Egenkontroll verksamhet inom förskola och skola

Du som driver verksamhet inom förskola och skola är ansvarig för att det finns rutiner för hur du kontrollerar arbetet med hygien- och smittskydd på din skola.

Varje skola och förskola måste ha ett program för egenkontroll för att kunna säkerställa att miljön på skolan är bra för elever och personal.

Egenkontrollen är ett kvalitetssäkringssystem för att du som rektor eller föreståndare ska se till att elever och personal inte ska må dåligt. Egenkontrollen är en garanti till barn, föräldrar, personal och myndigheterna att verksamheten förebygger hälsorisker och miljöpåverkan.

Grunden till egenkontrollen är miljöbalkens hänsynsregler. Enligt reglerna ska du bland annat skaffa dig den kunskap som behövs för att undvika att människor och miljö kommer till skada.

Egenkontrollen ska innehålla:

Ansvarsfördelning kan se olika ut beroende av hur stor din verksamhet är. Exempel på ansvar som kan behöva fördelas: Att lagstiftning följs, att nödvändig kunskap finns, att rutiner hålls uppdaterade.

Det ska finnas rutiner för kontroll och skötsel av verksamheten. På en skola kan det till exempel vara: Rutiner för städning, rutiner för ljudnivåer, rutiner för hantering av kemikalier. På en förskola är rutiner för hygien och smittspridning viktigt.

Du måste vara medveten om vilka risker som din verksamhet kan innebära. På en skola eller förskola kan en risk till exempel vara: dålig inomhusluft, höga bullernivåer, energianvändning. Alla risker ska inventeras och bedömas.

Det ska finnas en förteckning över kemiska produkter som hanteras i verksamheten.

Mall för kemikalieförteckning

Miljökontorets vägledning om egenkontroll.

Kontakt

Maria Esping Miljöinspektör, ansvar för skolor

060-19 12 84

Hanna Spolander Miljöinspektör, ansvar för förskolor

060-19 15 26

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.