Avfall

Företag har själva ansvar att hantera sitt avfall enligt miljöbalken och det finns regler för hur avfall får transporteras och hanteras.

Att tänka som företag, vid hantering av avfall:

  • Företaget kan tjäna pengar på att återanvända, återvinna och sopsortera.
  • De som transporterar och tar emot avfall måste ha tillstånd för det.
  • Om du ska köra ditt eget avfall kan det krävas tillstånd eller anmälan. Läs mer om hur du går tillväga här: transport av avfall, Länsstyrelsen Västernorrland.
  • Om du ska riva en byggnad behöver du oftast anmäla det och ibland också söka tillstånd till det. Läs mer om hur du går tillväga här: rivningslov och rivningsanmälan.
  • Om du hanterar farligt avfall, behöver du rapportera uppgifter. Läs mer om att rapportera farligt avfall.

Våra reningsverk är inte byggda för att ta hand om förorenat skurvatten från exempelvis mekaniska verkstäder, bilverkstäder, gummiverkstäder, metallarbetande verkstäder och tryckerier.

Det är därför inte tillåtet att leda obehandlat golvskurvatten, som kan innehålla oljor, tungmetaller, kemikalier och slam, till avloppsnätet. Det är inte heller tillräckligt att leda vattnet via en slam- och oljeavskiljare. 

Torrstäda

Det bästa är att torrstäda industrigolv, till exempel dammsuga eller sopa. Vid spill av oljor och kemikalier sprider du en absorbent på spillet, som ska omhändertas som farligt avfall.

Våtstäda

När du våtstädar ditt industrigolv uppstår förorenat skurvatten som behöver tas om hand för att inte släppa ut föroreningar till avloppsnätet. Det är inte heller tillåtet att släppa ut skurvatten till dagvattennät eller dagvattenbrunn.

Våtstäda utan rengöringsmedel

Om du våtstädar ska du helst använda vatten utan rengöringsmedel. Låt skurvattnet sedimentera i minst en vecka innan du häller vattnet (klarfasen) i avloppet. Slammet ska omhändertas som farligt avfall.

Våtstäda med rengöringsmedel

Om du behöver använda rengöringsmedel behövs i regel en mer avancerad rening, till exempel kemisk fällning. Låt därefter skurvattnet sedimentera i minst en vecka innan du häller vattnet (klarfasen) i avloppet. Slammet ska omhändertas som farligt avfall.

Det spelar stor roll vilken typ av rengöringsmedel du väljer för att inte försämra oljeavskiljarens eller reningsverkets reningsfunktioner. Välj miljömärkta produkter, exempelvis Svanen eller annan miljömärkning.

Anlita borttransport av skurvattnet

I stället för att själv sedimentera det förorenade skurvattnet kan du anlita ett externt företag som transporterar bort det för extern behandling. Återanvänd gärna skurvattnet flera gånger innan borttransporten.

Ta kontakt med miljökontoret om du har frågor om hur du hanterar ditt skurvatten.

Här finns informationen om rengöring av industrigolv som pdf, för enklare utskrift

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.