Egenkontroll bassängbad

Du som bedriver bassängbad som är öppet för allmänheten ska ha ett system för egenkontroll som ska finnas nedskrivet.

Det betyder att du ska planera och kontrollera din verksamhet för att undvika att människors hälsa eller miljön skadas.Grunden till egenkontrollen är miljöbalkens hänsynsreglerIkon för nytt fönster. Enligt reglerna ska du bland annat skaffa dig den kunskap som behövs för att undvika att människor och miljö kommer till skada.

En fungerande egenkontroll gör så att brister och risker kan upptäckas och åtgärdas i tid. Kravet för alla är att miljöbalken efterlevs men beroende på om du har en liten bubbelpool eller en simbassäng ska egenkontrollen anpassas till verksamhetens omfattning. Syfte är att det ska vara ett användbart redskap.

Det här ska egenkontrollen innehålla

Ansvarsfördelning kan se olika ut beroende av hur stor din verksamhet är. Exempel på ansvar som kan behöva fördelas: Att lagstiftning följs, att nödvändig kunskap finns, att rutiner hålls uppdaterade.

Det ska finnas rutiner för kontroll och skötsel av verksamheten. På ett bassängbad kan det till exempel vara: Rutiner för provtagning av vatten, rutiner för legionella, rutiner för rengöring.

Du måste vara medveten om vilka risker som din verksamhet kan innebära. På ett bassängbad kan en risk till exempel vara: en förhöjd klorhalt, legionella i duscharna, bakterier i vattnet, energiförbrukning. Alla risker ska inventeras och bedömas.

Det ska finnas en förteckning över kemiska produkter som hanteras i verksamheten. Miljökontoret har en blankett du kan använda:

Mall för kemikalieförteckning

Mer information

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

17/9 - 14/5, 08.00 - 11.30, 13.00 - 15.30
15/5 - 16/9, 08.00 - 11:30, 13.00 - 15.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.