Våra planerade verksamhetsområden

Nu håller Sundsvalls kommun på att ta fram mer attraktiv verksamhets- & industrimark

Efterfrågan på verksamhetsmark i Sundsvall är stor, och vi arbetar nu för högtryck med att ta fram planer för fler spännande verksamhetsområden inom kommunen.

Prioriterade verksamhetsområden

Verksamhetsmark

Foto: Sundsvalls kommun

  1. Västra Nacksta: Planerat projekt för att skapa verksamhetsmark i ett centrumnära läge. Kommunens ambition är att planlägga området etappvis, som i slutändan kan bli över 60 hektar enligt översiktsplanen. Begäran om planbesked för en första etapp är inlämnad av Mark- och exploateringsavdelningen.
  2. Birsta 2:1/Maland 3:8: Projekt där Trafikverket planerar att avsätta massor på kommunal mark i syfte att skapa verksamhetsytor. Uppskattningsvis kommer det skapas 2-3 hektar verksamhetsyta. Mark- och exploateringsavdelningen planerar inom kort att begära planbesked.
  3. Nedre Bredsand: Område intill E4 där kommunen tar fram en detaljplan för verksamhetsmark i skyltläge. Planen är under arbete.
  4. Övre Stockvik: Område i Översiktsplan 2021 som är tänkt för framtida verksamhetmark. I dagsläget utförs en projektering för hur man skulle kunna ansluta området till/från E4. Ett detaljplanearbete komma att aktualiseras under året förutsatt att vägprojekteringen visar att det finns goda förutsättningar för väganslutningar.
  5. Svartvik industriområde: Äldre industriområde där kommunen kommer utföra saneringsarbete i syfte att kunna återanvända ytorna för industriändamål. Området omfattar cirka 25-30 000 kvadratmeter.

Kontakt

Martin Södergårds Mark- och exploateringschef

060-19 18 79

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.