Kansalliset vähemmistöt

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä antaa suojan Ruotsin kansallisille vähemmistöille.

Se vahvistaa vähemmistöjen mahdollisuuksia ja oikeuksia vaikuttamiseen ja tukemaan vähemmistökieliä suomea, saamea, meänkieltä, jiddisch ja romani chib. Laki, joka rakentuu hallituksen vähemmistöpoliittiseen strategiaan, sisältää uusia velvollisuuksia kuntia kohtaan ja oikeuksia niille, jotka kuuluvat näihin ryhmiin.

Laki velvoittaa kuntia:

  • tiedottamaan vähemmistöjä lain sisällöstä
  • antamaan vaikuttamismahdollisuuksia vähemmistöille ja velvoittamaan neuvonpitoon vähemmistöjen edustajien kanssa.
  • suojaamaan/edistämään vähemmistöjen kieltä ja kulttuuria, erityisesti lasten oikeuksien kannalta
  • antaa palveluja ja tarjota yhteys viranomaisiin kokonaan tai osittain suomen kielellä sitä kysyttäessä, ja muilla vähemmistökielillä jos kielitaitoista henkilökuntaa on saatavissa.
  • tarjota lasten- ja vanhustenhoitoa kokonaan tai osittain suomeksi sitä kysyttäessä

Ruotsi on aina ollut monikielinen ja –kulttuurinen valtio. Saamelaiset, suomalaiset, tornionlaaksolaiset, romanit ja juutalaiset ova asuttaneet maatamme jo hyvin kauan. Heidän kielensä – saame, suomi, meänkieli (tornionlaakson suomi), romani chib ja jiddisch – ja kulttuurinsa ovat osa Ruotsin yhteiskuntaa ja meidän yhteistä kulttuuriperintöämme.

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä tuli voimaan Ruotsissa 1. tammikuuta 2010. Lain kolme perusturvapykälää takaavat kansallisille vähemmistöille oikeuden informaatioon, kielen ja kulttuurin suojelemiseen sekä oikeuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Nämä oikeudet ovat voimassa koko maassa. Saamelaisia, tornionlaaksolaisia ja ruotsinsuomalaisia koskevat myös tietyillä alueilla voimassa olevat erityisoikeudet. Näitä alueita kutsutaan hallintoalueiksi.

Saamelaisilla, tornionlaaksolaisilla ja ruotsinsuomalaisilla on oikeus kirjallisiin yhteyksiin Valtiopäivien asiamiehiin. Sama koskee myös asiayhteyksissä Oikeuskansleriin, Vakuutuskassaan, Verovirastoon ja Syrjintäasiamieheen.

Sundvallin kunnasta tuli 1. helmikuuta 2014 suomen kielen hallintoalue hallituksen annettua siitä päätöksen kunnan hakemuksen pohjalta. Tämä päätös tarkoittaa että yksityinen henkilö, joka haluaa kuulua suomenkieliseen vähemmistöön, on oikeutettu käyttämään suomea suullisissa ja kirjallisissa yhteyksissään hallintoviranomaiseen eli Sundsvallin kuntaan ja Länsinorlannin maakäräjiin.

Sundsvallin ruotsinsuomalaisella vähemmistöllä on myös oikeus saada koululain, joka myös astui voimaan 1. tammikuuta 2010, mukaan huoltajan sitä pyytäessä paikka esikoulutoiminnassa, jossa toiminta on kokonaan tai osittain suomenkielistä.

Hallintoaluekunnan on myös tarjottava sitä pyytävälle mahdollisuus saada vanhustenhuollossa tarjottava palvelu ja hoiva kokonaan tai osittain henkilökunnalta, joka hallitsee suomen kielen. Sama koskee myös hallintoalueeseen kuulumatonta kuntaa, jos kunnalla on vähemmistökieltä taitavaa henkilökuntaa.

Sundsvallin kunta tekee työtä vähemmistölain mukaan. Laki velvoittaa muun muassa kuntaa neuvottelemaan paikallisella tasolla sekä luomaan vaikutusmahdollisuuksia ruotsinsuomalaisille ja muille vähemmistöille niissä kysymyksissä, jotka heitä koskevat.  Siksi on tärkeää että neuvonpito vähemmistöjen edustajien kanssa toimii kitkattomasti.

Kunta on velvollinen raportoimaan vuosittain Tukholman lääninhallitukselle miten lain voimaansaattamisen lisäkustannuksiin myönnetty valtion tuki on käytetty. Kunta myöntää myös vuosittaista tukea kaikkien kansallisten vähemmistöjen, jotka ovat oikeutetut lain perusturvaan (grundskydd), työn edistämiseksi vähemmistölain pohjalta. Nämä vähemmistöt ovat saamelaiset (alkuperäiskansa), tornionlaaksolaiset, juutalaiset ja romanit. Kunta on anonut hallitukselta liittymistä saamen kielen hallintoalueeseen.

Kunnassa toimii kokopäiväinen vähemmistökoordinaattori, Pirjo Linna. Hän on tavoitettavissa osoitteessa Trädgårdsgatan 7 ja tulee mielellään vierailemaan ja kertomaan lisää lain käytäntöön soveltamisessa kunnan hallinnon sisällä. Tavoitat hänet puhelinnumerosta 060-191251 tai 070-180 5560. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteella pirjo.linna@sundsvall

Koordinaattorin tehtäviin kuuluu valvoa kaikkien kansallisten vähemmistöjen lainmukaisten oikeuksien seurantaa.

Kontakt

Pirjo Linna Avarre Samordnare för nationella minoriteter

060-19 12 51, 070-180 55 60

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.