Trottoarpratare, blommor och annan utsmyckning

Trottoarpratare, blommor eller annan utsmyckning utanför verksamheter måste beviljas tillstånd från polisen. Beachflaggor ges i normala fall inte tillstånd.

Tillstånd för placering av trottoarpratare, blommor eller annan utsmyckning på offentlig plats för verksamheter i centrum utfärdas alltid av polismyndigheten. De anger även villkoren för tillståndet. Ett av villkoren är att kommunens bestämmelser ska följas, dessa kan du läsa om nedan. Villkoren gäller inom området som finns i kartan på sidan. Beachflaggor är som regel inte tillåtet, endast i samband med arrangemang men du måste kontakta kommunen för att få godkänt att använda flaggorna i ett område.

Ansökan om att få ha en trottoarpratare, väggpratare, blomsteranordning eller annan utsmyckning görs till polismyndigheten på en särskild blankett som finns att hämta hos polisen eller på polisens webbplats.

Om polisen eller kommunen anser att en trottoarpratare som placerats ut på olämpligt sätt kommer ägaren att uppmanas flytta den. Uppfylls inte gällande villkor upphävs tillståndet.

Du kan även läsa mer om råd och riktlinjer för skyltar i Sundsvalls stenstad.

Kartan visar området som omfattas av reglerna för blomsterarrangemang och trottoarpratare eller annan utsmyckning

Området är markerat på kartan med svarta linjer och ligger inom Norra Järnvägsgatan, Strandgatan, Selångersån och Skolhusallén.

Trottoarprataren som ska användas heter Proficity. Modellen ska vara svart och ha rund sarg, se modellen i bilden ovan. Endast en trottoarpratare per verksamhet är tillåten. Affischens storlek i skylten får inte vara större än 500 x 700 millimeter.

En alternativ reklamplats som också får användas är en så kallad väggpratare i svart färg som fästs på fasaden/väggen. Skylten ska kunna vikas in mot fasaden när den inte används. Uppsättning av väggpratare ska ske i samråd med mellan verksamheten, kommunen och fastighetsägaren.

Det är inte tillåtet att ha beachflaggor utanför butiker eller verksamheter. Beachflaggor räknas inte som trottoarpratare och kan inte heller ersätta sådana. Flaggorna blir vindfång och kan tippa omkull, välta ut i gatan eller på olika sätt störa de som passerar. I samband med olika typer av arrangemang kan det vara tillåtet med beachflaggor men du ska höra av dig till kommunen innan du placerar dem i ett område.

Butiker i IN-gallerian som har separat entré mot Storgatan kan använda möbleringszonen för en trottoarpratare. Möbleringszonen är den del av gatan som träd, parkbänkar, blomsterarrangemang och papperskorgar är placerade i.

Trottoarprataren eller väggprataren ska placeras i anslutning till den verksamhet som ansvarar för trottoarprataren.

Trottoarprataren får inte placeras närmare en gatukorsning än tre (3) meter och får inte vara ett hinder vid entréer.

Längs Storgatans gågata ska trottoarprataren placeras inom möbleringszonen på en plats som kommunen anvisat. Det beror på gatans utformning och med hänsyn till synskadade. På Storgatans nedre del, nedanför Nybrogatan mot Strandgatan, på både södra och norra sidan av gatan, ska trottoarprataren placeras i trädraden, på den plats som kommunen anvisar.

På gator med gångbanor är huvudregeln att trottoarprataren ska placeras intill fasaden. Trottoarprataren får skjuta ut max 0,6 meter från fasaden. Väggpratare får skjuta ut max 0,3 meter från fasaden.

På plattbelagda delar av Torggatan, Centralgatan, Nybrogatan och Thulegatan gäller samma regler som för trottoarpratare och väggpratare på gångbanor/trottoar.

På Köpmangatans norra sida ska trottoarprataren placeras i samma rad som träd och belysningsstolpar.

