Torghandel

Om du är intresserad av att driva torghandel i Sundsvall kan du prata med oss på kommunen.

Kom ihåg att du som företagare måste kunna visa upp F-skattsedel för att få en torghandelsplats. Frågor om F-skattsedel besvaras av Skatteverket.

Texten har till viss del granskats utifrån kommunens beslut om att anta språkpolicy och rutin för klarspråksgranskning för Sundsvalls kommun den 31 oktober 2011. Vill du ta del av originaldokumentet om Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Sundsvalls kommun kan du skicka en begäran till stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Sundsvalls kommun

Beslutat av kommunfullmäktige 1995.

1§ Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3§ ordningslagen och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorg (plats för torghandel) i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

2§ Föreskrifterna gäller för Stora Torget som kommunen upplåter till allmän försäljningsplats för torghandel.

Fasta och tillfälliga saluplatser

3§ På allmän försäljningsplats finns både fasta och tillfälliga saluplatser (platser för torghandel) som bestäms av stadsbyggnadsnämnden.

 • En fast saluplats får användas på en bestämd tid, högst ett år
 • En tillfällig saluplats får endast användas en viss dag och den tjänsteperson som blivit delegerad handläggningen av stadsbyggnadsnämnden visar platsen
 • Fördelning av saluplatser.

4§ Vid fördelning av saluplatserna gäller följande:

 • Ansökan om en fast saluplats ska lämnas in till kommunen senast en månad innan platsen blir ledig. Om flera ansökningar kommer in för samma fasta saluplats får försäljare som haft en plats på torget under en längre tid förtur
 • Innehavare som upphör med sin verksamhet på den fasta saluplatsen ska anmäla det till kommunen
 • Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning de kommer till försäljningsplatsen
 • Samma person kan få tillgång till flera saluplatser om det finns tillgång till platser
 • När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill varandra
 • Varor av likartat slag ska, om det är möjligt, föras samman i en eller flera gemensamma grupper eller rader
 • En saluplats får inte överlåtas till någon annan än den innehavare som fått rätt att använda saluplatsen. Om en innehavare inte tagit platsen i anspråk vid försäljningstidens början eller gjort en anmälan till ansvarig tjänsteperson om att platsen kommer att användas senare på dagen kan platsen upplåtas till någon annan som en tillfällig saluplats.

Tider för försäljning

 • Torghandel får ske på helgfria dagar och på följande tider:
 • Försäljningen får börja tidigast klockan 09:00 och sluta senast klockan 18:00 om inte stadsbyggnadsnämnden medgett undantag eller beslutat om annat
 • Försäljare får inte lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen tidigare än en timme före fastställd försäljningstid
 • Varor och redskap ska tas bort senast 30 minuter efter att försäljningstiden är slut
 • Stadsbyggnadsnämnden kan besluta att försäljning ska ske vid andra tider än vad som stadgats ovan eller helt ställas in på begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger.

Innehavarens upplysningsskyldighet

 • Innehavare av saluplats är enligt lagen 2§ (1990:1183) om tillfällig försäljning, skyldig att genom en väl synlig skylt eller på annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och telefonnummer.

Förbud mot försäljning av vissa varor

 • Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på allmän försäljningsplats.

Placering av varor, redskap och fordon

 • Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna
 • Försäljarnas fordon får inte framföras på försäljningsplatsen under försäljningstid
 • Det krävs ett tillstånd från stadsbyggnadsnämnden för att få ställa upp fordon eller släpvagn på saluplatsen.

Renhållning med mera

9§ Innehavarare av saluplats är skyldig att samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen samt föra bort och lägga det i en speciell torgcontainer senast 30 minuter efter försäljningstidens slut.

Avgift

10§ Kommunen tar ut en avgift för användning av allmän försäljningsplats enligt den taxa kommunfullmäktige antagit för stadsbyggnadsnämndens verksamhet.

Avgiften ska vara betald innan saluplats får användas.

Överträdelse av föreskrift

11§ Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av de 3§ andra och tredje styckena, 4§ åttonde stycket första meningen, 5§ första till fjärde styckena, 7§, 8 och 9 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22§ andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkanden.

Dessa föreskrifter trädde i kraft 1996-01-01

Torghandel sker mellan 09.00-18.00 måndag – lördag. Söndagar och röda dagar förekommer ingen torghandel, undantag kan förekomma. Vid torghandelsplatserna närmast Storgatan får bara försäljning av blommor, frukt och grönsaker förekomma. Vid särskilda skäl kan upplåtelse även ske för annan handel.

Har du frågor som rör hantering av livsmedel ska du ta kontakt med miljökontoret.

Avgifterna faktureras månadsvis för Stora torget och torghandelsplatser enligt lokala ordningsföreskrifter för Sundsvall. Aktuella avgifter hittar du här under rubriken “Markupplåtelse för olika ändamål”, tabell 13 a: Avgifter för torghandel

Du som bedriver hobbyverksamhet och vill sälja dina alster, vill marknadsföra din verksamhet eller vill tjäna pengar till klassresan eller till föreningen kan ansöka om tillfällig torghandelsplats på Stora Torget i Sundsvall.

Du måste ansöka om plats för att få stå på torget, fyll i blanketten nedan och skicka den till oss. Reglerna för tillfällig torgplats är desamma som för annan torghandel.

Kommunen har inte bord, tält eller annat som du behöver till din torghandel, men du får ta med ett eget bord till torget.

Om du behöver el till din torghandel betalar du en avgift. Aktuella avgifter hittar du här under rubriken “Elpriser”, tabell 14: Avgifter för torghandel

Tänk på att du kan behöva hantera exempelvis sopor vid din torghandel. För att få tillgång till toalett, vatten och sophantering köper du ett kort hos kommunen. Kortet beställer du genom att kontakta Maud Nilsson, stadsbyggnadskontoret, kontaktuppgifter finns längst ned på sidan. Kortet skickas till dig eller hämtas på kommunen. Avgiften för kortet är 150 kronor.

I Sundsvall förekommer flera olika marknader till exempel Selånger marknad och marknader på Norra berget. Sundsvalls kommun hanterar inte frågor gällande marknadsplatser. Du får ta kontakt med respektive marknadsarrangör för mer information.

Blankett för ansökan om torgplats där F-skattsedel krävs eller tillfällig torgplats för hobbyverksamhet

Kontakt

Maud Nilsson Teknisk assistent, administration torghandel

060-19 12 67

Sundsvalls kommun
Mark- och exploateringsavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.