DUA – delegationen för unga och nyanlända till arbete

DUA är ett regeringsuppdrag med syfte att främja statlig och kommunal samverkan och utveckla nya samverkansformer.

Det är ett nationellt projekt som pågår fram till 2019 för att öka samverkan mellan statliga och kommunala arbetsmarknadsåtgärder på lokal nivå. I Sundsvall samverkar Arbetsförmedlingen och Sundsvalls kommun (förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen) inom ramarna för DUA.

DUA Sundsvall

Foto: DUA Sundsvall

En väl fungerande samverkan bidrar bland annat till att:

 • samhällets resurser används där de gör störst nytta
 • dubbelarbete undviks
 • viktigast av allt, att individen får det stöd den behöver!

DUA-arbetet utgår från lokala överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. Genom dessa lokala överenskommelser förtydligas förutsättningarna för samverkan. Att ha en överenskommelse om samverkan bidrar också till att skapa en struktur så att samverkan inte blir personbunden utan hållbar över tid.

Hösten 2015 skrevs en lokal DUA-överenskommelse kring ungdomar i Sundsvall. Den omfattar alla unga i åldern 16-24 år folkbokförda i Sundsvalls kommun som varken arbetar, studerar eller som är undersysselsatta. I överenskommelsen enades Arbetsförmedlingen och Sundsvalls kommun om tre mål att arbeta för:

Att halvera ungdomsarbetslösheten

 • Sommaren 2015 var ungdomsarbetslösheten 15,6 %
 • Sommaren 2017 var den 11,1 %.
 • Målet är att den ska sjunka till 7,8 %.

Öka andelen unga med en gymnasieexamen

Målet är att öka andelen unga, som har en gymnasieexamen efter fyra år, till 80 procent innan slutet av år 2018. När DUA-överenskommelsen skrevs 2015 låg denna siffra på 73,5 %.

Forskning pekar på att en gymnasieexamen är den enskilt största skyddsfaktorn för att en person ska etablera sig på arbetsmarknaden.

Få koll på varje ungdom mellan 16-20 år (KAA)

KAA, det kommunala aktivitetsansvaret, innebär att kommunen har en skyldighet att erbjuda aktiviteter till ungdomar 16-20 år som inte påbörjat, alternativt inte avslutat ett nationellt gymnasieprogram med en gymnasieexamen. Detta för att undvika att unga från en tidig ålder hamnar i utanförskap.

Genom att skriva in detta i DUA-överenskommelsen kring ungdomar har frågan fått större fokus.

Vill du veta mer?

Mer information om det kommunala aktivitetsansvaret:

Mer information om DUA-arbetet gällande ungdomar:

Ovanstående information i form av en presentation:

Hösten 2017 skrivs en lokal DUA-överenskommelse gällande fördjupad samverkan kring nyanlända i Sundsvall. Arbetet är i full gång och beräknas vara färdigt vid årsskiftet 2017/2018.
DUA-överenskommelsen kring nyanlända omfattar alla nyanlända som ska etablera sig på arbetsmarknaden och unga nyanlända i åldern 16-24 år som behöver fullfölja en gymnasieutbildning. DUA-överenskommelsen är en komplettering av nuvarande etableringsöverenskommelse som även handlar mycket om sociala frågor ex. bostad, barnomsorg etc. Fokus i överenskommelsen om DUA-nyanlända är arbete och att tillgodose det lokala kompetensförsörjningsbehovet. Målet är att etableringsöverenskommelsen och DUA-överenskommelsen kring nyanlända ska komplettera varandra.

Vad ska överenskommelsen om DUA-nyanlända innehålla?

 • Kartläggning och analys av målgruppens sammansättning och behov (ex. utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet etc.)
 • Kartläggning och analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet (ex. bristyrken, pensionsavgångar etc.)
 • En gemensam analys av såväl målgruppen som det lokala kompetensförsörjningsbehovet – är det något målgruppen behöver kompletteras med för att motsvara kompetensförsörjningsbehovet?
 • 3 lokala spår för att underlätta överbryggningen av målgruppens förutsättningar och arbetsmarknadens behov

Vilka effekter önskar vi i Sundsvall uppnå med överenskommelsen om DUA-nyanlända?

 • Förtydliga förutsättningarna för samverkan
 • Skapa en struktur så att samverkan blir hållbar över tid (d.v.s. ej personbunden)
 • Använda samhällets resurser används där de gör störst nytta och undvika dubbelarbete
 • Ge individen det stöd den behöver!

Genom fördjupad samverkan är målet att fler nyanlända snabbare ska nå ut på arbetsmarknaden! Det övergripande målet är att tiden för de nyanländas etablering på arbetsmarknaden på sikt ska kortas till två år.

Ovanstående information i form av en presentation:

Vill du veta mer?

Mer om bakgrunden till DUA och regeringens arbete gällande detta kan du hitta på www.dua.se

Kontakt

Dua i Sundsvall

Caroline Holmström DUA Samordnare, Favi

070-106 22 32

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.