförfrågan

Vi behöver uppgifter om din ekonomi för att kunna pröva dina aktuella inkomster mot maxtaxan.

När du fått ett beslut om hemtjänst eller särskilt boende kommer du att få ett avgiftsbeslut som är utifrån beviljade insatser och avgift enligt gällande maxtaxa. Det medföljer en blankett som heter ”inkomst- och bostadsförfrågan” du ska fylla i och återsända till oss om du medger att vi hämtar uppgifter om dina inkomster. Det gäller inkomster som utbetalas från Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket. Övriga inkomster som till exempel privata pensioner och andra ersättningar fyller du själv i på blanketten. För att hänsyn ska tas till din boendekostnad måste vi få veta hur du bor om det är i särskilt boende, egen lägenhet, bostadsrätt eller om du äger en egen fastighet.

Lämnas inte inkomst- och bostadsförfrågan in till debiteras full avgift upp till maxtaxa för de insatser du/ni är beviljad. Bifoga aktuell hyresspecifikation om du bor i egen lägenhet.

Till inkomster räknas:

 • Pension/förvärvsinkomst
 • Inkomster av kapital enligt senaste taxering, till exempel räntor på banktillgodohavanden och avkastning på aktier och fonder. Om du har sålt lägenhet/hus kommer eventuell reavinst att redovisas som överskott av kapital vid deklarationstillfället, denna uppgift kan vi bortse ifrån om kopia av deklaration skickas in. (Förmögenhet i sig påverkar alltså inte avgiftsunderlaget)
 • Eventuella arvoden
 • Bostadstillägg för pensionärer/bostadsbidrag.

Till boendekostnad räknas:

 • Hyra (i hyresrätt) eller månadsavgift (i bostadsrätt), aktuell hyresspecifikation ska skickas in. Observera att enbart lämna kopia av inbetalningskort/girering inte godtas som underlag
 • Bor du i eller äger hus ska du uppge fastighetsbeteckningen. Då utgår vi från kommunens fastighetsregisters uppgifter om kvadratmeteryta vid beräkningen. Vid uträkning av bostadskostnaden för hus används samma schablonbelopp som försäkringskassan och pensionsmyndigheten använder vid uträkning av bostadstillägg/bostadsbidrag, det vill säga ett årligen fastställt belopp per kvadratmeter boyta. När det gäller fastighetsskatt så beräknas den på taxeringsvärdet för fastigheten
 • Har du/ni lån på hus/lägenhet tas hänsyn till 70% av räntekostnaden om underlag från långivare skickas in. Det ska tydligt framkomma den aktuella räntekostnaden.

Möjlighet att ansöka om bostadstillägg gör du som pensionär hos Pensionsmyndigheten, är du yngre söker du bostadsbidrag hos Försäkringskassan.

Hur räknas avgiften ut?

Den inkomst du beräknas få under det närmaste året delar vi med tolv. Det månadsbelopp vi då får fram används som underlag när vi ska besluta om din avgift. Även bostadsbidrag räknas som inkomst. Nettoinkomster, ränteinkomster och bostadsbidrag för makars och registrerade partners läggs samman och delas vid beräkningen.

Avgiften är individuell och gäller per person. Om båda i hushållet har beviljade insatser så får ni alltså betala varsin avgift.

När en anhörig avlönas för att utföra hemtjänstinsatserna gäller samma avgifter och beräkning som för hemtjänst utförd av hemtjänstpersonal.

Fördyrade levnadskostnader

Har du fördyrade levnadskostnader ansöker du hos kommunens avgiftshandläggare om att de ska pröva om de fördyrade levnadskostnaderna kan ge dig ett högre förbehållsbelopp. Till fördyrade levnadsomkostnader räknas bland annat hemmavarande minderåriga barn, kostnad för god man som då ska styrkas med arvodesbeslut. Födoämnesallergi räknas enligt konsumentverket inte längre som någon fördyrad levnadskostnad och därmed ges inga avdrag för detta. Den uppgift du lämnar räknar vi med innevarande kalenderår och du måste själv uppge den årligen. Kostnaden måste uppgå till minst 250 kronor per månad och gälla över 6 månader under kalenderåret.

