Regler för försäljning av folköl

Regler för detaljhandel med försäljning och servering av folköl 
(öl klass II).

Folköl (öl klass II)

Folköl (i fortsättningen kallat öl) är en jäst, odestillerad dryck vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

Anmälningsplikt

Den som bedriver försäljning eller servering av öl skyldig att anmäla detta till kommunen. Om anmälan uteblir kan i förlängningen kommunen förbjuda handlaren att sälja folköl.

Alla får inte sälja öl

Den som vill sälja öl skall också till övervägande del sälja egentliga matvaror.

Detaljhandel med öl

Detaljhandel med öl är tillåtet om försäljning sker i lokaler som är godkända enligt livsmedelslagen, och som är avsedd för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat.

 • Kunden skall redan utanför butiken förstå/få klart för sig att detta är en lokal som säljer livsmedel.
 • Inne i affären skall kunden finna att stadigvarande försäljning av livsmedel sker i en avgränsad avdelning i lokalen.
 • Kunden skall i butiken kunna köpa en komplett måltid med bröd, mejerivaror och kylda eller frysta livsmedel.

Pizzor, piroger, smörgåsar och portioner av hämtmat kan i detta sammanhang ses som egentliga matvaror ur det sedvanliga sortimentet. Däremot anses inte livsmedel inom det så kallade kiosksortimentet (glass, konfektyrer, snacks, lättdrycker, kaffe, te, kakao, frukt, produkter av frukt, honung, kex och liknande) vara matvaror

Lokalen måste vara registrerad

För att få sälja öl – detaljhandel eller servering – krävs att verksamheten bedrivs i en lokal som är registrerad som livsmedelslokal. Det är miljökon­to­ret som registrerar livsmedellokaler och även utöver tillsyn enligt livsmedelslagen. För registrering och för mer information kon­takta Miljökontoret, tfn 060-19 10 00.

Servering av öl (AL 8 kap 8 §)

Servering av folköl får ske om verksamheten bedrivs i sådana lokaler som ingår i anlägg­ningen och är godkända enligt livsmedels­lagen och är avsedda för stadigvarande verk­sam­het med livsmedel och där mat serveras samtidigt.

Åldersgräns 18 år

Den som har rätt till försäljning skall enligt alkohollagen förvissa sig om att den som köper eller beställer öl verkligen har fyllt 18 år. Dess­utom gäller att öl inte får lämnas ut till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller an­nat berusningsmedel.

Egen tillsyn

Den som bedriver försäljning av folköl skall utöva särskild tillsyn över försäljningen. För denna tillsyn skall det finnas ett för verksam­heten lämpligt program.

Här några exempel på punkter som bör ingå i egentillsyn:

 • utse försäljningsansvarig
 • informera nyanställd om regler och rutiner och varför de finns
 • repetera regelbundet regler och rutiner för personalen
 • se till att ölet inte marknadsförs i strid med bestämmelserna
 • regelbunden intern kontroll av att persona­len följer reglerna
 • tillse att det finns tydlig information om reglerna anslagen i butiken
 • dokumentera att åtgärderna i programmet vidtagits

Folköl kan tas i beslag

Öl som uppenbarligen finns för försäljning i lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser (inte godkänd livsmedelslokal eller otillräckligt utbud av mat­varor) kan beslagtas av polismyndigheten.

Böter eller fängelse

Den som bedriver detaljhandel med eller ser­vering av öl utan att ha rätt till det begår ett brott. Brott mot dessa bestämmelser betraktas som olovlig dryckeshantering eller olovligt till­handahållande och kan leda till böter eller fängelse.

Kommunens sanktionsmöjligheter

Föranleder detaljhandel med eller servering av öl olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller om bestämmelserna i alkohollagen inte följs får kommunen, enligt 9 kap 19 § alkohollagen, förbjuda den som bedriver försäljning att fortsätta verksamheten eller, om förbud anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning. Förbud meddelas för en tid av sex månader eller vid upprepad eller allvarlig försummelse, tolv månader.

Kommunens uppgift

Kommunens uppgift, när det gäller detaljhandel med och servering av öl, är att ge information och rådgivning, utföra tillsyn och kontrollera egentillsynsprogram. Detta görs främst vid besök samt genom informationsmaterial. Kommunen kan också arrangera informa­tionsmöten samt viss utbildning.

Avgift

Kommunen får ta ut en avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl. För närvarande (2020) är avgiften 1 800 kronor/år.

Vill du veta mer?

Kommunens alkohol- och tobakshandläggare nås via växel, tfn 060-19 10 00.

Detaljhandel med folköl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel

 1. som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och
 2. som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat.

Utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl.

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där försäljningen sker. Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program.

8 § Servering av folköl får, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, ske om verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel som

 1. ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och
 2. är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel och där mat serveras samtidigt.

Utan hinder av första stycket får folköl serveras i sådana fall som anges i 1 § andra stycket samt av den som innehar serveringstillstånd.

Den som avser att bedriva servering av folköl ska anmäla verksamheten hos den kommun där serveringen ska ske. Servering får inte påbörjas innan anmälan har gjorts. Vad nu sagts gäller inte i fall som avses i 1 § andra stycket eller den som har serveringstillstånd.

Den som är anmälningsskyldig enligt tredje stycket ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen. För egenkontrollen ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program.

Kontakt

Urban Edlund Alkohol/tobakshandläggare

060-19 12 06

Katarina Svärd Alkohol/tobakshandläggare

060-19 22 30

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.