Hygienlokaler

Bedriver du yrkesmässig hygienisk verksamhet? Då krävs en väl utformad lokal och goda hygienrutiner. Viss verksamhet måste anmälas till miljökontoret.

Särskilda krav gäller för verksamheter där hudbarriären bryts: tatuering (vanlig eller kosmetisk), piercing, fotvård, viss hudvård samt akupunktur. För att få starta en sådan verksamhet måste du anmäla till miljökontoret. Se nedan hur du ska göra din anmälan.

Frisering, massage, sminkning med mera är inte anmälningspliktiga men du som bedriver sådan verksamhet behöver ändå känna till och följa miljöbalkens regler.

Frisering, massage, sminkning med mera är inte anmälningspliktiga, men du som bedriver sådan verksamhet behöver ändå känna till och följa miljöbalkens regler.

Här följer tips och råd om vad som gäller. Du hittar också mer information i flikarna nedan.

Lokalen

Om lokalen är belägen i eller vid egen bostad bör den vara väl avskild samt ha egen toalett. Kontakta stadsbyggnadskontoret och kontrollera om du behöver ansöka eller anmäla ändrad verksamhet av lokal till dem. Detta kan krävas både om verksamheten ska bedrivas i anslutning till en bostad eller om lokalen tidigare har använts för annat ändamål såsom till exempel handel.

 • Toalett med tvättställ bör finnas till kunder och personal. Vid liten verksamhet/små salonger kan samma toalett accepteras för både kunder och personal beroende på placering och utformning.
 • Det är viktigt att lokalen har bra allmänventilation och punktutsug där ni hanterar kemiska ämnen eller ämnen som ger kraftig lukt.
 • Golv, väggar och tak bör vara av ett material som är lätt att rengöra.
 • Det bör även finnas separat diskbänk med vask för rengöring av redskap.
 • Tvättställ med flytande tvål och pappershanddukar behövs i arbetslokalen.
 • Utslagsvask för smutsigt städvatten, med varmt och kallt vatten tillgängligt är lämpligt.
 • Tvättmaskin och torktumlare bör finnas. Men det kan vara okej att tvättning sker på annan plats under förutsättning att man inte blandar jobbtvätt med privat tvätt och att man inte blandar den rena tvätten med smutstvätt. Exempelvis är det olämpligt att lägga den rena tvätten i samma korg/behållare där den smutsiga tvätten har legat.
 • Om verksamheten sker i ambulerande form så är det samma krav på hygien som när den bedrivs i lokal.

Rutiner och egenkontroll

Du bör upprätta rutiner för kontroll av din utrustning, rengöring av redskap, städning av lokalen och det bör finnas en förteckning på de kemikalier som du använder. För farliga kemikalier som används yrkesmässigt behöver du ha säkerhetsdatablad. Du behöver ha rutiner för kundkontakt och för kontroll av märkning av de produkter som du använder och säljer samt för hur du hanterar ditt avfall.

Du bör regelbundet göra en riskbedömning av din verksamhet samt åtgärda de eventuella brister som finns.

Hygien

 • Tvätta händerna mellan varje kund
 • Rengör arbetsplatsen mellan varje kund
 • Rengör och desinfektera kammar, saxar, borstar med mera mellan varje kund
 • Tvätta kappor ofta
 • All tvätt ska ske i minst 60 grader

Märkning av produkt

 • Ställ krav på leverantörer att produkten ska följa alla regler.
 • Försäljning av en produkt innebär ansvar för att kontrollera så att den har rätt märkning och inte innehåller förbjudna ämnen.
 • Kontrollera att det finns varningstexter på svenska och att det finns en innehållsförteckning på svenska.
 • Köp inte in produkter om du misstänker fel.
 • Följ instruktionerna noga och respektera varningstexter.
 • Låt kunderna ta del av märkningen.
  Gör inte allergitester, detta innebär en allergirisk för kunden.
 • Om du direktimporterar en vara så omfattas du av ett större ansvar, exempelvis anmälningsskyldighet till Läkemedelsverket. (Se de regler som gäller för import inom Eu samt från annat land till EU)

Avfall

Du ska källsortera de förpackningar (tomma kartonger, flaskor, burkar och så vidare) som uppstår i din verksamhet. Dessa ska du lämna till den avfallsmottagare som du har avtal med.

Om det uppstår farligt avfall (lysrör, kemikalierester med mera) så måste du lämna dessa till godkänd mottagare. Du måste också föra anteckningar om detta avfall samt rapportera in till ett register. Den som vill transportera farligt avfall själv kan göra detta efter anmälan till Länsstyrelsen. Du kan även lämna farligt avfall till en godkänd entreprenör. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan påverka människor och miljön.

