DUA – delegationen för unga och nyanlända till arbete

DUA är ett regeringsuppdrag med syfte att främja och förädla statlig och kommunal samverkan och utveckla nya samverkansformer.

Det är ett nationellt projekt som pågår fram till 2021 för att öka samverkan mellan statliga och kommunala arbetsmarknadsåtgärder på lokal nivå. I Sundsvall samverkar Arbetsförmedlingen och Sundsvalls kommun (Favi, förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen) tillsammans med Ålsta Folkhögskola inom ramarna för DUA.

Logotyp för DUA Sundsvall.

Logotyp för DUA Sundsvall. Foto: DUA Sundsvall

En väl fungerande samverkan bidrar bland annat till att:

 • samhällets resurser används där de gör störst nytta
 • dubbelarbete undviks
 • viktigast av allt, att individen får det stöd den behöver.

DUA-arbete utgår från lokala överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen och kommunen.  Genom dessa lokala överenskommelser förtydligas förutsättningarna för samverkan. Att ha en överenskommelse om samverkan bidrar också till att skapa en struktur så att samverkan inte blir personbunden utan hållbar över tid.

Hösten 2015 skrevs den första lokala DUA-överenskommelse kring ungdomar i Sundsvall. Denna överenskommelse har sedan dess arbetats med och reviderats.

DUA-överenskommelsen kring ungdomar omfattar unga arbetslösa i Sundsvall:

 • Målgrupp 1: unga 16-19 år
 • Målgrupp 2: unga 20-24 år

Det övergripande målet är att halvera ungdomsarbetslösheten t.o.m. 2018 (15,6% i augusti 2015)

Utöver det finns det även två effektmål:

 • Effektmål 1: Öka andelen ungdomar med gymnasieexamen
  • Öka andelen ungdomar med gymnasieexamen efter 4-årig gymnasieskola
  • Öka andelen ungdomar med gymnasieexamen vid 25 års ålder
 • Effektmål 2: Öka andelen ungdomar 16-24 år som tar del av studiefrämjande insatser i syfte att ta en gymnasieexamen

Mål inom DUA-överenskommelsen kring ungdomar:

Halvera ungdomsarbetslösheten

 • Sommaren 2015 var ungdomsarbetslösheten 15,6 %
 • Sommaren 2017 var den 11,1 %.
 • Målet är att den ska sjunka till 7,8 %.

Öka andelen unga med en gymnasieexamen

Forskning pekar på att en gymnasieexamen är den enskilt största skyddsfaktorn för att en person långvarigt ska etablera sig på arbetsmarknaden.

Av den anledningen är detta ett viktigt mål inom DUA-överenskommelsen kring ungdomar. Både att ungdomar i högre grad tar en gymnasieexamen inom gymnasieskolans regi, men också att en högre andel ungdomar kompletterar sin utbildning via Vuxenutbildning och Folkhögskola.

Öka andelen ungdomar 16-24 år som tar del av studiefrämjande insatser i syfte att ta en gymnasieexamen

Eftersom en gymnasieexamen är den största skyddsfaktorn för att komma in och stanna på arbetsmarknaden är det viktigt att Arbetsförmedlingen och Sundsvalls kommun i största mån underlättar den processen för individen. Att återuppta sina studier kan vara en lång process och där är det viktigt att individerna får stöd i den processen.

Ett exempel på studiefrämjande insatser är det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. KAA innebär att kommunen har en skyldighet att erbjuda aktiviteter till ungdomar 16-20 år som inte påbörjat, alternativt inte avslutat ett nationellt gymnasieprogram med en gymnasieexamen. Detta för att undvika att unga från en tidig ålder hamnar i utanförskap.

Vill du veta mer?

Mer information om det kommunala aktivitetsansvaret:

Mer information om DUA-arbetet gällande ungdomar:

Hösten 2017 skrevs en lokal DUA-överenskommelse gällande fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden i Sundsvall. Denna överenskommelse har sedan dess arbetats med och reviderats. Fokus i överenskommelsen är arbete och det lokala kompetensförsörjningsbehovet. Genom fördjupad samverkan är målet att fler nyanlända fortare ska nå ut på arbetsmarknaden. I överenskommelsen har parterna enats om tre mål att arbeta för:

Att långsiktigt korta etableringstiden på arbetsmarknaden till två år

Genom att fördjupa samverkan, konkretisera arbetsområden och ta tillvara på individers kompetens önskas etableringstiden förkortas till två år. I syfte att underlätta etableringen på arbetsmarknaden innehåller DUA-överenskommelsen tre lokala jobbspår, ett mot vårdyrket, ett mot utbildningssektorn och ett mot anställning som bussförare. På detta sätt skapas förutsättningar för fler individer att ta sig in på arbetsmarknaden, för mer information se DUA-överenskommelsen nedan.

Andelen nyanlända i arbete och studier efter att personen haft uppehållstillstånd i 36 månader ska öka

För en lyckad arbetsmarknadsetablering kan även studier och en stabil utbildningsbakgrund vara viktiga komponenter. I denna DUA-överenskommelse ses därför studier en naturlig del för att individer ska nå sitt mål och nå ut i egenförsörjning.

Skillnaderna mellan nyanlända män och kvinnors etablering på arbetsmarknaden ska minska

Som det ser ut nu är det i större utsträckning nyanlända män än nyanlända kvinnor som etablerar sig på arbetsmarknaden. För att nyanlända kvinnor som grupp i högre grad ska etablera sig på arbetsmarknaden krävs att berörda aktörer gemensamt samverkar för att underlätta detta för varje individ.

Vill du veta mer?

DUA-överenskommelsen om fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden:

Andra webbplatser

Mer om bakgrunden till DUA och regeringens arbete gällande detta kan du hitta på www.dua.se

Kontakt

Dua i Sundsvall

Pia Söderlund Verksamhetschef Integration

060-19 89 49, 073-275 48 00

Jennie Sjögren Rektor för Stöd & vägledning samt Antagning

060-19 47 93

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.