DUA – delegationen för unga och nyanlända till arbete

DUA är ett regeringsuppdrag med syfte att främja statlig och kommunal samverkan och utveckla nya samverkansformer.

Det är ett nationellt projekt som pågår fram till 2019 för att öka samverkan mellan statliga och kommunala arbetsmarknadsåtgärder på lokal nivå. I Sundsvall samverkar Arbetsförmedlingen och Sundsvalls kommun (förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen) inom ramarna för DUA.

DUA Sundsvall

Foto: DUA Sundsvall

En väl fungerande samverkan bidrar bland annat till att:

  • samhällets resurser används där de gör störst nytta
  • dubbelarbete undviks
  • viktigast av allt, att individen får det stöd den behöver!

DUA-arbetet utgår från lokala överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. Genom dessa lokala överenskommelser förtydligas förutsättningarna för samverkan. Att ha en överenskommelse om samverkan bidrar också till att skapa en struktur så att samverkan inte blir personbunden utan hållbar över tid.

Hösten 2015 skrevs en lokal DUA-överenskommelse kring ungdomar i Sundsvall. Den omfattar alla unga i åldern 16-24 år folkbokförda i Sundsvalls kommun som varken arbetar, studerar eller som är undersysselsatta. I överenskommelsen enades Arbetsförmedlingen och Sundsvalls kommun om tre mål att arbeta för:

Att halvera ungdomsarbetslösheten

  • Sommaren 2015 var ungdomsarbetslösheten 15,6 %
  • Sommaren 2017 var den 11,1 %.
  • Målet är att den ska sjunka till 7,8 %.

Öka andelen unga med en gymnasieexamen

Målet är att öka andelen unga, som har en gymnasieexamen efter fyra år, till 80 procent innan slutet av år 2018. När DUA-överenskommelsen skrevs 2015 låg denna siffra på 73,5 %.

Forskning pekar på att en gymnasieexamen är den enskilt största skyddsfaktorn för att en person ska etablera sig på arbetsmarknaden.

Få koll på varje ungdom mellan 16-20 år (KAA)

KAA, det kommunala aktivitetsansvaret, innebär att kommunen har en skyldighet att erbjuda aktiviteter till ungdomar 16-20 år som inte påbörjat, alternativt inte avslutat ett nationellt gymnasieprogram med en gymnasieexamen. Detta för att undvika att unga från en tidig ålder hamnar i utanförskap.

Genom att skriva in detta i DUA-överenskommelsen kring ungdomar har frågan fått större fokus.

Vill du veta mer?

Mer information om det kommunala aktivitetsansvaret:

Mer information om DUA-arbetet gällande ungdomar:

Ovanstående information i form av en presentation:

Hösten 2017 skrevs en lokal DUA-överenskommelse gällande fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden i Sundsvall. Fokus i den överenskommelsen är arbete och det lokala kompetensförsörjningsbehovet. Genom fördjupad samverkan är målet att fler nyanlända fortare ska nå ut på arbetsmarknaden. I överenskommelsen enades Arbetsförmedlingen och Sundsvalls kommun om tre mål att arbeta för:

Att långsiktigt korta etableringstiden på arbetsmarknaden till två år

Genom att fördjupa samverkan, konkretisera arbetsområden och ta tillvara på individers kompetens önskas etableringstiden förkortas till två år. I syfte att underlätta etableringen på arbetsmarknaden innehåller DUA-överenskommelsen även tre lokala jobbspår, ett mot vårdyrket, ett mot utbildningssektorn och ett mot bussförare. På detta sätt vill förutsättningar skapas för individer att ta sig in på arbetsmarknaden, för mer information se DUA-överenskommelsen nedan.

Andelen nyanlända i arbete och studier efter att personen haft uppehållstillstånd i 36 månader ska öka

För en lyckad arbetsmarknadsetablering kan även studier och en stabil utbildningsbakgrund vara viktiga komponenter. I denna DUA-överenskommelse ses därför studier en naturlig del för att individer ska nå sitt mål och nå ut i egenförsörjning.

Skillnaderna mellan nyanlända män och kvinnors etablering på arbetsmarknaden ska minska

Som det ser ut nu är det i större utsträckning nyanlända män än nyanlända kvinnor som etablerar sig på arbetsmarknaden. För att nyanlända kvinnor som grupp i högre grad ska etablera sig på arbetsmarknaden krävs att berörda aktörer gemensamt samverkar för att underlätta detta för varje individ.

Vill du veta mer?

DUA-överenskommelsen om fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden:

Ovanstående information i form av en presentation:

Vill du veta mer?

Mer om bakgrunden till DUA och regeringens arbete gällande detta kan du hitta på www.dua.se

Kontakt

Dua i Sundsvall

Caroline Holmström DUA Samordnare, Favi

070-106 22 32

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.