Vissa gångbanor är för smala för att tillåta en trottoarpratare. Du kan se vilka gångbanor/trottoarer som det gäller i karta 2, se bifogad PDF-fil nedan. Vid dessa gator kan en väggpratare av så kallad vikmodell användas. En sådan skylt kan också vara lämplig för verksamheter med entré i korsning. Hör gärna med kommunen vad som gäller för just den gatan där din verksamhet finns.

För att underlätta gaturenhållningen som snöröjning, sandning eller annan vinterväghållning får trottoarprataren inte placeras ut före klockan 10.00. Det gäller alla dagar i veckan. Under övriga perioder får trottoarprataren ställas ut tidigare på morgonen. Trottoarprataren ska alltid tas in nattetid. Eventuella skador på trottoarpratare som inte tagits in och som orsakas av arbete med gatuunderhåll ersätts inte av kommunen.

Vid speciella arrangemang, till exempel marknadsdagar, kan speciella regler utfärdas för användning av trottoarpratare.

För att få ha en trottoarpratare ska två avgifter betalas, en till kommunen och en till polisen.

En av avgifterna gäller rätten att få använda en offentlig plats. Avgiften följer kommunfullmäktiges taxa.

Ansökningsavgiften till polismyndigheten om att få tillstånd att använda en trottoarpratare eller väggpratare ska betalas när ansökan lämnas in. Polisen begär sedan yttrande från kommunen, genom stadsbyggnadskontoret. Kommunen avgör om platsen för trottoarpratare eller väggpratare är lämplig. Tillståndet är skriftligt, personligt och tidsbegränsat.

Blommor och annan utsmyckning

Tillstånd för utplacering av blommor/blomsteranordningar och liknande utställningsföremål, på offentlig plats som tillhör verksamheter i centrum utfärdas av polismyndigheten som anger villkor för tillståndet. Ett av villkoren är att kommunens bestämmelser ska följas, du kan läsa om bestämmelserna nedan.

Anordningen ska placeras i anslutning till den verksamhet som ansvarar för anordningen. Den får inte vara ett hinder vid entréer.

Runt anordningen ska det finnas en svart smides- eller träsarg som är minst en decimeter hög.

På gator med gångbanor är huvudregeln att anordningen ska placeras intill fasad/vägg och i direkt anslutning till verksamheten och de skyltfönster som hör till verksamheten. Den får skjuta ut max 0,6 meter från fasad/vägg. Vissa gångbanor är för smala för att tillåta anordningar.

För att underlätta gaturenhållningen som snöröjning, sandning eller annan vinterväghållning får anordningen inte placeras ut före kl. 10.00. Det gäller alla dagar i veckan. Under övriga perioder får anordningen ställas ut tidigare på morgonen. Anordningen ska alltid tas in nattetid. Eventuella skador på anordningen som inte tagits in och som orsakas av arbete med gatuunderhåll ersätts inte av kommunen.

Vid speciella arrangemang (till exempel marknadsdagar) kan speciella regler utfärdas för anordningen.

Om polisen eller kommunen anser att anordningen är olämpligt placerad kommer verksamhetsägaren att ombes flytta den. Om den inte flyttas kommer tillståndet för anordningen att upphävas.

Marschaller ska placeras i låga, tippsäkra marschallhållare som placeras direkt på plattbeläggningen. Varje verksamhetsägare ansvarar för sina marschaller.

För att få ha en anordning ska två avgifter betalas, en till kommunen och en till polisen.

En av avgifterna gäller rätten att få använda en offentlig plats. Avgiften följer kommunfullmäktiges taxa.

Ansökningsavgiften om att få tillstånd från polismyndigheten att använda anordningen betalas när ansökan lämnas in. Polisen begär sedan yttrande från kommunen, genom stadsbyggnadskontoret. Kommunen avgör om platsen för anordningen är lämplig. Tillståndet är skriftligt, personligt och tidsbegränsat.

Ansökan ska innehålla uppgift om vad som ska placeras ut vid verksamheten, under vilken tidsperiod och en måttsatt skiss som visar vilken yta som anordningen behöver.

Kontakt

Maud Nilsson Teknisk assistent, administration torghandel

060-19 12 67

Sundsvalls kommun
Mark- och exploateringsavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.