Avgiftsbeslut

När kommunen har gjort sina beräkningar utifrån dina uppgifter får du ett brev hem med rubriken ”Avgiftsbeslut”. Där redovisar vi hur vi räknat ut vilket avgiftsutrymme du har och vad din avgift blir. Om någon uppgift inte stämmer kan du behöva fylla i en ny inkomstförfrågan, denna finns för utskrift på kommunens hemsida nedan eller så får du den om du kontaktar någon avgiftshandläggare. Alla ändringar måste vara skriftliga. Du får bara nya avgiftsbeslut om din avgift ändras.

Ändrade uppgifter

Samtliga ändringar av till exempel inkomster, bostadskostnader och bostadsbidrag/bostadstillägg ska meddelas till oss skriftligt för att din avgift ska bli rätt.

Vi godtar hyresspecifikationer vid ändrad hyra och beslut/uppgift från pensionsmyndigheten eller försäkringskassan när det gäller bostadstillägg/bostadsbidrag och ändrad pension/ersättning. För övriga inkomster gäller uppgift från SPV/AMF/Alecta, kopia av lönespecifikation från arbetsgivare eller uppskattad inkomst för egna företagare.

Ändring av uppgifter skickas till:

Sundsvalls kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Ekonomienheten/Avgifter
851 85 Sundsvall

Du får en faktura för hyran och en faktura för övriga kostnader.

Postmottagare

Kommunen skickar fakturan till den som blivit beviljad insatsen. Det går också att få fakturan skickad till en annan mottagare, till exempel en anhörig eller god man. På inkomstförfrågan finns möjlighet att uppge annan mottagare för avgiftsbeslut och fakturor. Uppgift om annan postmottagare ska ske skriftligt, det gäller även vid byte av postmottagare.

Autogiro

Ansökan om autogiro finns för utskrift på kommunens hemsida nedan så kan denna även begäras av handläggarna. E-faktura ordnar du genom din internetbank.

Stämmer inte fakturan?

Sundsvalls kommun fakturerar i efterskott så den faktura du får gäller föregående månad. Är det något i underlaget som inte stämmer och du inte fått något avdrag ska du vända dig till din utförare.

Hemtjänstavgift

Du betalar en hemtjänstavgift för de insatser som du är beviljad, men aldrig mer än gällande maxtaxa. Hemtjänst kan bestå av både personliga insatser som till exempel hjälp med påklädning och dusch med mera och i form av serviceinsatser som tvätt, städ, inköp och liknande. Avgiften beräknas på samtliga insatser du beviljats under månaden.

Matdistribution

Om du har beviljats leverans av matportioner är det företaget Riksbud som kör ut maten till dig på uppdrag av kommunen. Du betalar en fast månadskostnad för leveransen. Kostnaden för matlådorna tillkommer. Är ni två personer på samma adress som är beviljade leverans av matlådor är kostnaden för leveransen halverad.

Telefonservice

Om du har beviljats telefonservice, det vill säga att hemtjänsten ringer upp dig på överenskomna tider för att höra att allt är bra, betalar du en fast månadskostnad för den insatsen.

Trygghetslarm

Om du har trygghetslarm betalar du en fast månadskostnad från det att larmet beviljats tills det avslutas.  Väljer du att även ha larm i din sommarbostad får du en kostnad för det larmet också. Du betalar en fast månadsavgift för larmet. För borttappad eller förstörd larmknapp debiteras du per knapp. Även om du senare hittar igen din knapp får du ändå betala den extra knappen du beställt.

Hemsjukvård

Har du hemsjukvård betalar du en fast månadskostnad, oavsett hur många gånger du får hjälp. Det kan vara distriktssköterska, omvårdnadspersonal, sjukgymnast eller arbetsterapeut som utför insatsen. Avgiften gäller för påbörjad kalendermånad. Du betalar själv för dina mediciner, den läkarvård och de behandlingar som Region Västernorrland utför. Vid utprovning av hjälpmedel och intyg vid bostadsanpassning betalar du en annan avgift per tillfälle.

Regler för avdrag på hemtjänstavgift

För att få avdrag på din hemtjänstavgift vid frånvaro ska du meddela din utförare minst tre dagar i förväg, i annat fall debiteras full avgift. Vid sjukhusvistelse gäller frånvaro från första dagen. Har du inte fått något avdrag på din avgift vänder du dig till din utförare och meddelar detta. Om fakturan ska ändras kommer vi att lägga in eventuella avdrag på kommande faktura. Vid frånvaro får du avdrag med 1/30 per dag på hemtjänstavgiften. För matdistribution, hemsjukvård och telefonservice gäller frånvaro hel kalendermånad för att få avdrag på avgiften. Inget avdrag ges på avgift för trygghetslarm, oavsett orsak.