 

Om du planerar att starta verksamhet där hudbarriären bryts så ska du göra en anmälan till miljökontoret. Första kontakten med miljökontoret kan gärna vara per telefon eller e-post, och gärna i ett tidigt skede så att vi kan ha en bra dialog om lokalutformning med mera. Formellt sett ska den skriftliga anmälningsblanketten skickas in minst 6 veckor innan du planerar att starta. Bifoga ritning och kopia på dina egenkontrollrutiner. Ju bättre underlag du skickar desto snabbare och enklare får du svarsbeslutet.

När miljökontoret har tagit emot din anmälan kontrollerar vi först att alla uppgifter som behövs för att bedöma verksamheten finns med. Om anmälan är komplett, så brukar nästa steg vara att boka in ett besök på plats. Vid inspektionen  granskar miljökontoret lokalen och utrustningen, samt ställer frågor om företagets egenkontrollrutiner.

Sedan finns tre olika vägar som anmälningsärendet kan ta:

 • Om allt är bra så avslutar miljökontoret anmälningsärendet genom att besluta att inte ställa några krav.
 • Om det finns risker för hälsan eller miljön kan miljönämnden antingen ställa krav på förbättringar genom att besluta om föreläggande

eller

 • besluta att förbjuda den verksamhet som innebär en risk.

Om du startar din verksamhet utan att skicka in en anmälan, riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor. Är din verksamhet inte anmälningspliktig så behöver du inte skicka in någon anmälan.

Miljökontoret tar ut avgifter för anmälan och för återkommande tillsyn. Mer information finns på sidan om avgifter.

Tänk på att lokalen ska vara lämplig och hygienen ska vara god. Du ska ha både kunskap och goda rutiner i ditt arbete. Det kallas egenkontroll. För anmälningspliktig verksamhet ska egenkontrollen vara utformad på ett visst sätt. Vi har gjort en broschyr om hygien, Hygien i hygienlokal.

Läs mer här:

Du som arbetar som tatuerare behöver dessutom följa Läkemedelsverkets regler om tatueringsfärger. Reglerna handlar både om vilka ingredienser som får ingå i färgerna och hur flaskorna ska vara märkta, samt om hur den skriftliga informationen till varje kund måste vara utformad. Läs om detta på Läkemedelsverkets webbsida

Du som bedriver en yrkesmässig verksamhet behöver lösa avfallsfrågan för din verksamhet på ett korrekt sätt. Det avfall som uppstår hos dig klassas på olika sätt. Ofta uppstår:

 • Hushållsliknande avfall (från fikarummet, pappershanddukar från toaletten med mera)
  – För detta avfall gäller kommunalt monopol. Dvs det är bara kommunens entreprenör som får hämta detta.
 • Verksamhetsavfall (förpackningar och annat som uppstår som en följd av den verksamhet som du bedriver)
  – Du kan lämna ditt verksamhetsavfall till vilket avfallsföretag som helst som har rätt att hantera det, eller så kan du själv transportera det till Blåbergets inlämningsställe för företag. Kom ihåg att du bör källsortera ditt avfall och lämna det i olika fraktioner så att återvinning underlättas. Information om företags avfall finns under tillsyn och regler.
 • Farligt avfall (använda nålar, skalpeller, kemikalieskvättar, gamla lysrör med mera)
  – För farligt avfall gäller särskilda regler. Du ska både anteckna ditt farliga avfall och även registrera det i en databas. Du kan antingen lämna ditt farliga avfall till ett avfallsföretag som har rätt att komma och hämta det (obs! Spara det transportdokument/kvitto som du får. Detta är en del av din egenkontrolldokumentation som du ska kunna visa upp för miljökontoret när vi gör inspektioner) eller så kan du själv transportera det till Blåbergets företagsinlämning om du har anmält till Länsstyrelsen att du är egen transportör av farligt avfall. Du ska INTE åka till någon återvinningsstation eller lämna farligt avfall på apoteket. Dessa är till för privatpersoner, inte för företag.

Rapportera farligt avfall

Information om hur man rapporterar farligt avfall finns här

Kom ihåg att undersöka om du behöver söka bygglov om du ska ändra användningsområde för dina lokaler, eller om du ska göra någon nybyggnation. Mer information hittar du här:

Kontakt

Åsa Vidman Nilsson Miljöinspektör

060-19 11 93

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.