Egenkontroll fastighetsägare och hyresvärdar

Du som fastighetsägare ska själv kontrollera att du följer de regler som gäller och att olägenheter inte uppstår för hyresgäster och andra.

Kravet på egenkontroll regleras i miljöbalken. Miljökontoret kontrollerar att egenkontrollen fungerar och ger också råd och stöd.

Regelbundna kontroller

Genom att fastighetsägaren har tydliga rutiner för skötsel och kontroll av fastigheten så kan många problem förebyggas. Detta är positivt såväl för de boendes hälsa som för ekonomin. Med goda egenkontrollrutiner och en framförhållning i fastighetens underhåll minskar du risken för exempelvis plötsliga vattenskador, ventilationsproblem eller tillväxt av legionella.

Dokumentation är viktigt

Det är viktigt att du har en väl genomtänkt dokumentation för att kunna bedöma det slitage och de risker som följer med fastigheten. Dokumentationen gör att du lättare kan lära upp nyanställda och den säkerställer också att kunskapen stannar i verksamheten. Dokumentationen hjälper dig också när du har kontakt med myndigheter som kontrollerar om du följer gällande regler.

Tydlig information

Något som kan vara minst lika viktigt för att förebygga och lösa många problem är dialogen med de boende. Genom tydlig information och god kommunikation kan de boende förstå fastighetsägarens agerande i olika situationer och känna att de och deras problem tas på allvar.

Andra webbplatser

Folkhälsomyndigheten om egenkontroll
Miljöbalken – hur berör den dig som företagare?
Fastighetsägarna Sverige

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.