Avslut och ändring av insatser

För att ändra några av dina insatser eller om du vill avsluta dina insatser ska du alltid vända dig till din biståndshandläggare i god tid, annars debiteras du avgift.

Full avgift upp till ditt avgiftsutrymme

De allra flesta som bor i särskilt boende (äldreboende, servicehus eller boende/placeringar inom socialpsykiatrin) har omfattande behov av trygghet och hjälpinsatser av personalen i huset eller av hälso- och sjukvårdspersonal.

Utöver hyran enligt hyreskontraktet betalar du en avgift som baseras på maxtaxan 2 170 kronor per månad, beroende på ditt avgiftsutrymme. Är ditt avgiftsutrymme lägre, blir avgiften lägre.

I avgiften ingår:

 • Den hemtjänst du är beviljad
 • Trygghetslarm
 • Den trygghet ditt boende ger med närhet till personal dygnet runt
 • Tillgång till gemenskap, aktiviteter och service
 • Hälso- och sjukvårdsinsatser.

Medboende i särskilt boende

Om du är “medflyttande” och inte har ett eget beslut om boende och inte heller några beviljade insatser för egen del betalar du en serviceavgift om 25% av maxtaxan vilket 2022 är 542 kronor.

Regler för avdrag på avgiften

Vid sjukhusvistelse gäller frånvaro från första dagen på hemtjänstavgiften. Har du inte fått något avdrag på din avgift vänder du dig till enhetschefen på ditt boende och meddelar detta. Om fakturan ska ändras kommer vi att lägga in eventuella avdrag på kommande faktura. Vid frånvaro får du avdrag med 1/30 per dag på hemtjänstavgiften.

När det gäller avdrag på matkostnaden i särskilda boenden ges avdrag för kost från och med den åttonde dagen per kalendermånad.

Om du har beviljats korttidsvård betalar du:

 • 119 kronor per dygn för måltider. Avgift för måltider debiteras till och med dagen innan avslut.
 • Hemtjänstavgift för det antal dygn du vistats på korttidsboendet, 72 kronor per dygn, dock högst 2 170 kronor per månad (maxtaxa).

Avgifter som ingår i maxtaxa och påverkas av ditt avgiftsutrymme

Hemtjänst 396 kr/timme
Hemtjänst i särskilt boende 2170 kr/mån
Hemtjänst i korttidsvård 72 kr/dygn
Hemsjukvård 396 kr/mån Avdrag på avgift görs endast om du är frånvarande en hel kalendermånad. Ingen avgift om du är under 20 år.
Matdistribution (endast leverans) 339 kr/mån Halv avgift per person om båda i hushållet är beviljade insatsen.
Telefonservice 283 kr/mån Avdrag på avgift görs endast om du är frånvarande en hel kalendermånad
Trygghetslarm/GPS larm 283 kr/mån Inget avdrag görs vid frånvaro.

Avgifter som ligger utanför maxtaxa och EJ påverkas av ditt avgiftsutrymme

Borttappad/trasig larmknapp 226 kr/knapp Återbetalas ej även om den återfinns.
Matlådor Normal 58,10 kr/låda
Special 60,20 kr/låda
Guldkant 72,40 kr/låda
Soppa 45,90 kr/låda
Dessert 19,40 kr/låda
Måltider i särskilt boende 3564 kr/mån Avdrag från 8:e dagen vid frånvaro per kalendermånad.
Måltider vid korttidsvård och anhörigstödsboende 119 kr/dygn
Aktivitetscenter för personer med demenssjukdom 85 kr/tillfälle Avser kostnad för lunch och mellanmål.
Utprovning av hjälpmedel 226 kr/tillfälle
Intyg vid bostadsanpassning 226 kr/tillfälle
Fotvård hel behandling 566 kr/tillfälle
Fotvård delbehandling 283 kr/tillfälle
Fotvård hembesök 679 kr/tillfälle

Inkomst- och bostadsuppgift, blankett. Blanketten kan fyllas i på datorn men behöver skrivas ut, undertecknas och skickas med vanlig post till:

Sundsvalls kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Ekonomienheten/Avgifter
851 85 Sundsvall

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Andra webbplatser

Kontakt

Avgiftshandläggare

060-19 28 00

Öppettider

Telefontid mån-tors klockan 9.30 -11.00
Under perioden juni-augusti har vi ingen telefontid tisdagar

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.