Anmälan företag som tar emot avfall

Sedan 2019 gäller förutom de vanliga reglerna om anmälan av miljöfarlig verksamhet även specialbestämmelser för verksamheter som tar emot avfall från andra.

Anmälningsplikten gäller klassningskoderna 90.230, 90.281, 90.391, 90.171, 90.251, 90.382, 90.375, 90.90, 90.120, 90.29 och 90.430 enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Verksamheter som omfattas av 29 kap. 35, 37, 41 eller 43 § miljöprövningsförordningen (2013:251) ska göra samma anmälan senast 1 januari 2022.

Bestämmelserna gäller även befintliga företag.

Förutom att anmälan ska innehålla administrativa uppgifter, beskrivning av verksamheten, de omgivningsstörningar verksamheten kan ge upphov till med mera enligt miljöskyddsförordningen ska den också innehålla:

  • Uppgifter om de typer och mängder av avfall som ska behandlas,
  • Uppgifter om de metoder för att behandla avfall som ska användas,
  • Förslag till skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med hänsyn till verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och andra omständigheter,
  • Förslag till åtgärder för övervakning och kontroll av verksamheten, och
  • Förslag till åtgärder som behövs i fråga om avslutning av verksamheten och efterbehandling.

Anmälningsblankett

Använd gärna vår anmälningsblankett

Bakgrund/Information

Sverige har en skyldighet att införliva EU-direktiv i den svenska lagstiftningen. Det har uppmärksammats brister vad gäller avfallsdirektivets införande i svensk lag. Regeringen har därför genom ändringar i bland annat FMH vidtagit åtgärder som ska se till att vi uppfyller de krav som EU-rätten kräver.

Ändringen i lagtexten finns här: https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2018-12/SFS2018-2005.pdf

Naturvårdsverkets vägledning hittar du här: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Lagar-och-regler-om-avfall/Nya-bestammelser-fran-2019/

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.