Bli utförare inom Fritt val i Sundsvalls kommun

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om att bli utförare inom Fritt val hemtjänst.

Fritt val i hemtjänsten startade 1 oktober 2012 och ger stora möjligheter för dig som entreprenör att etablera ny verksamhet.

Utveckla välfärden i Sundsvall med oss

Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla välfärden i Sundsvall. Genom goda relationer, ett öppet klimat och samverkan mellan alla parter.

Privata företag, kooperativ och ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända som utförare av hemtjänst.

Tre tjänstekategorier inom hemtjänst

För utförare inom hemtjänst finns tre olika tjänstekategorier att ansöka om att bli godkänd för:

 1. Servicetjänster endast
 2. Omvårdnads- och servicetjänster tillsammans
 3. Nattinsatser.

Kommunens krav på utförare är sammanställda i ett förfrågningsunderlag (en kravspecifikation) som du som utförare svarar på. För att bli godkända måste ni klara av alla krav. Läs mer om vilka krav kommunen ställer och få tips på hur du ansöker.

Hur ansöker jag?

Alla ansökningar görs via kommunens portal för upphandlingar, e-Avrop.

Kan jag välja var i kommunen vi vill etablera oss?

Ja, Sundsvalls kommun har valt att dela in kommunen i åtta geografiska etableringsområden. Utförare kan välja att vara verksamma i ett eller i flera områden eller i hela kommunen.

Från 1 juni 2015 utgår ersättning till utförare utifrån beställda timmar av SoL-insatser och HSL-insatser. Beställning av insatser sker via verksamhetssystemet och tiden framgår av varje beställning.

För hemtjänst utgår en högre ersättning till dig som utför både omvårdnad och service än för de som enbart utför servicetjänster.

Geografin styr ersättningsnivån

Beroende på om det geografiska området ligger inom kategorin stad, tätort eller landsbygd, så utgår olika ersättningsnivåer. Högst ersättning utgår till utförare som etablerar sig på landsbygden.

Områdestyper:

 • Stad (Sundsvalls tätort)
 • Tätort (övriga kommundelar)
 • Landsbygd (endast Indal-Liden).

I genomsnitt 1800 kunder har haft hemtjänst varje månad under 2014, enligt Socialtjänstlagen, SoL. Den totala volymen uppgår idag till cirka 900 000 hemtjänsttimmar per år. Av detta är cirka 160 000 timmar insatser av servicekaraktär och drygt 100 000 timmar av hälso- och sjukvårdsinsatser.

Marknadsanalys för hemtjänst

Under 2010-talet kommer antalet yngre äldre (65-79 år) att öka. Mot slutet av decenniet och under 2020-talet ökar gruppen 80 år och äldre. Behovet av hemtjänst bland de yngre äldre beräknas till cirka 4 procent medan det kalkylerade behovet i gruppen 80 år och äldre uppgår till 24 procent.

För dig som privat utförare inom Fritt val finns möjligheten att profilera din verksamhet mot en särskild kompetens eller inriktning.

Att erbjuda tilläggstjänster

Det kan vara en möjlighet att även erbjuda tilläggstjänster.

Med tilläggstjänster menar vi tjänster som:

 • inte ingår i kundens biståndsbeslut från socialtjänsten
 • inte ingår i ditt uppdrag från kommunen.

Du är skyldig att berätta för dina kunder att dessa tjänster inte ingår i deras biståndsbeslut och att de måste betala tilläggstjänsterna direkt till dig som utförare.

När en utförare blivit godkänd ansvarar kommunen för att kontrollera och följa upp att utföraren sköter sina åtaganden – det gäller även kommunens egen hemtjänst. Alla utförare blir regelbundet kontrollerade för att säkerställa att de efterlever kvalitetskraven.

Kontrollerna består av:

 • kundundersökningar
 • rutinkontroller
 • inbokade möten
 • obokade spontanbesök.

Kommunen gör också individuppföljningar och deltar i den nationella brukarundersökning som SCB ansvarar för.

Ett förfrågningsunderlag är den kravspecifikation du som utförare måste svara på för att bli godkänd.

Med hjälp av svaren bedömer kommunen om du uppfyller kraven för att bli utförare av hemtjänst i Sundsvalls kommun. Kraven gäller alla utförare, även kommunens egen hemtjänst Sundsvalls hemtjänst. Förfrågningsunderlaget gäller för upphandling av hemtjänst, enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.

Vilka är kraven?

Sundsvalls kommuns förfrågningsunderlag hittar du på kommunens portal för upphandlingar, eAvrop och på den nationella portalen för upphandlingar enligt LOV,  valfrihetswebben.se.

Generellt handlar kraven om att företagen ska:

 • vara väl förtrogna med och följa de förordningar, lagar och föreskrifter som finns inom hemtjänsten.

Socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och offentlighet- och sekretesslagen (OSL) innebär att ha rätt kompetens och erfarenhet hos medarbetare och hos verksamhetsansvarig.

Omvårdnad kräver mer

Utför du omvårdnadsinsatser inom hemtjänsten ställer vi högre krav på kompetens och kunskap än om du endast utför serviceinsatser inom hemtjänst.

Då kräver vi också att utföraren:

 •  dokumenterar allt korrekt och enligt gällande lagstiftning
 •  medverkar och bistår kommunen vid uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten.

Kammarkollegiet har tagit fram en vägledning om hur du svarar på ett förfrågningsunderlag och ansöker om att få utföra tjänster inom ett valfrihetssystem i en kommun eller för landstinget.

Konkurrensverket är sedan 1 januari 2009 tillsynsmyndighet för lagen om valfrihetssystem (LOV). De har också till uppgift att sprida kunskap om valfrihetssystem inom vård, omsorg och service.

Ett förfrågningsunderlag är den kravspecifikation som kommuner och landsting använder sig av vid upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förfrågningsunderlag – upphandling av hemtjänst enligt LOV 2021, pdf

Karta över de geografiska etableringsområden, högupplöst pdf

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

Direktlänk till ansökningssidan, e-Avrop

Vägledning från upphandlingsmyndigheten, Upphandlingsmyndigheten

Konkurrensverket

Kontakt

Monica Bylund Verksamhetsutvecklare och LOV samordnare

073-039 84 90

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.