Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Detaljplan för Finnkajen på samråd

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-17

Datum då anslaget tas ned

2019-06-18

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Information

Kungörelse – Detaljplan för Finnkajen på samråd

Sundsvalls kommuns Stadsbyggnadskontor ska pröva möjligheten att bygga ett hotell på Finnkajen och i anslutning till det skapa ett offentligt stadsrum med grönytor och torg.

 

Ett förslag på ny detaljplan är ute på samråd 22 maj – 18  juni 2019.

 

Området som detaljplaneförslaget avser är Finnkajen, nordost om Stenstan, mellan väg 562, Selångersån och Sundsvallsfjärden.

 

Detaljplaneförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt på https://sundsvallväxer.se/dphotellfinnkajen 

 

Synpunkter lämnas till Stadsbyggnadskontoret, 851 85 Sundsvall alt. stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se.
Senaste datum för inlämning av synpunkter är 18 juni 2019.

 

Har du frågor eller vill få handlingen skickad till dig?

Kontakta handläggare Claes Rogander, 060-19 12 60 alt. claes.rogander@sundsvall.se.

 

Ange diarienummer SBN-2016-00280 vid kontakt med kontoret.

 

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.