Upphandling och inköp, regler

Kommunens upphandling och inköp styrs av lagar, krav och riktlinjer. Här ser du några av de mest vanligt förekommande.

Strategi för upphandling och inköp

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun ska ske enligt kommunens regler. Se Inköpsstrategi för Sundsvalls kommunkoncern.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur kommunens upphandlingar ska gå till. Lagen gäller i alla EU-länder. Den reglerar inte vad som köps in, utan talar om hur något ska köpas. Om upphandlingslagstiftningen, Upphandlingsmyndigheten.

Tröskelvärden för offentlig upphandling

Om en upphandlingen omfattar belopp som är större än tröskelvärdena gäller gemensamma regler för alla medborgare i EU-länder. Nya tröskelvärden från och med den 1 januari 2018, Upphandlingsmyndigheten.

Miljö

Miljökrav vägs in som ett krav bland flera andra. Ett hjälpmedel för att ställa korrekta miljökrav vid offentlig upphandling är Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier. Läs mer om miljöhänsyn i upphandling på Hållbarhet, Upphandlingsmyndigheten.

Diskriminering

Sundsvalls kommun använder Konkurrensverkets antidiskrimineringsklausul när vi skriver ramavtal. Det innebär att leverantören ska följa:

  • jämställdhetslagen
  • lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet
  • lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder
  • lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.

Drogfrihet

Frågor om drogfrihet ska tas med i upphandlingen av tjänster samt bygg- och anläggnings entreprenader. Vid till exempel upphandling av skolresor och färdtjänst ska krav ställas på att den personal som en leverantör anlitar utför sitt uppdrag utan att vara påverkad av droger.

Kontakt

Upphandling Ansvarar för upphandling och inköp

060-19 14 70

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.