Använda kommunens mark/offentlig plats

Du som vill använda kommunens mark/offentlig plats för olika aktiviteter måste ansöka om tillstånd och betala en avgift för tillståndet.

Du som vill använda annans mark måste alltid fråga fastighetsägaren om lov. Om du vill använda kommunens mark så upplåter vi marken, den offentliga platsen eller ett område som kommunen jämställt som en sådan mot en avgift.

Vem svarar på frågor och var söker du tillstånd?

Om du vill få information om möjligheten att stå på en viss plats för en viss aktivitet ska du kontakta kommunen. För att få själva tillståndet ansöker du hos polisen, de i sin tur skickar förfrågan för yttrande hos kommunen, det vill säga att kommunen avgör om det är lämpligt att hyra ut platsen för den aktivitet som du planerar.

Upplåtelse av offentlig plats kräver alltid polistillstånd

Använd särskild ansökningsblankett som finns att hämta hos polisen. Ansökningsavgift ska betalas när ansökan lämnas in. Information om upplåtelse av offentlig plats finns på polisens hemsida, där finns även deras ansökningsblankett.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Sundsvalls kommun och ansökan om torgplats

Vad kostar det att stå på kommunens mark?

 • Storleken på avgiften är beslutad av stadsbyggnadsnämnden. Avvikelser kan ske om det finns anledning till det.
 • Kostnad för upplåtelse av kommunal mark finns på den här sidan.
 • Innan torgplatsen får användas ska avgiften vara betald, om inte annat överenskommits med kommunen. Du får en faktura skickad till dig.

Kommunen utgår från lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Sundsvalls kommun som beslutades av kommunfullmäktige 1995. Du hittar dokumentet längre upp på denna sida. Du kan även läsa här vad som krävs av dig som vill hyra en plats på Stora torget i Sundsvall.

På torget finns både fasta och tillfälliga torgplatser. En fast torgplats får användas under bestämd tid, högst ett år. Den tillfälliga torgplats får bara användas den dag som kommunen gett tillstånd för.

När vi fördelar torgplatser gäller särskilda regler:

 • Du ska ha skickat din ansökan om en fast torgplats in till kommunen senast en månad innan torghandeln ska starta.
 • Den som haft torgplats under en längre tid har förtur om det kommer in flera ansökningar om torgplats på samma ställe.
 • Den som inte längre vill ha en fast torgplats ska meddela det till kommunen.
 • Tillfälliga platser ges till försäljarna i den ordning som de kommer till torget.
 • En person kan bara få tillgång till flera platser om det finns tillgång till det.
 • När en person fått flera platser ska de ligga intill varandra.
 • Varor av liknande slag ska, om det är möjligt, säljas i anslutning till varandra.
 • Torgplatsen får inte användas av någon annan än den som fått platsen.

Om den som fått en fast torgplats inte anmäler till kommunen att de kommer att bli försenade, kan platsen ges till någon annan som tillfällig torgplats.

Torghandel får bara ske helgfria dagar under de tider som nämns nedan.

 • Försäljningen får börja tidigast klockan 9 och sluta senast klockan 18 såvida inte stadsbyggnadsnämnden gett tillstånd till annat.
 • Tidigast en timme innan försäljningen startar får varor läggas upp till försäljning.
 • Varorna ska tas bort senast 30 minuter efter att försäljningen avslutats.
 • Om polismyndigheten eller annan myndighet begär, eller när särskilda skäl gäller, kan nämnden fatta beslut om att försäljningen kan genomföras under andra tider eller ställas in.

Den som har en torgplats är enligt § 2 lagen (1990: 1183) om tillfällig försäljning, skyldig att tydligt och väl synligt skylta eller lämna upplysning om namn, postadress, telefonnummer och organisationsnummer till kommunen.

Du får inte sälja: knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor.

 • Du får inte placera varor på gångar som är avsedd för trafik längs med eller mellan torgplatserna.
 • Du får inte köra med fordon eller parkera på torget under tiden försäljning pågår.
 • Det krävs ett tillstånd från nämnden för att få parkera ett fordon eller en släpvagn på torget.

Den som har fått en torgplats ska senast 30 minuter efter försäljningen avslutats, samla ihop avfall och annat skräp och lägga det i sopsorteringen som finns på torget.

Om du inte följer de regler och riktlinjer som gäller för torghandel kan du bli tvungen att betala böter och du kan förlora din torgplats.

Frågor om användande av kommunens mark besvaras av:

Maud Nilsson
Torghandel, administration
Stadsbyggnadskontoret
Telefon:060-19 12 67, 070-286 91 82

Vissa upplåtelser är avgiftsfria:

 • politiska partier vid exempelvis torgmöten
 • lotteriförsäljning och dylikt
 • informationsaktiviteter för föreningar

Kontakt

Maud Nilsson Teknisk assistent, administration torghandel

060-19 12 67

Sundsvalls kommun
Mark- och exploateringsavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.