Avgifter, taxor – vård och omsorg

Här finner du information om avgifter för hemtjänst och särskilt boende. Du hittar även uppgifter för övriga avgifter.

 Hemtjänst

För den hjälp, service och omvårdnad du beviljats betalar du en hemtjänstavgift. Du betalar en avgift utifrån de insatser du blivit beviljad. Avgiften beräknas individuellt utifrån din inkomst. I Sundsvall betalar du högst 369 kronor per timme och aldrig mer än maxtaxan; 2 089 kronor per månad (2019).

Äldreboende och socialpsykiatrins boende på Hammarvägen

Om du bor i något av kommunens äldreboenden, eller i socialpsykiatrins boende på Hammarvägen betalar du:

 • Hyra enligt ditt hyreskontrakt.
 • Hemtjänstavgift för hjälp, service och omvårdnad enligt maxbeloppet för hemtjänst (2 089 kr/månad 2019) utifrån ditt betalningsutrymme.
 • Måltidskostnad på 3 319 kr per månad (2019) för frukost, lunch, middag och två mellanmål.

Servicehus och övriga boenden inom socialpsykiatrin

De allra flesta som bor i serevicehus eller i boende inom socialpsykiatrin har omfattande behov av trygghet och hjälpinsatser av personalen i huset eller av hälso- och sjukvårdspersonal.

Utöver hyran enligt hyreskontraktet betalar du en avgift som baseras på maxtaxan 2 089 kronor per månad, beroende på ditt avgiftsutrymme. Om du är “medflyttande” och inte har ett eget beslut om boende och inte heller några beviljade insatser för egen del betalar du ingen avgift.

I avgiften ingår:

 • Den hemtjänst du är beviljad
 • Trygghetslarm
 • Den trygghet ditt boende ger med närhet till personal dygnet runt.
 • Tillgång till gemenskap, aktiviteter och service.
 • Hälso- och sjukvårdsinsatser.

Korttidsvård

Om du har beviljats korttidsvård betalar du:

 • 111 kronor per dygn för måltider
 • Hemtjänstavgift för det antal dygn du vistats på korttidsboendet – 70 kr/dygn, dock högst 2 089 kronor per månad (maxtaxa)

Hemtjänstavgiftens storlek beror alltså på inkomst, omsorgsbehov och boendekostnad och får inte överstiga
2 089 kronor per månad (maxbeloppet 2019).

Vi tar hänsyn till att pengar ska finnas kvar för personliga behov efter det att avgiften och boendekostnaden är betald. Av denna anledning gör vi alltid en individuell avgiftsberäkning.

Den inkomst du beräknas få under de närmaste året delas med tolv för att få ett månadsbelopp (avgiftsunderlag) att utgå ifrån när hemtjänstavgiften ska beslutas. Det finns ingen lägsta avgift utan den kan bli noll kronor om avgiftsunderlaget är så lågt att ingen avgift kan tas ut.

Avgiften är individuell och gäller per person. Om båda i hushållet har beviljade insatser debiteras alltså var och en för sig.

När en anhörig avlönas för att utföra hemtjänstinsatserna gäller samma avgifter och beräkning som för hemtjänst utförd av hemtjänstpersonal.

Övriga avgifter

Leverans av beställda matlådor 316 kr per månad (OBS innefattar INTE kostnaden för matlådorna)
Matlådor 50-65 kr
/matlåda
För mer information, kontakta Riksbud, telefon 060-789 09 59
Trygghetslarm (ingår i avgiften vid servicehus och socialpsykiatrins boenden) Högst 263 kr/månad Inget avdrag på avgiften görs vid frånvaro
Borttappad eller förstörd larmknapp 211 kr Per knapp
Telefonservice Högst 263 kr/månad Endast om du är frånvarande en hel kalendermånad görs avdrag på avgiften
Dagverksamhet vid aktivitetscenter för demenssjuka  79 kr/dag Du betalar för lunch och mellanmål
Hälso- och sjukvård  Högst 369 kr Endast om du är frånvarande en hel kalendermånad görs avdrag på avgiften. Du betalar själv för läkarvård eller behandlingar från landstinget och för mediciner. Ingen avgift för den som är under 20 år.
Utprovning av hjälpmedel 211 kr/tillfälle  Av kommunens personal
Intyg inför bostadsanpassning 211 kr/tillfälle Av kommunens personal

Reducering av avgiften

Särskilt boende: Vid frånvaro görs ett avdrag med 1/30 per dag på hemtjänstavgiften. Från och med åttonde dagen görs även ett avdrag på matkostnaden för dig som bor i särskilt boende. Frånvaron räknas per kalendermånad.

I samband med beräkning av avgift databehandlas dina personuppgifter.

Ändamål med behandlingen

Beräkning och administration av avgifter för hemtjänsten och boende inom socialtjänsten.

Uppgifterna kan i vissa fall lämnas ut (där det finns lagstöd) till andra myndigheter såsom domstolar och tillsynsmyndigheter.

Uppgifter som behandlas

Namn, personnummer, adress, civilstånd, bostadsförhållanden och ekonomiska förhållanden.

Rättelse av felaktiga uppgifter

Den registrerade har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Personregisterutdrag

Den registrerade har rätt att begära registerutdrag gratis en gång per år.

Avgiftsfolder 2019

Inkomst-och bostadsuppgift ifyllbar Blanketten kan fyllas i på datorn men behöver skrivas ut, undertecknas och skickas med vanlig post till:
Sundsvalls kommun
Socialtjänstens ekonomienhet
Avgiftshandläggare
851 85 Sundvall

Patientdatalagen

Personuppgiftslagen

Kontakt

Avgiftshandläggare

060-19 28 00

Öppettider

Telefontid mån-tors klockan 9.30 -11.00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.