Avgifter, taxor – vård och omsorg

Här finner du information om avgifter för hemtjänst och särskilt boende. Du hittar även uppgifter för övriga avgifter.

Hemtjänst

För den hjälp, service och omvårdnad du beviljats betalar du en hemtjänstavgift. Du betalar en avgift utifrån de insatser du blivit beviljad. Avgiften beräknas individuellt utifrån din inkomst. I Sundsvall betalar du högst 379 kronor per timme och aldrig mer än maxtaxan: 2 125 kronor per månad.

Äldreboende och socialpsykiatrins boende på Hammarvägen

Om du bor i något av kommunens äldreboenden, eller i socialpsykiatrins boende på Hammarvägen betalar du:

 • Hyra enligt ditt hyreskontrakt.
 • Hemtjänstavgift för hjälp, service och omvårdnad enligt maxbeloppet för hemtjänst (2 125 kronor per månad ) utifrån ditt betalningsutrymme.
 • Måltidskostnad på 3 409 kronor per månad för frukost, lunch, middag och två mellanmål.

Servicehus och övriga boenden inom socialpsykiatrin

De allra flesta som bor i servicehus eller i boende inom socialpsykiatrin har omfattande behov av trygghet och hjälpinsatser av personalen i huset eller av hälso- och sjukvårdspersonal.

Utöver hyran enligt hyreskontraktet betalar du en avgift som baseras på maxtaxan 2 125 kronor per månad, beroende på ditt avgiftsutrymme. Om du är “medflyttande” och inte har ett eget beslut om boende och inte heller några beviljade insatser för egen del betalar du ingen avgift.

I avgiften ingår:

 • Den hemtjänst du är beviljad
 • Trygghetslarm
 • Den trygghet ditt boende ger med närhet till personal dygnet runt.
 • Tillgång till gemenskap, aktiviteter och service.
 • Hälso- och sjukvårdsinsatser.

Korttidsvård

Om du har beviljats korttidsvård betalar du:

 • 114 kronor per dygn för måltider.
 • Hemtjänstavgift för det antal dygn du vistats på korttidsboendet, 71 kronor per dygn, dock högst 2 125 kronor per månad (maxtaxa).

Hemtjänstavgiftens storlek beror alltså på inkomst, omsorgsbehov och boendekostnad och får inte överstiga 2 125 kronor per månad.

Vi tar hänsyn till att pengar ska finnas kvar för personliga behov efter det att avgiften och boendekostnaden är betald. Av denna anledning gör vi alltid en individuell avgiftsberäkning.

Den inkomst du beräknas få under de närmaste året delas med tolv för att få ett månadsbelopp (avgiftsunderlag) att utgå ifrån när hemtjänstavgiften ska beslutas. Det finns ingen lägsta avgift utan den kan bli noll kronor om avgiftsunderlaget är så lågt att ingen avgift kan tas ut.

Avgiften är individuell och gäller per person. Om båda i hushållet har beviljade insatser debiteras alltså var och en för sig.

När en anhörig avlönas för att utföra hemtjänstinsatserna gäller samma avgifter och beräkning som för hemtjänst utförd av hemtjänstpersonal.

Läs mer i Avgifter för vård och omsorg, folder 2020.

Övriga avgifter

Leverans av beställda matlådor 325 kronor per månad (OBS innefattar INTE kostnaden för matlådorna).
Matlådor 56-70 kronor per matlåda För mer information, kontakta Sundsvalls Mat och måltider via kommunens växel 060-19 10 00.
Trygghetslarm (ingår i avgiften vid servicehus och socialpsykiatrins boenden) Högst 271 kronor per månad Inget avdrag på avgiften görs vid frånvaro.
Borttappad eller förstörd larmknapp 216 kronor Per knapp.
Telefonservice Högst 271 kronor per månad Endast om du är frånvarande en hel kalendermånad görs avdrag på avgiften.
Dagverksamhet vid aktivitetscenter för demenssjuka  81 kronor per dag Du betalar för lunch och mellanmål.
Hälso- och sjukvård  Högst 369 kronor Endast om du är frånvarande en hel kalendermånad görs avdrag på avgiften. Du betalar själv för läkarvård eller behandlingar från landstinget och för mediciner. Ingen avgift för den som är under 20 år.
Utprovning av hjälpmedel 216 kronor per tillfälle  Av kommunens personal.
Intyg inför bostadsanpassning 216 kronor per tillfälle Av kommunens personal.

Reducering av avgiften

Vid frånvaro görs ett avdrag med 1/30 per dag på hemtjänstavgiften. Från och med åttonde dagen görs även ett avdrag på matkostnaden för dig som bor i särskilt boende. Frånvaron räknas per kalendermånad.

I samband med beräkning av avgift databehandlas dina personuppgifter.

Ändamål med behandlingen

Beräkning och administration av avgifter för hemtjänsten och boende inom socialtjänsten.

Uppgifterna kan i vissa fall lämnas ut (där det finns lagstöd) till andra myndigheter såsom domstolar och tillsynsmyndigheter.

Uppgifter som behandlas

Namn, personnummer, adress, civilstånd, bostadsförhållanden och ekonomiska förhållanden.

Rättelse av felaktiga uppgifter

Den registrerade har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Personregisterutdrag

Den registrerade har rätt att begära registerutdrag gratis en gång per år.

Avgiftsberäkning för hemtjänst

Betala med E-faktura eller autogiro

Avgifter för vård och omsorg, folder 2020

Inkomst- och bostadsuppgift, blankett. Blanketten kan fyllas i på datorn men behöver skrivas ut, undertecknas och skickas med vanlig post till:
Sundsvalls kommun
Socialtjänstens ekonomienhet
Avgiftshandläggare
851 85 Sundvall

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Avgiftsberäkning för hemtjänst

Kontakt

Avgiftshandläggare

060-19 28 00

Öppettider

Telefontid mån-tors klockan 9.30 -11.00
Under perioden juni-augusti har vi ingen telefontid tisdagar

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.